Sa oled siin

Naiste ja tüdrukute inimõigused

Naiste ja tüdrukute inimõigused, nende võimestamine ja sooline võrdõiguslikkus on Eesti välispoliitika üks peamisi inimõigusalaseid prioriteete. Meie jaoks on oluline ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni (CEDAW), Pekingi deklaratsiooni ja tegevusplatvormi (Beijing Declaration and Platform for Action) ning ÜRO rahvastiku ja arengu konverentsi  Kairo tegevuskava  (ICPD Programme of Action) üleilmne elluviimine. Usume, et maailma kestliku arengu, demokraatia ja õigusriigi mõju laiendamise üks olulisemaid eeldusi  on soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine kõigisse valdkondadesse.

Eesti on rahvusvahelisel areenil aktiivne naiste õiguste eest seisja, oma rahvusvahelises koostöös keskendume naiste poliitilisele võimestamisele, naiste kaasamisele konfliktilahenduses (alus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1325 (PDF)), naistevastase vägivalla ja seksuaalvägivalla vähendamisele.

Eesti oli aastatel 2012-2015 ÜRO naiste staatuse komisjoni (CSW) liige ja on taas valitud liikmeks aastateks 2017-2021. CSW on ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ECOSOC) alakomisjon, mis koosneb 45st neljaks aastaks valitavast liikmest. CSW eesmärk on naiste võimestamine ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine maailmas. Kord aastas kevadeti toimuvad CSW istungid, kus osalevad aktiivselt nii ÜRO liikmesriigid kui ka kodanikuühenduste esindajad.

Sooline võrdõiguslikkus on inimõiguste, avaliku hüve ja demokraatia küsimus. Eesti toetab selliste rahvusvaheliste normide väljatöötamist, mis aitavad tagada inimeste võrdset kohtlemist, luua naistele ja meestele võrdsed võimalused osalemiseks kõigis ühiskonnaelu valdkondades, eelkõige poliitikate kujundamises ja otsuste tegemisel kõigil tasanditel. Aitame rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu kaasa soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse tõstmisele maailmas, normide kehtestamisele ja elluviimisele ning stereotüüpide vähendamisele. Peame oluliseks, et ÜRO Soolise Võrdõiguslikkuse ja Naiste Õiguste Edendamise Agentuuri (UN Women) täidaks soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste edendamisel maailmas juhtagentuuri rolli.

Eesti on aktiivne UN Womeni toetaja. UN Women loodi 2010. aastal, et koondada ÜRO erinevaid naiste õigustega tegelevaid allüksusi ja seeläbi luua ühtne tugevam üksus naiste õiguste ja võimestamisega tegelemiseks. Eesti panustas aktiivselt agentuuri loomisesse. Aastatel 2011-2012 oli Eesti UN Womeni liikmesriikide nõukogu liige ning 2012. aastal nõukogu asepresident. Samuti oli Eesti UN Womeni ühe eelkäija ÜRO Naiste arengufondi (UNIFEM) konsultatiivkomitee eesistuja aastatel 2007–2009.

Eesti mõistab hukka igasuguse soopõhise vägivalla, mille tulemuseks on või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse või kannatuse tekitamisega. Panustame naistevastase vägivalla ning seksuaal- ja soopõhise vägivalla, vähendamise ja ennetamise õigusloomesse rahvusvahelistes organisatsioonides. Toetame konfliktides esineva seksuaalvägivalla  vastase võitluse ÜRO peasekretäri eriesindaja tegevust ning tema eesmärki lõpetada maailmas seksuaalvägivald sõjataktikana. Nende eesmärkide täitmiseks panustab Eesti ka arengukoostöö ja humanitaarabi kaudu.

Eesti on alates 1998. aastast teinud ÜRO raames ka regulaarseid vabatahtlikke rahalisi annetusi inimõiguste, sh naiste ja tüdrukute õiguste edendamiseks. Eesti on toetanud UN Womeni, UNIFEMi, ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR), ÜRO Lastefondi (UNICEF), ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA) ning UNICEFi tütarlaste hariduse algatuse (UNGEI) tegevust.

 

 

Viimati uuendatud: 5. Jaanuar 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.