Sa oled siin

WTO küsimustega tegelevad Eesti ministeeriumid/ametkonnad

Välisministeerium / Eesti esindus Genfis

Välisministeerium kui Eesti poolne vastutav ametkond väliskaubandusküsimustes korraldab Eesti Vabariigi osalemist WTO alases töös ja WTO-ga seotud läbirääkimistel läbi ELi struktuuride. Välisministeerium koordineerib WTO alaste ettepanekute väljatöötamist Eesti Vabariigi huvide esindamiseks väliskaubandusega tegelevas Euroopa Liidu Nõukogu töögrupis - Kaubanduskomitees. Samuti jälgib Välisministeerium Eesti seadusandluse vastavust WTO reeglitele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on Eesti-WTO suhete kontekstis Eesti poolseks ekspertametkonnaks, tegeledes mitmete WTO-s arutatavate küsimustega (teenustekaubandus, impordi litsentseerimine, turukaitsemeetmed, konkurents) ning osaledes vastavates ELi töögruppides. Ministeeriumi ülesandeks on väliskaubandust reguleerivate õigusaktide väljatöötamine ning nende vastavusse viimine ELi ja WTO tingimustega.

Keskkonnaministeerium

Kaubanduse ja keskkonna teema on WTO-s suhteliselt uus ning enamus liikmesriike ei pea seda esmatähtsaks valdkonnaks. ELi ja s.h. Eesti jaoks on kaubanduse ja keskkonna teema väga oluline ning seetõttu osaleb Keskkonnaministeerium aktiivselt ELi vastavas töögrupis, mis tagab meie huvide kajastatuse WTO kaubanduse ja keskkonna komitee töös. Olulisemad märksõnad/teemad selles valdkonnas on kaubanduslepingute keskkonnahindamine, öko-märgistamine, rahvusvaheliste keskkonna-alaste konventsioonide ja WTO koostöö ning tööjaotus kaubanduse keskkonnamõju hindamisel, jälgimisel ja kahjuliku mõju vähendamisel.

Kultuuriministeerium

Kultuuriministeerium koordineerib ja korraldab autoriõigusealast tegevust vastavalt autoriõiguse seadusele. WTO-s reguleerib intellektuaalse omandi (s.h. autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused) alaseid suhteid WTO asutamislepingu (Marrakeshi lepingu) lisa 1C – intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, lüh. TRIPS-leping, lepingu mitteametliku tõlke eesti keelde leiab muuhulgas ka Kultuuriministeeriumi kodulehelt).

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium tegeleb riigihangete ja riigiabi küsimustega, andes Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile alusmaterjali aruannete koostamiseks Eestis makstavatest subsiidiumitest. WTO teenustekaubanduse kontekstis tegeleb Rahandusministeerium finantsteenustega.

Maaeluministeerium

Põllumajandusministeerium on oma reguleerimisalast tulenevalt otseselt vastutav WTO põllumajanduslepingus ning sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingus sisalduvate kohustuste täitmise eest. Ministeerium tegeleb Eesti põllumajanduspoliitika meetmete (impordi piiramine, põllumajandustootmise toetamine, ekspordi subsideerimine) väljatöötamise ning teavitamisega, aga ka teiste WTO liikmesriikide põllumajanduspoliitika jälgimisega. Teiseks põhiliseks ministeeriumi tegevusvaldkonnaks WTO kontekstis on veterinaaria, fütosanitaaria ja toidukontrolli alaste meetmete vastavuse hindamine ning teavitamine. Täiendavat informatsiooni põllumajanduse kohta WTO kontekstis leiate Põllumajandusministeeriumi kodulehelt.

Konkurentsiamet

Konkurentsiamet tegeleb WTO konkurentsi üldprintsiipidest kinnipidamise järelevalvega ettevõtjate vahelistes suhetes ja arvestab konkurentsialaste õigusaktide eelnõude koostamisel ka WTO reeglistikuga.

Patendiamet

Patendiametil on TRIPS-lepinguga seonduvates küsimustes koostöö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga tööstusomandi (patendid, kaubamärgid jm) valdkonnas.

Põllumajandusamet

Taimetoodangu Inspektsioon vastutab sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingus (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, lüh. SPS) sätestatu täitmise eest temale määratud ulatuses. Põhiline praktiline koostöö seisneb vastastikuses infovahetuses ohtlike kahjustajate leviku kohta. Inspektsiooni saabuvad regulaarselt WTO SPS komitee teated erakorraliste fütosanitaarsete meetmete kohta, mida võetakse arvesse igapäevase praktilise töö korraldamisel.

Terviseamet

Terviseamet, järgides SPS lepingu sätteid,

 1. korraldab järelevalvet inimeste elu ja tervise kaitsmiseks riski eest, mida võivad põhjustada toidulisandid, saasteained, toksiinid ja haigusetekitajad toiduainetes ning jookides/vees, samuti teostatakse järelvalvet kahjurite maalepääsu ja leviku üle;
 2. järgib tervisekaitse meetmete rakendamisel WTO soovitusi viia miinimumini nende negatiivne mõju kaubandusele ning vältida rahvusvahelise kaubanduse varjatud kitsendamist;
 3. korraldab nakkushaiguste epidemioloogilist seiret ning nõudmisel edastab kauba importijale/eksportijale teavet haigusvabade või piiratud haiguslevikuga alade kohta riigis oma pädevuse piires.

Standardikeskus

Standardikeskuse raames tegutseb Eesti WTO TBT/SPS teabekeskus. Teabekeskus loodi Standardikeskuse koosseisus 1999. a. lõpus, täitmaks WTO liikmelisusega kaasnevaid nõudeid, mis tulenevad tehniliste kaubandustõkete lepingust (Agreement on Technical Barriers to Trade, lüh. TBT) ning SPS lepingust.

Teabekeskuse põhiülesanne on teavitamise korraldamine - kaubandustõkete vältimise eesmärgil teiste riikide informeerimine ettevalmistamisel ja muutmisel olevatest standarditest ja tehnilist normi sisaldavate õigusaktide ning välislepingute eelnõudest.

Teavitamist koordineerivaks institutsiooniks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Teabekeskuse kohustusteks on:

 1.  huvitatud isikutele teabe hankimine ja edastamine WTO liikmesriikides ja Eestis ettevalmistamisel olevate ja vastuvõetud tehniliste normide, standardite ja vastavushindamisprotseduuride kohta;
 2. teiste liikmesriikide poolt edastatud teatiste edastamine huvitatud osapooltele Eestis;
 3. tehnilisi norme sisaldavate õigusaktide eelnõude terviktekstide edastamine välisriikide huvitatud isikutele järelepärimiste alusel;
 4. teavitamine Eesti standardimisprogrammist ja kataloogist; 
 5. teavitamine algupärastest Eesti standarditest;
 6. saabunud ja edastatud teatiste, tehnilisi norme sisaldavate õigusaktide eelnõude ja vastuvõetud õigusaktide andmebaasi loomine ja standardite andmebaasi korraldamine; 
 7. teatiste avaldamine EVS Teatajas (Standardikeskuse ametlik väljaanne, ilmub 1 kord kuus);
 8. teistest riikidest saabuvatele järelepärimistele vastamine.

Standardikeskuse ning WTO TBT/SPS teabekeskuse kohta leiab lisainformatsiooni Standardikeskuse koduleheküljelt.

Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet tegeleb sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete valdkonnaga (SPS). Ametisse saabuvad regulaarselt WTO SPS komitee teated erakorraliste meetmete kohta.

Viimati uuendatud: 21. Mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.