Sa oled siin

TURULE SISENEMINE

Viimati uuendatud: 09.01.2017

Turu valik

Taani turule sisenemine eeldab ettevõtjalt samasugust kodutööd nagu igale teisele turule sisenemine. Taani võib Eesti ettevõtetele olla üsnagi atraktiivne turg. Arvestades Taani 5,7 miljoni suurust rahvaarvu ja taanlaste ühte kõrgemat ostujõudu, on Eesti ettevõtetel mitmeid võimalusi oma kaupu turustada. Võrreldes teiste Põhjamaadega on Taanis import elaniku kohta kõrgem. Taanis on küll kõrgelt arenenud tööstus, kuid oma väiksuse tõttu on ja jääb Taani sõltuvaks imporditavatest toorainest, pooltoodetest ja allhankest. Eesti ettevõtetel on üsnagi head võimalused siseneda Taani turule allhankijana, kuigi see ei pruugi ettevõttele olla soodsaim lahendus. Et konkurentsis püsima jääda, on Taani ettevõtted viinud lihtsamad ja töömahukamad protsessid üle Ida-Euroopas ja Aasias paiknevatesse tütarettevõtetesse või ostavad neid sisse. Paljudel Taani ettevõtetel on koostööpartnerid Ida-Euroopas, eelkõige Poolas, kuid ka Leedus, Lätis ja Eestis.

Taani turule lõpptoodanguga sisenemist raskendab asjaolu, et valitseb tihe konkurents enamiku kaubaartiklite osas. Välja on kujunenud kodumaised turuliidrid, konkurentsi tihendavad välisettevõtted. Välisettevõtetest on aktiivsemad Euroopa Liidu ettevõtted, kes kasutavad ära Euroopa Liidu siseturu eeliseid, aga ka USA ettevõtted. Seega vastab enamikul juhtudel tõele väide, et kui toode on konkurentsivõimeline Taani turul, osutub ta konkurentsivõimeliseks Euroopa Liidu teiste liikmesriikide turgudel.

Tarbekaupade müügi juures tasub silmas pidada kodumaise toodangu eelistamist, mis ilmneb kõige selgemalt toidukaupade tarbimisstruktuuris. Keskmise taanlase tarbimiseelistused on aja jooksul välja kujunenud ja panna taanlasi ostma Eesti tooteid on ülimalt keeruline protsess. Taani väljakujunenud turg oskab nõuda kõrget kvaliteeti. Teadlik tarbija peab järjest olulisemaks toodete keskkonnasäästlikkust, tootmistingimusi, päritolumaad ja ettevõtte sotsiaalselt vastutustundlikku käitumist. Vaatamata valmisolekule hea kvaliteedi ja tuntud kaubamärgi eest kõrget hinda maksta, on taanlasele kõige olulisem siiski hinna ja kvaliteedi suhe, mille tõttu valib tarbija võimalusel põhjamaiselt lihtsa ja viimistletud disainiga toote. Turul juba olemasolevat kaupa või teenust parema hinna ja kvaliteedi suhtega või veidi uudsel viisil müües võib vaatamata väga tihedale konkurentsile edu saavutada. Eesti tooteid klassifitseeritakse Ida-Euroopa kaupade hulka ja usaldus nende toodete suhtes ei ole veel välja kujunenud. Taanis on lihtsaim müüa Eesti tooteid läbi Taanis tegutseva äripartneri, kellel on vastava toote müügiga seotud pikaajalised kogemused, kes tunneb turgu, konkurente, kellel on hea maine jne.

Toidukaupade puhul on turule sisenemist takistavaks asjaoluks kahe suurema ettevõtte turgu valitsev seisund, mistõttu puudub neil stiimul uute kaupade müüki võtmiseks. Takistab ka asjaolu, et Taanis on seadusega reguleeritud kaupluste maksimumsuurus, millest tulenevalt ei ole paljudel juhtudel ruumipuuduse tõttu võimalik uusi kaupu müüki võtta.

Kui paljude suuremate turgude jaoks ei ole Eesti ettevõtetel piisavaid kaubakoguseid, siis Taani turul meie tootjate väiksus üldiselt takistuseks ei saa. Taani majanduses, erinevalt eestlastele tuttavamast Rootsist, on suur osakaal keskmistel või väikestel ettevõtetel. Väikeste tegijate ja erinevate valdkondade paljusust peetaksegi Taani majanduse tugevuseks, tõsiseltvõetavad on ka huvitavaid tooteid ja teenuseid pakkuvad välismaised väikeettevõtted.

Infoallikad ja partnerite leidmine

Sobiva koostööpartneri leidmine Taanis on suhteliselt raske. Enne koostööpartneri otsimise alustamist tuleks tootega teha ära korralik kodutöö, s.h on vajalik oma toote perfektne tundmine ning oskus seda ka koostööpartnerile arusaadavalt tutvustada. Võimalused partneri leidmiseks varieeruvad nii ettevõtte suurusest kui ka toote eripärast lähtuvalt. Üldjuhul kehtib reegel, et mida laiemale tarbijaskonnale kaup on määratud, seda rohkem on erinevaid vahenduslülisid enne toote lõpptarbijani jõudmist. Kehtib ka vastupidine reegel, mille kohaselt mida spetsiifilisem on toode, seda suurema tõenäosusega osutuvad efektiivseks otsekontaktid selle lõppkasutajaga.

Partneri leidmiseks peaks kindlasti külastama Taanit. Osaleda tasub messidel ja võtta osa ärimissioonidest. Taanit külastades tasuks üritada kohtuda nii paljude potentsiaalsete äripartneritega kui võimalik.

Eesti organisatsioonid

Eesti ettevõtetel tuleks julgemini kontakteeriuda Eesti ettevõtlusorganisatsioonidega, et paremini ära kasutada nende poolt pakutavaid teenuseid. Eksprodi edendamise riiklikuks institutsiooniks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). EAS-iga tasub kontakteeruda ka nendel ettevõtetel, kes alles otsivad võimalusi välisturule minekuks ja pole kindlad sihtturu valikus. EAS pakub üldinfot sihtturgude kohta, eelkonsultatsiooni ja infot konkreetsete kaubandus- või koostööpartnerite leidmiseks. Lisaks  korraldatakse sihtturuseminare ning äridelegatsioonide välisvisiite. EAS-il on andmekogu Eestist kauba ostmiseks laekunud ostusoovide kohta. Samuti peab EAS Eesti ekspordiettevõtete ja eksporditoodete andmekogu, mis on kättesaadav veebis:http://www.tradewithestonia.com/estonian-export-companies ning kuhu soovitame oma ettevõtte kontaktid esimese sammuna lisada.

Eesti ettevõtete üheks põhiliseks takistuseks eksportimisel on õigete kontaktide puudumine välisturgudel. Konsultatsioonifirmade pakutav teenus on aga enamikele ettevõtetele liialt kallis. Selle probleemi lahendamiseks pakub EAS ekspordipartneri otsingu teenust, et korralike toodete ja teenustega Eesti ettevõtetel ei jääks eksporditulu teenimata. Loe teenusest lähemalt: http://www.eas.ee/teenus/ekspordipartneri-otsing/.

2013. aastast alates tegutsebki Taanis EAS-i ekspordinõunik (välisesindaja kontakt on leitav veebilehelt: http://www.investinestonia.com/en/estonian-investment-agency/contact-by-office-locations), kes on toeks Taani turule tulla soovivatele Eesti ettevõtetele.

Sarnaselt EAS-ile võib kaubandus- või koostööpartnerite otsingul küsida infot Kaubandus-Tööstuskojalt. Võimalike koostöökontaktide kohta on soovitav küsida infot ka erialaliitudest.

Info ja kontaktide saamiseks võib pöörduda ka Eesti Kopenhaageni saatkonna poole. Saatkond ei tee turu-uuringuid ning ei osale konkreetsete tehingute vahendamisel, samuti ei korraldata ettevõtete vahelisi otsekontakte jmt. Küll aga tuleks pöörduda saatkonna või välisministeeriumi poole turul tegutsedes tekkinud spetsiifilisemate küsimuste ja probleemidega, teatada kõigist ebavõrdse kohtlemise juhtudest ametivõimude poolt jms.

Eestis koondab Taaniga seotud ettevõtteid Taani-Eesti kaubanduskoda.

Taani organisatsioonid

Äripartnerite leidmiseks Taanis võiks eelkõige soovitada maakondades ja kommuunides asuvaid euroinfo keskusi või ettevõtluskeskusi,  mis on otsekontaktis piirkonna ettevõtetega. Tihtipeale on maakondades asuvad ettevõtted rohkem huvitatud ärisuhete loomisest Eesti ettevõtetega kui seda on Kopenhaagenis asuvad ettevõtted ning seetõttu on üsna tõenäoline, et selliste organisatsioonide kaudu on võimalik leida sobiv äripartner.

Erialaliitude kohta võib infot küsida Eesti saatkonnast Kopenhaagenis või Taani saatkonnast Tallinnas.

Täiendav info:

Tööstuse Keskliit Dansk Industri
E-mail: di@di.dk
http://www.di.dk

Kaubanduskoda Dansk Erhverv
E-mail: info@danskerhverv.dk
http://www.danskerhverv.dk/Sider/Forside.aspx

Kataloogid ja elektroonilised andmekogud

Eesti organisatsioonid on koostanud mitmeid ülevaateid ja andmekogusid välisriikide äritingimuste kohta. Välisministeeriumi poolt koostatud erinevate riikide ärivõimaluste ülevaated asuvad veebilehel: http://www.vm.ee/et/maaulevaated-eksportooridele.

Taanis ei ole info leidmine internetist kuigi lihtne. Kui aga, siis eeldusel, et info otsija valdab taani keelt. Kuigi nii Taani ametiisikud kui ka ärimehed valdavad enamikus inglise keelt, on näiteks enamik veebilehti ainult taani keeles või on inglise keeles leiduv info võrreldes taanikeelsega puudulik. Muudes keeltes on info praktiliselt olematu, kuigi leidub üksikuid lehti ka saksa või rootsi keeles.

Taani kohta on avalikult saadaval vaid ekspordikataloogid ja andmekogud importööride kohta on üldjuhul tasulised. Teavet väliskaubandusega (peamiselt eksport) tegelevate Taani ettevõtete kohta saab Tallinnas asuvast Taani saatkonna kaubandusosakonnast või alljärgnevatelt veebilehtedelt:

Kasutada saab ka ettevõtete katalooge (nn “kollaseid lehekülgi”) ja andmebaase:

Kataloogid kuhu Eesti ettevõte saaks Taani partnerite leidmiseks oma kontaktinfo üles panna on järgmised:

Messid ja näitused

Taani suuremad messikeskused, kus korraldatakse enamik rahvusvahelise tähtsusega messidest-näitustest, asuvad Kopenhaagenis (Bella Center) ja Herningis (Jüütimaal). Lisaks on väiksemaid messikeskusi enamikus suuremates linnades.

Täiendav info:

BELLA CENTER http://www.bellacenter.dk/

MESSECENTER HERNING http://www.messecenter.dk/

FORUM COPENHAGEN http://www.forumcopenhagen.dk/Default.aspx

ODENSE CONGRESS CENTER http://www.occ.dk/

FREDERICIA MESSECENTER http://www.messec.dk/

AALBORG KONGRES OG KULTURCENTER http://www.akkc.dk/

Reklaam ja turu-uuringud

Reklaam

Kauba turundust ja reklaami reguleerib turundustegevuse seadus (Lov om markedsføring) (www.retsinformation.dk, sisesta otsingumootorisse Lov om markedsføring). Suuremad kohalikud reklaamibürood on koondunud reklaami-agentuuride liitu. Tähtsamad päevalehed on Berlingske Tidende, JyllandsPosten ja Politiken, ärilehed on Børsen ja ErhvervsBladet. Keelatud on reklaami postitus e-posti teel kui selleks pole reklaami saaja nõusolekut. Taanis on loodud ka pretsedent, kus ettevõtet karistati e-posti teel soovimatu reklaami saatmise eest.

Täiendav info:

Reklaamijate Liit
Dansk Annoncørforening
http://annoncoer.dk/

Turu-uuringud

Ekspordi sihtturu valikuks võib osutuda tarvilikuks turu-uuringute korraldamine. Selleks on võimalik kasutada Taani turu-uuringute ettevõtteid, kes on suures osas koondunud turu-uuringute liitu. Kuna turu-uuringud välisriigis on kulukad, siis tasub eelnevalt täpselt mõtestada, mida turu-uuringute tulemusel soovitakse teada saada ja millised on info hankimise alternatiivid. Kindlasti tasub pöörduda Eesti ekspordiedendamise organisatsioonide poole, et saada teada, kas sarnaseid turu-uuringuid on juba korraldatud ja kas selline info on nimetatud organisatsioonidel juba olemas.

Täiendav info:

Turundusfoorum
Dansk Markedsforing
http://markedsforing.dk/

PR Ettevõtete Liit
Public Relations Branchen
http://publicrelationsbranchen.dk/

Turule sisenemise piirangud

Kuna nii Taani kui ka Eesti on Euroopa Liidu liikmed, siis rakendub Eesti kaupadele Taani turule sisenemisel kaupade vaba liikumise printsiip. Võimalikud piirangud tulenevad kvaliteedi- ja standardinõuetest, mis ei pruugi olla administratiivselt reguleeritud, kuid mille arvestamine on kaubale müügivõimaluste leidmisel olulise tähtsusega. Probleeme võib olla ka administratiivsete protseduuridega, mis küll on samad Taani ja välismaise ettevõtja jaoks, kuid mis on kujundatud Taani ettevõtete huvidest lähtuvalt.

Standardid

Toote müügiks Taanis peab see vastama kehtestatud standarditele. Vastavus peab olema nii Taani kui ka EL standarditele. Üldjuhul on soovitav omada ISO 9000 seeria sertifikaati. Taanis on standarditega tegelevaks asutuseks Dansk Standard, mis ühtlasi vahendab vastuseid kõiki standardeid ja nende rakendamist puudutavatele küsimustele.

Täiendav info:

Dansk Standard
E-mail: dansk.standard@ds.dk 
http://www.ds.dk/

Tootemärgistus

Toote märgistuse nõuded sõltuvad konkreetsest tootest ja tulenevad nii Euroopa Liidu kui ka Taani enda nõuetest. Üldjuhul peavad tarbekaubad olema varustatud taanikeelsete siltide ja juhenditega. Piisavaks loetakse ka seda kui toote sildid on keeles, mille kirjapilt erineb taanikeelsest vähesel määral (praktikas norra keel ja mõnedel juhtudel ka rootsi keel).

Paljud tooted peavad vastavalt Euroopa Liidu direktiividele olema märgistatud CE-tähisega (vastavus direktiiviga kehtestatud nõuetele).

Võimalik on ühineda ka vabatahtliku toiduainete märgistamise programmiga, mis annab tarbijale lisagarantii, et toote sisu vastab etiketile.

Täiendav info:

Perepoliitika- ja tarbijakaitseministeerium
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
E-mail: minff@minff.dk
http://www.forbrug.dk/

Kaubandustegevuse piirangud

Vastavalt Taani seadustele on olemas teatud piirangud kaubandustegevusele. Üldjuhul on keelatud otsemüük. Telefonimüük on küll lubatud, kuid konservatiivsete taanlaste juures pole see osutunud eriti edukaks. Lubatud ei ole tänavakaubandus ilma kohalikelt võimudelt saadud loata. Tuleb järgida ka reegleid lahtioleku aegade kohta.

Tarbijaid ei tohi segadusse ajada selles suhtes, mida müüakse. Ei tohi kasutada kaubamärke, mida võib ajada segamini teistega.

Lisainformatsioon: http://www.consumerombudsman.dk/Regulatory-framework

Viimati uuendatud: 9. Jaanuar 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.