Sa oled siin

Vabatahtlikud annetused rahvusvahelistele arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioonidele

ÜRO Arenguprogramm

ÜRO Arenguprogramm (UNDP) on ülemaailmne arengule suunatud agentuur, mille eesmärk on vähendada vaesust arenguriikides. Koostööd viivad ellu riiklikud ja valitsusvälised organisatsioonid. ÜRO Arenguprogramm koordineerib riiklikke ja ülemaailmseid püüdlusi saavutamaks ÜRO kestliku arengu eesmärke. Eelkõige keskendub UNDP oma tegevuses demokraatlikule valitsemisele, vaesuse vähendamisele, kriiside ennetamisele ja nendest taastumisele, keskkonna ja energeetikaga seotud probleemidele ning HIV/AIDSi ennetustööle. Eesti panusega ÜRO Arenguprogrammi saab tutvuda Eesti arengukoostöö andmebaasis.

ÜRO Rahvastikufond

ÜRO Rahvastikufond (UNFPA) rajati 1969. aastal. UNFPA on suurim mitmepoolne arengumaade rahvastikuga tegelev organisatsioon. Fondi peaeesmärkideks on edendada valitsuste ja inimeste teadlikkust rahvastikuteguritest, aidata arengumaid rahvastikuprobleemide lahendamisel, ennekõike reproduktiivtervise ja soolise võrdõiguslikkuse alal.

ÜRO Naised

ÜRO naiste õigusi edendav agentuur (UN Women) loodi 2010. aastal. UN Naised tegeleb soolise võrdõiguslikkuse küsimusega kogu maailmas ning viib ellu selgelt suunatud programme naiste olukorra parandamiseks arenguriikides. Agentuuri loomisele eelnesid Eesti ja Tuneesia suursaadikute juhtimisel läbirääkimised ÜRO liikmesriikide vahel, et saavutada kokkulepe naiste õiguste teemadega tegelevate ÜRO allasutuste koondamiseks ühte agentuuri. UN Naised koondas neli seni soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelenud ÜRO agentuuri: ÜRO Naiste Arengu Fond (UNIFEM), Naiste Edendamise Osakond (DAW), ÜRO rahvusvaheline naiste olukorra edendamise uurimis- ja koolitusinstituut (IN-STRAW) ja ÜRO peasekretäri erinõustaja büroo soolise võrdõiguslikkuse ja naiste olukorra edendamise alal (OSAGI). Eesti on toetanud agentuuri tööd alates 2010. aastast.

ÜRO tüdrukute hariduse initsiatiiv (UNGEI)

UNGEI on doonoreid, kolmandat sektorit ja ÜRO organisatsioone koondav initsiatiiv, mis loodi 2000. aastal. Selle eesmärgiks on vähendada soolist ebavõrdsust haridused. Eesti on toetanud UNGEI tegevust alates 2006. aastast.

ÜRO Põlisrahvaste Foorum

Alaline Foorum on nõuandev organ ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) juures. Foorumi töö käsitleb põlisrahvaste sotsiaalset ja majanduslikku arengut, kultuuri, keskkonda, haridust ja tervishoidu. Eesti on foorumi tööd rahaliselt toetanud 2006. aastast.

ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR)

Ülemvoliniku büroo on peamine ÜRO organ, mis tegeleb inimõiguste kaitse ning edendamisega. Büroo loodi ÜRO Peaassamblee poolt 1993. aastal. Ennekõike funktsioneerib büroo kontrollmehhanismina, mis jälgib inimõiguste alaste kokkulepete korrektset kinnipidamist ning büroo on ka põhiline inimõiguste uuringute ning selle alase hariduse propageerija. Lisaks haldab ülemvoliniku büroo ka teiste inimõiguste alaste ÜRO agentuuride tööd nagu näiteks ÜRO põlisrahvaste fond, mille tööd on Eesti toetanud alates 1999. aastast.
2013. aastal toetab Eesti fondi 30 000 euroga.

ÜRO humanitaarabi koordineerimisamet

ÜRO humanitaarabi koordineerimisametil (OCHA) on keskne roll ÜRO kriisihalduse koordineerimisel ja humanitaarabi andmisel. Tegutsedes koos teiste rahvusvaheliste ja riigisiseste organisatsioonidega, tagab OCHA ühtse reageerimise humanitaarkatastroofidele. Eesti on OCHA tegevust toetanud alates 2001. aastast.

ÜRO hädaabi keskfond (CERF)

CERF asutati 2006. aastal eesmärgiga tagada ÜRO humanitaarabi vahendite kiire ja õigeaegne kasutamine konfliktides ja/või looduskatastroofides. Fondi toetused on suunatud eelkõige humanitaarkriisidele ja unustatud või pikaajaliselt alarahastatud humanitaarkatastroofide tõttu kannatanud riikidele. Eesti on toetanud hädaabi keskfondi selle loomise algusest.

ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskond (UNDAC)

UNDAC on OCHA koordinatsioonile alluv alalise valmisolekuga spetsialistide meeskond, mis koosneb erinevate riikide professionaalsetest kriiside ja katastroofide hindajatest-koordineerijatest. UNDAC loodi 1993. aastal. Eesti eksperdid on UNDACis esindatud alates 2001. aastast.

ÜRO Lastefond

ÜRO Lastefond (UNICEF) on Teise maailmasõja järel loodud ÜRO egiidi all tegutsev rahvusvaheline laste abistamist korraldav organisatsioon, mis toetab enam kui 190 riigis läbiviidavat programmi. Lapsed on arengumaades üks haavatavamaid elanikkonna gruppe - seepärast pöörab Eesti eraldi tähelepanu nende olukorra parandamisele maailmas.

ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR)

UNHCR rajati pärast Teist maailmasõda, et aidata parandada sõjapõgenike olukorda. Ülemvoliniku ameti eesmärk on juhtida ja koordineerida rahvusvahelist tegevust pagulaste kaitseks ja nende abistamiseks. Tegeletakse ka kohapealse abi pakkumisega põgenikelaagrites. UNHCR eesmärkide saavutamine on olnud efektiivne ning üldtunnustatud. Eesti on toetanud UNHCR tegevust alates 2001. aastast.

Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC)

Alates organisatsiooni asutamisest 1863. aastal pakub ICRC humanitaarabi enamikes konfliktipiirkondades üle maailma. Lisaks sõjaliste konfliktide ohvrite abistamisele edendab Punase Risti Komitee rahvusvahelisest humanitaarõiguse järgimist nii rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil. Eesti ühines Genfi konventsiooni ja selle lisaprotokollidega 1993. aastal. Sellega tunnustas Eesti ICRC mandaati tsiviilelanike kaitsmisel ja abistamisel sõjalistes konfliktides. Eesti on toetanud ICRC tegevust alates 1998. aastast.

WTO tõhustatud integreeritud raamistik (EIF)

EIF on 1997. aastal rahvusvahelise algatusena loodud koostööraamistik vähemarenenud riikide kaubandusvõime tõstmiseks. Algatuses osalevad Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Raamistikus osalevad Rahvusvaheline Kaubanduskeskus (ITC), ÜRO kaubandus- ja arengukonverents (UNCTAD), ÜRO arenguprogramm (UNDP), Maailmapank ning Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) ja doonorid. Koostööraamistikus soovitakse reageerida vähemarenenud riikide kaubandusalastele vajadustele ja aidata kaasa kaubandusega seotud abi koordineerimisele ja kohaletoimetamisele. Ühtlasi püütakse tagada kaubandusküsimuste kajastamine riigisisestes arengustrateegiates. Eesti toetab koostööraamistikku alates 2008. aastast.

Doha Arengukava Sihtfond (DDAGTF)

2001. aasta novembris võeti Dohas, Kataris toimunud IV WTO ministrite kohtumisel vastu ministrite deklaratsioon, mis sätestas lisaks läbirääkimiste alustamisele vajaduse anda arengu- ja siirderiikidele tehnilist arenguabi, keskendudes eriti vähemarenenud riikidele. Sellest tulenevalt loodi 2002. aastal WTO liikmete vabatahtlikel annetustel põhinev DDAGTF sihtfond. Eesti on sihtfondi toetanud alates 2002. aastast.

 

Viimati uuendatud: 31. Jaanuar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.