Sa oled siin

ÜRO Julgeoleku Nõukogu resolutsioon 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“

ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 2000. aastal vastu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ ning seadis eesmärgi, et rahvusvaheline üldsus peab läbivalt arvestama sooperspektiivi konfliktide lahendamisel.

Otsuse taustaks oli muret tekitav tõdemus, et sõjaliste konfliktide iseloomu muutumise tagajärjel moodustavad enamiku konfliktiohvritest tsiviilisikud. Seejuures on eriti halvas olukorras naised, kuna konfliktid suurendavad nende vastu suunatud soolist vägivalda ning piiravad naiste ligipääsu tervishoiule, haridusele, majandus- ja poliitilisele tegevusele.

Julgeolekunõukogu seadis ülesande olukorra muutmiseks nii iseendale, kogu ÜRO süsteemile, muudele rahvusvahelistele organisatsioonidele, liikmesriikidele kui ka kõigile konfliktiosalistele. Resolutsioon puudutab nelja tegevussuunda:

 • soolise vägivalla ennetamine ja teadlikkuse suurendamine konfliktiennetamisel;
 • naiste ja tüdrukute kaitse, sealhulgas tervise ja heaolu edendamine;
 • naiste kaasamine rahuprotsessidesse ja otsuste tegemisse, nii kohalikul kui ka ÜRO tasandil;
 • naiste ja tüdrukute erivajaduste ja sooperspektiiviga arvestamine abi andmisel.  Eesmärk on arvestada sooaspekti kriisiohjeoperatsioonides, suurendada naiste rolli konfliktilahenduses ja konfliktijärgses ülesehituses ning kaitsta naisi relvakonfliktis soolise, sealhulgas seksuaalse vägivalla eest.

Julgeolekunõukogu on pärast 2000. aastat vastu võtnud seitse jätkuresolutsiooni tugevdamaks naiste rolli rahu ja julgeoleku tagamisel.

 • Resolutsioon 1820 (2008) keskendub seksuaalvägivalla kasutamisele sõjarelvana, vägistamine ja teised seksuaalvägivalla vormid kuulutatakse sõjakuritegudeks.
 • Resolutsioon 1888 (2009) annab rahuvalveoperatsioonidele mandaadi ennetada konfliktides seksuaalvägivalda ja sellele reageerida, luuakse konfliktides esineva seksuaalvägivalla eriesindaja ametikoht.
 • Resolutsioon 1889 (2009) käsitleb naiste suuremat kaasamist rahuprotsessidesse.
 • Resolutsioon 1960 (2010) kutsub üles pöörama rohkem tähelepanu võitlusele karistamatusega konfliktides esinevate seksuaalkuritegude eest.
 • Resolutsioon 2106 (2013) pöörab tähelepanu asjaolule, et konfliktides esinev seksuaalvägivald mõjutab ka mehi ja poisse ning kogukonda laiemalt.
 • Resolutsioon 2122 (2013) kinnitab Julgeolekunõukogu pühendumust resolutsioonis 1325 seatud eesmärkide elluviimisele.
 • Resolutsioon 2242 (2015) pöörab tähelepanu muutunud julgeolekuolukorrale ja viitab mitmele soovitusele, mis tehti ülemaailmse uuringu põhjal; Julgeolekunõukogu lubab senisest rohkem siduda resolutsiooni 1325 temaatika oma igapäevatööga.

Eesti on olnud resolutsiooni 1325 toetaja ning jätkuresolutsioonide 1820, 1888 ja 2242 kaasesitaja.

2010. aastal võttis Eesti vastu esimese tegevuskava resolutsiooni 1325 rakendamiseks Eestis 2010–2014 (PDF), eesmärgiga määrata ja süstematiseerida Eesti sooaspekti arvestavad tegevused rahvusvahelistel missioonidel ja arenguabis ning suurendada teemast teadlikkust ühiskonnas.

Eesti kolmas tegevuskava aastateks 2020-2025 (182.98 KB, PDF) jätkab varasemate perioodide tegevusi, keskendudes naiste olukorra parandamisele nii konfliktipiirkondades kui ka konfliktijärgsetes piirkondades samuti teadlikkuse suurendamisele, koostöö ja infovahetuse tõhustamisele nii Eestis kui rahvusvaheliselt ning naiste esindatusele rahu ja julgeoleku tagamisega seotud ametikohtadel Eestis.

 

Lisaks ÜROle ja liikmesriikidele tegeleb aktiivselt naiste, rahu ja julgeoleku teemadega mitu rahvusvahelist ja regionaalset organisatsiooni, sealhulgas Euroopa Liit (EL), Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon (OSCE).

Selleks, et selgitada välja, kuidas rakendatakse resolutsiooni 1325 maailma eri piirkondades, ja pakkuda võimalikke lahendusi eesmärkide paremaks elluviimiseks, tegi ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Amet (UN Women) 2015. aastal ülemaailmse uuringu. Eesti kui UN Womeni loomise aktiivne toetaja ja resolutsiooni 1325 eestkõneleja toetas uuringu korraldamist nii rahaliselt kui ka sisuliselt. Ülemaailmse uuringu tulemustega on võimalik tutvuda siin (inglise keeles).

 

 

Viimati uuendatud: 2. Juuni 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.