Sa oled siin

Vabatahtlikud annetused rahvusvahelistele arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioonidele

ÜRO Arenguprogramm

 • http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
 • ÜRO Arenguprogramm (UNDP) on ülemaailmne arengule suunatud agentuur, mille eesmärk on vähendada vaesust arenguriikides. Arenguprogramme viivad ellu riiklikud ja valitsusvälised organisatsioonid. ÜRO Arenguprogramm koordineerib riiklikke ja ülemaailmseid püüdlusi saavutamaks ÜRO aastatuhande eesmärke. Eelkõige keskendub arenguprogramm oma tegevuses demokraatlikule valitsemisele, vaesuse vähendamisele, kriiside ennetamisele ja nendest taastumisele, keskkonna ja energeetikaga seotud probleemidele ning HIV/AIDSi ennetustööle.
   
 • ÜRO Arenguprogramm abistas ka Eesti arengut aastatel 1993 – 2000, mille järel asus Eesti ise teiste riikide arengut toetama. Eesti oli UNDP täitevnõukogu liige aastatel 2011-2012.
   
 • Eesti toetab arenguprogrammi 2013. aasta tegevusi 50 000 euroga.

ÜRO Rahvastikufond

 • http://www.unfpa.org/public/home
 • ÜRO Rahvastikufond (UNFPA) - 1969. aastal rajatud kõige suurem mitmepoolne arengumaade rahvastikuga tegelev organisatsioon, mille projekte viiakse ellu 129 riigis. UNFPA asutati 1969. aastal United Nations Fund for Population Activities nime all. 1987. aastal nimetati ümber United Nations Population Fundiks, kuid säilitati esialgse nime lühend UNFPA. Rahvastikufondi rahastatakse vabatahtlike annetuste kaudu. Fondi peaeesmärgid on edendada valitsuste ja inimeste teadlikkust rahvastikuteguritest, aidata arengumaid rahvastikuprobleemide lahendamisel, ennekõike reproduktiivtervise, soolise võrdõiguslikkuse ja tervishoiu alal. Eesti oli UNFPA täitevnõukogu liige aastatel 2011-2012.
   
 • Eesti on fondi tööd rahaliselt toetanud alates 2002. aastast, 2013. aasta  tegevusi toetab Eesti 45 000 euroga.

ÜRO naiste õigusi edendav agentuur

 • http://www.unwomen.org
 • ÜRO naiste õigusi edendav agentuur (UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women - UNWOMEN) loodi 2. juulil 2010, mis tegeleb naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse küsimusega kogu maailmas ning viib ellu konkreetseid ja selgelt suunatud programme naiste olukorra parandamiseks arenguriikides. Agentuuri loomisele eelnesid Eesti ja Tuneesia suursaadikute juhtimisel läbirääkimised ÜRO liikmesriikide vahel, et saavutada kokkulepe naiste õiguste teemadega tegelevate ÜRO allasutuste koondamiseks ühte agentuuri. UNWOMEN koondab neli seni sooküsimustega tegelenud ÜRO agentuuri: the UN Development Fund for Women (UNIFEM), the Division for the Advancement of Women (DAW), the International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) ja the Office of the Special Adviser to the UN Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI).
   
 • Eesti on naiste staatuse komisjoni liige aastatel 2011-2015.
 • Eesti on toetanud agentuuri tööd alates 2010. aastast. 2013. aasta tegevusi toetab Eesti 45 000 euroga.

ÜRO arenguprogrammi demokraatliku valitsemise usaldusfond

 • http://www.undp.org/governance/dgttf.shtml
 • ÜRO arenguprogrammi (UNDP) juurde loodi 2001. aastal demokraatliku valitsemise usaldusfond, mille läbi soovitakse edendada demokraatiat ning ÜRO aastatuhande eesmärkide saavutamist arenguriikides. Fond rahastab ennekõike ÜRO arenguprogrammis esile toodud arenguprioriteete: valitsussüsteemide täiustamine, valimiskorraldus, ligipääs kohtumõistmisele, inimõiguste kaitse, informatsioonile ligipääsu tagamine, valitsuse detsentraliseerimine ja regionaalne areng, ning avaliku halduse reform ja korruptsioonivastase võitluse toetamine.
   
 • Eesti on fondi tööd rahaliselt toetanud alates 2007. aastast, 2013. aastal toetatakse usaldusfondi 20 000 euroga.

ÜRO tütarlaste hariduse initsiatiiv (UNGEI)

 • http://www.ungei.org
 • UNGEI on doonoreid, kolmandat sektorit ja ÜRO organisatsioone koondav initsiatiiv, mis loodi 2000. aastal. Selle eesmärgiks on vähendada soolist ebavõrdsust alg- ja keskhariduse saamisel. Ühtlasi püütakse ÜRO aastatuhande arengueesmärke silmas pidades tagada 2015. aastaks algharidus ja selle võrdne kättesaadavus kõigile lastele.
   
 • Eesti on toetanud UNGEI tegevust alates 2006. aastast. Eesti toetab 2013. aastal UNGEI tegevust 20 000 euroga.

ÜRO Põlisrahvaste Foorum

 • http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/
 • Alaline Foorum on nõuandev organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu juures. Foorumi töö käsitleb põlisrahvaste sotsiaal- ja majanduslikku arengut, kultuuri, keskkonda, haridust ja tervishoidu.
   
  Eesti on foorumi tööd rahaliselt toetanud 2006. aastast. 2013. aastal eraldab Eesti fondile 8000eurot.

ÜRO põlisrahvaste II kümmeaastaku fond

 • http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/second.html
 • ÜRO põlisrahvaste II kümmeaastaku fond hõlmab endas põlisrahvaste foorumi töö rahastamist ning II kümmeaastaku tegevuskava alusel rahastatavaid põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. II kümmeaastak on seadnud eesmärgiks tegeleda sallivuse edendamise ning põlisrahvaste kaasamisega, osalemisega otsustusprotsessides täieõigusliku liikmena, võrdsusprintsiipidest kõrvalekalduvate arenguprogrammide täiustamisega, kõrgendatud tähelepanu pööramisega sihtrühmadele (põliselanikest naised ja lapsed) ning monitoorimissüsteemide arendamisega.
   
 • Eesti on fondi tööd rahaliselt toetanud alates 1999. aastast, 2013. aastal eraldab Eesti kümmeaastaku fondile 8000 eurot.

ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR)

 • http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
 • Ülemvoliniku büroo on peamine ÜRO organ, mis tegeleb inimõiguste kaitse ning edendamisega. Büroo loodi ÜRO Peaassamblee poolt 1993. aastal. Ennekõike funktsioneerib büroo kontrollmehhanismina, mis jälgib inimõiguste alaste kokkulepete korrektset kinnipidamist ning büroo on ka põhiline inimõiguste uuringute ning selle alase hariduse propageerija. Lisaks haldab ülemvoliniku büroo ka teiste inimõiguste alaste ÜRO agentuuride tööd nagu näiteks ÜRO põlisrahvaste fond, mille tööd on Eesti toetanud alates 1999. aastast.
  2013. aastal toetab Eesti fondi 30 000 euroga.

ÜRO humanitaarabi koordineerimisamet

 • http://unocha.org
 • ÜRO humanitaarabi koordineerimisametil (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - OCHA) on keskne roll ÜRO kriisihalduse koordineerimisel ja humanitaarabi andmisel. Tegutsedes koos teiste rahvusvaheliste ja riigisiseste organisatsioonidega, tagab OCHA humanitaarkatastroofidele ühtse reageerimise.
   
 • Eesti on OCHA tegevust toetanud alates 2001. aastast, 2013. aastal toetab Eesti koordineerimisbürood 47 500 eurot.

ÜRO hädaabi keskfond (CERF)

 • http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/cerf
 • CERF asutati 2006. aastal eesmärgiga tagada ÜRO humanitaarabi vahendite kiire ja õigeaegne kasutamine konfliktides ja/või looduskatastroofides. Fondi toetused on suunatud eelkõige humanitaarkriisidele ja unustatud või pikaajaliselt alarahastatud humanitaarkatastroofide tõttu kannatanud riikidele.

  Eesti on toetanud hädaabi keskfondi selle loomise algusest. 2013. aasta tegevusi toetatakse summas 80 000 eurot.

ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskond (UNDAC)

 • http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/undac/overview
 • UNDAC on OCHA koordinatsioonile alluv alalise valmisolekuga spetsialistide meeskond, mis koosneb erinevate riikide professionaalsetest kriiside ja katastroofide hindajatest-koordineerijatest. UNDAC loodi 1993. aastal. Eesti eksperdid on UNDACis esindatud alates 2001. aastast.
   
 • Eesti eraldas 2010. aasta UNDAC Eesti missiooni arvele 19 173 eurot.

ÜRO Lastefond

 • http://www.unicef.org
 • ÜRO Lastefond (UNICEF) on Teise maailmasõja järel loodud ÜRO egiidi all tegutsev rahvusvaheline laste abistamist korraldav organisatsioon, mis toetab enam kui 190 riigis läbiviidavaid programme. Fond saab oma vahendid peamiselt vabatahtlikest annetustest. Lapsed on arengumaades üks kõige haavatavamaid elanikkonna gruppe - seepärast pöörab Eesti eraldi tähelepanu nende olukorra parandamisele maailmas. Eesti on UNICEFi täidesaatva nõukogu liige aastatel 2011-2013.
   
 • Eesti on toetanud UNICEFi programme alates 1999. aastast, 2013. aasta  tegevusi toetatakse 60 000 euroga.

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR)

 • http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
 • UNHCR rajati Teise maailmasõja järel, et aidata kaasa sõjapõgenike situatsiooni lahendamisele. Ülemvoliniku ameti eesmärk on juhtida ja koordineerida rahvusvahelist tegevust pagulaste kaitsel ja nende abistamisel, kuid tegeletakse ka kohapealse abi pakkumisega põgenikelaagrites. Nende eesmärkide saavutamine on olnud efektiivne ning üldtunnustatud ja on toetunud täielikult vabatahtlikel annetustel.
   
 • Eesti on toetanud UNHCR tegevust alates 2001. aastast. Eesti toetab UNHCR tegevusi 2013. aastal UNHCR-i 45 000 euroga.

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC)

 • http://www.icrc.org
 • Alates organisatsiooni asutamisest 1863. aastal on ICRC pakkunud humanitaarabi enamikes maailmas aset leidnud konfliktides. Lisaks konfliktiohvrite abistamisele propageerib Punase Risti Komitee kinnipidamist rahvusvahelisest humanitaarõigusest ning selle järgmisest riigisiseselt. Eesti ühines Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollidega 1993. aastal. Sellega tunnustas Eesti ICRC mandaati tsiviilelanike kaitsmisel ja abistamisel sõjalistes konfliktides. ICRC rahalised vahendid põhinevad rangelt vabatahtlikel annetustel.
   
 • Eesti on toetanud ICRC tegevust alates 1998. aastast. 2013. aastal toetatakse ICRC tegevust 30 000 euroga.

WTO tõhustatud koostööraamistik (EIF)

 • http://www.enhancedif.org
 • EIF on 1997. aastal rahvusvahelise algatusena loodud koostööraamistik vähim arenenud riikide kaubandusvõime tõstmiseks. Algatuses osalevad Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Rahvusvaheline Kaubanduskeskus (ITC), ÜRO kaubandus- ja arengukonverents (UNCTAD), ÜRO arenguprogramm (UNDP), Maailmapank ning Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja doonorid. Koostööraamistikus soovitakse reageerida vähim arenenud riikide kaubandusalastele vajadustele ja aidata kaasa kaubandusega seotud abi koordineerimisele ja kohaletoimetamisele. Ühtlasi püütakse tagada kaubandusküsimuste kajastamine riigisisestes arengustrateegiates.
   
 • Eesti toetab koostööraamistikku 2008. aastast, 2012. aastal toetati 13 000 euroga.

Doha Arengukava Sihtfond (DDAGTF)

 • http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/teccop_e/financing_trta_e.htm
 • 2001. aasta novembris võeti Dohas, Kataris toimunud IV WTO ministrite kohtumisel vastu ministrite deklaratsioon, mis sätestas lisaks läbirääkimiste alustamisele vajaduse anda arenguriikidele ja üleminekumajandusega riikidele tehnilist abi, keskendudes eriti vähim arenenud riikidele. Sellest tulenevalt loodi 2002. aastal WTO liikmete vabatahtlikel annetustel põhinev sihtfond - Doha Development Agenda Global Trust Fund ( DDAGTF).
   
 • Eesti on sihtfondi toetanud alates 2002. aastast. Eesti toetab fondi tegevust 2013. aastal 20 000 euroga.

 

Viimati uuendatud: 22. Jaanuar 2014

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.