You are here

Pikaajalise (D) viisa taotlemine

Alates 10.03.2022 ei ole enam võimalik esitada viisataotlusi Eesti välisesindustes Moskvas, Peterburis, Pihkvas ja Minskis ning välise teenuseosutaja viisakeskustes Venemaa Föderatsioonis ja Valgevenes.

Erandkorras võib viisat taotleda Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanik:

 

 • kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane (laps, lapselaps, vanem, vanavanem) või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik;
 • kes taotleb viisat humanitaarkaalutlustel (eelkõige matused, haigusjuhtumid);
 • kes taotleb viisat vältimatul meditsiinilisel põhjusel.

Kõik väljastatud viisad kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

***

Eestisse sisenemiseks on kehtestatud piirangud, riigipiiri on lubatud ületada isikutel, kes on loetletud Vabariigi Valitsuse korralduses.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele on kriis.ee veebilehel. Kehtivate piirangute tõttu võib juhtuda, et väljastatud viisat ei saa kasutada selle kehtivusaja jooksul.

***

Pikaajaline (D) viisa on siseriiklik viisa, mida võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks.

D-viisa võib anda kuni kaheteistkümneks järjestikuseks kuuks viibimisajaga kuni 365 päeva ja selle kehtivusajal võib viibida ülejäänud Schengeni alal kuni 90 päeva 180 päeva jooksul.

Kahe järjestikuse D-viisa olemasolu korral tuleb arvestada, et 730 päeva jooksul ei või viibimisaeg olla suurem kui 548 päeva.

D-viisa taotlus esitatakse viisataotlusi menetlevale Eesti välisesindusele või PPA teenindusele Eestis.

D-viisa taotlemiseks on vaja esitada järgmised dokumendid:

 1. reisidokument, mis on väljastatud viimase kümne aasta jooksul ning on kehtiv vähemalt 3 kuud pärast taotletava viisa kehtivuse lõppu;
 2. täidetud ja allkirjastatud viisataotlus;
 3. värvifoto 35x45 mm;
 4. kehtiv tervisekindlustusleping, mis tagab haigusest või vigastusest tingitud ravikulude tasumise viisa kehtivusajal, mitmekordse viisa puhul esimese kavandatud viibimisaja lõppemiseni;
 5. reisi eesmärki tõendavad dokumendidnäiteks külastatava eraisiku või juriidilise isiku kinnitus (välja arvatud lühiajalise töötamise registreerimise kinnituse olemasolul), Eestis töötamist tõendavad dokumendid (tööandja tõend, lühiajalise töötamise registreerimise kinnitus), Eestis õppimist tõendavad dokumendid. Taotluse läbivaatamise käigus võib konsulaarametnik küsida täiendavaid dokumente.
 6. D-viisa taotlemisel kogutakse biomeetrilised andmed – viisataotleja kümme sõrmejälge; sõrmejälgede andmise nõudest on vabastatud alla 12aastased lapsed ja isikud, kellelt on füüsiliselt võimatu sõrmejälgi võtta;
 7. riigilõiv 100 eurot, 6-11 aastastele (k.a.) lastele 40 eurot
Viisalõivust on vabastatud:
 • alla kuue aasta vanused taotlejad;
 • EL  liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku perekonnaliige, juhul kui  taotleja reisib oma EL kodanikust pereliikme juurde või koos selle pereliikmega.

Riigilõivu saab tasuda kas Eesti välisesinduses või PPA teeninduses, sõltuvalt sellest, kellele taotlus esitatakse.

Riigilõivu saab ka üle kanda RAHANDUSMINISTEERIUMI (makse saaja) järgmistele pangakontodele:

SEB Pank
EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X

Swedbank
EE932200221023778606
SWIFT: HABAEE2X

Luminor Bank AS
EE701700017001577198            
SWIFT: RIKOEE22

LHV Pank
EE777700771003813400
SWIFT: LHVBEE22

Viitenumber:

 • 2900073630 (kui viisataotlus esitatakse Eesti välisesinduses)
 • 2900082469 (kui viisataotlus esitatakse PPA teeninduses)
 • rahvusvahelisel maksekorraldusel palume viitenumber märkida selgituse reale

Makse selgitus: Viisataotluse läbivaatamine, taotleja ees- ja perekonnanimi

Viitenumber ja selgitus on maksekorraldusel kohustuslikud väljad.

Tasudes riigilõivu pangaülekandega, palume ülekanne teha aegsasti, et tagada raha õigeaegne laekumine.

Tähelepanu! Riigilõiv võetakse viisataotluse läbivaatamise eest.

D-VIISA ERANDID

Austraalia ja Uus-Meremaa kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Austraalia ning Eesti ja Uus-Meremaa kokkulepete alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid viisasid 18-30aastastele Austraalia ja Uus-Meremaa kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta. Selle perioodi jooksul tehtav töö peab aitama kaasa riigis viibimise peaeesmärgile, milleks on Eestis puhkamine.

Täpsem info:
Eesti Vabariigi valitsuse ja Austraalia valitsuse vastastikuse mõistmise memorandum töötamisõigusega turismiviisade kohta
Eesti Vabariigi valitsuse ja Uus-Meremaa valitsuse töötamisõigusega turismi käsitlev kokkulepe

Kanada kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Kanada vahelise noortevahetuse lepingu alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid viisasid 18-35aastastele Kanada kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta. Kanadas ei tohi katkematult viibida kaks korda järjest.

Täpsem info:
Eesti Vabariigi valitsuse ja Kanada valitsuse noortevahetuse kokkulepe
Eesti Suursaatkond Ottawas veebileht

Jaapani kodanike nn noorteviisa, mille viibimisaeg on kuni 12 kuud. Eesti ja Jaapani vahelise kokkuleppe alusel väljastatakse töötamisõigust võimaldavaid turismiviisasid 18-30aastastele Jaapani kodanikele, kes võivad Eestis viibida kuni aasta. Viisat saab taotleda Eesti Suursaatkonnas Tokyos.

Täpsem info:
Eesti Vabariigi valitsuse ja Jaapani valitsuse vaheline kokkulepe 
Eesti Suursaatkond Tokyos veebileht

Last updated: 11. March 2022

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.