Sa oled siin

Eesti, Läti Ja Leedu vahelise maantee-, raudtee-, õhu- ja meretranspordi reisipiirangute tühistamist ning riikidevahelist koostööd COVID-19 kriisi ajal käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum

15. Mai 2020 - 12:59

Eesti Vabariigi Välisministeerium, Läti Vabariigi Välisministeerium ja Leedu Vabariigi Välisministeerium, edaspidi nimetatud pooled,

võttes arvesse, et

- COVID-19 levikust tulenev seninägematu olukord on kõikide riikide jaoks tekitanud raskusi, mis lähitulevikus mõjutavad nende majandust ja ühiskonda;

- tänu viimastel kuudel riikide võetud meetmetele on COVID-19 leviku tõkestamisel tehtud edusamme ning alanud on piirangute järk-järguline leevendamine;

- nentides vajadust taasalustada Balti riikide vahel regulaarse piiriülese reisijateveoga maantee-, raudtee-, õhu- ja meretransporti kasutades, et minimeerida COVID-19 leviku peatamiseks kehtestatud piirangute majanduslikku ja sotsiaalset mõju ning tagada isikute vaba piiriülene liikumine;

- arvestades, et COVID-19 jätkuv levik tekitab ohu, et Balti riikide vahel regulaarse liikluse taasavamine ilma kaitsemeetmeteta võib reisimise kasvu tõttu suurendada COVID-19 edasikandumise määra;

- nentides, et COVID-19 pandeemia ajal regulaarse piiriülese reisijateveo lihtsustamine võib nõuda rahvatervise huvides teabe kogumist, et kaitsta COVID-19 levikust tulenevate tõsiste piiriüleste terviseohtude eest;

- arvestades, et alates 15. maist 2020. aastal on hakatud Eesti, Läti ja Leedu kodanike ning Eestis, Lätis ja Leedus õiguslikul alusel elavate isikute jaoks tühistama Eesti, Läti ja Leedu vahel reisimise piiranguid, kui isik ei ole COVID-19 nakatumise või COVID-19 nakatunuga kokkupuute tõttu 14 päevaks karantiinis, isik ei ole eelneva 14 päeva jooksul külastanud muid riike ja isikul ei ole riigipiiri ületades hingamisteede nakkuse sümptomeid.


Osana Balti riikide üldistest jõupingutustest säilitada olulisi transpordivooge ja lihtsustada isikute vaba piiriülest liikumist eri transpordivahendite abil, on pooled

jõudnud järgmisele teineteisemõistmisele.

1. Pooled edendavad Eesti, Läti ja Leedu asjaomaste ametiasutuste vaheliste suhtlusraamistike loomist või olemasolevate suhtlusraamistike kasutamist kogumaks, töötlemaks ja edastamaks teavet, mis kinnitab isiku teadlikkust tingimustest, mis on COVID-19 leviku tõkestamiseks ja piiriüleste terviseohtude eest kaitsmiseks kehtestatud, tagades täieliku kooskõla Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
2. Pooled soodustavad asjaomaste ametiasutuste vahelisi konsultatsioone seoses piiriülest liikumist mõjutavate meetmetega, sealhulgas piirikontrolli tühistamise plaanid teiste riikidega, teabevahetus avatavate lennu- ja laevaliinide kohta ajal, mil Eestis, Lätis ja Leedus kestab eriolukord ja kehtivad aktiivsed meetmed.
3. Käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi punktid ei mõjuta välislepingutest tulenevaid kohustusi. 
4. Vastastikuse mõistmise memorandumi tõlgendamisest või kohaldamisest tuleneva vaidluse lahendavad pooled konsultatsioonide kaudu. 
5. Käesolevat vastastikuse mõistmise memorandumit võib poolte kirjalikul nõusolekul igal ajal muuta.
6. See vastastikuse mõistmise memorandum jõustub sellele alla kirjutamise päeval. Pooled võivad sellest memorandumist kirjaliku teatega taganeda. Taganemine jõustub ühe (1) kuu möödudes päevast, mil teised pooled said asjaomase kirjaliku teate. Kui üks pooltest käesoleva vastastikuse mõistmise memorandumi lõpetab, kaotab see kehtivuse selle konkreetse poole suhtes.

Alla kirjutatud 15. mail 2020. aastal Riias kolmes ingliskeelses eksemplaris.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.