Twinning ja TAIEX

Mis on Twinning ja TAIEX?

 

Twinning

 

Twinning (mestimine) on Euroopa Liidu rahastatav koostööprogramm, mille raames Euroopa Liidu liikmesriikide avaliku sektori asutused või avaliku sektori osalusega asutused rakendavad projekte ühinemiseelse ja naabruspoliitika riikides, et saavutada Euroopa Liidu seadusandluse mingi osa ülevõtmine, jõustamine või rakendamine konkreetses sektoris. Mestimise laiemaks eesmärgiks on kasusaavate riikide toetamine tõhusa ja kaasaegse haldusstruktuuri loomisel, sealhulgas inimressursi arendamisel ning juhtimisvõimekuse tõstmisel. Mestimist koordineerib Euroopa Komisjoni naabrus- ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR).

Mestimsit Koordineerib Eestis  mestimise riiklik kontakpunkt (National Contact Point, NCP), kes asub välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroos. Riikliku kontaktpunkti ülesanneteks on vahendada infot riigisiseselt, samuti kasusaaja riigi, teiste liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni vahel. Riikliku kontaktpunkti kaudu toimub mestimiskutsete edastamine avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutustele ning mestimisprojektidele pakkumiute esitamine komisjonile.

Mestimisprojektis osalemine

 • Mestimine võib olla standardne (Standard Twinning), kestvusega 12-36 kuud või kerge (Twinning Light), kestvusega kuni 8 kuud (erandjuhtudel pikendatakse 10 kuuni).
 • Üks EL liikmesriik võib esitada ühe projekti. Ühes projektis võib kaasatud olla mitu ühe riigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutust.
 • Tavaliselt laekub projektidele mitu pakkumist, mille seast valitakse välja parim. Tihti viivad projekti ellu mitu liikmesriiki mestimisliiduna (Twinning Consortium).
 • Üha enam toetatakse mestimisliitu nii-öelda „vana ja uue“ Euroopa Liidu liikmesriigi vahel, kuna vanematel liikmesriikidel on pikaajalised kogemused mestimisprojekti juhtimisel, ent pärast 2004. aastat liitunud liikmesriikidel on pakkuda värskema institutsioonide ülesehitamise kogemust.
 • Igal projektil on projektijuht (Project Leader) ning vähemalt üks resideeruv mestimise nõunik (Resident Twinning Adviser, RTA). Kerge mestimise puhul resideeruvat twinning nõunikku ei ole. Projektijuht on vastutav projekti üldise suunamise ja juhtimise eest. RTA lähetatakse EL liikmesriigi avaliku sektori või avaliku sektori osalusega asutusest kogu projekti ajaks kasusaaja riigi vastavasse asutusse.
 • Projektis ei saa osaleda erasektori asutused. Erasektori eskperte saab kaasata erandkorras.
 • Lisaks RTA lähetamisele korraldatakse eesmärgi saavutamiseks vajalikke lühiajaliste ekspertide visiite, mis on eelnevalt hoolikalt planeeritud ja ajastatud.

Miks on mestimisprojektid kasulikud?

 • rakendatakse muutuseid kasusaaja riigi administratsiooni toimemehhanismides, paraneb juhtimine, tõhustub kommunikatsioon ja koordinatsioon,
 • arendatakse ja tõhustatakse seaduseid, mis on vajalikud lepingute ja tegevuskavadega võetud kohustuste täitmiseks ning Euroopa turgudega lõimimiseks,
 • mestimispartnerid saavad võrdsel tasandil toimuva teabevahetuse käigus jagada kogemusi ja teadmisi,
 • rakendatakse liikmesriikide parimaid avaliku halduse praktikaid,
 • mestimisprojekti juht ja eksperdid saavad väärtusliku Euroopa Liidu projektis osalemise kogemuse,
 • mestimisliidu puhul õpivad EL liikmesriigid ka üksteiselt - paraneb valdkondlik ekspertiis ja kutsealane võimekus,
 • luuakse pikaajaline töösuhe, professionaalne võrgustik ning muutub üksteisesse suhtumine.


Kasusaajad riigid mestimisprojektide raames

 • Ühinemiseelse abi rahastamisinstrument (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA): Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi.
 • Euroopa naabruspoliitika instrument (European Neighborhood Instrument, ENI) partnerriigid lõunast ja idast: Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Palestiina, Tuneesia, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Gruusia, Moldova ja Ukraina.
 • Euroopa Arengufondi ja Arengukosotöö Rahastamisvahendi (European Development Fund, EDF ja Development Cooperation Instrument, DCI) riigid

 

 

TAIEX

 

TAIEX (tehnilise abi ja teabevahetuse programm) on Euroopa Liidu poolt rahastatud initsiatiiv, mis toetab riigiasutuste ELi õigusaktide lähendamist, kohaldamist ja jõustamist ning EL heade tavade jagamise hõlbustamist. Programmi raames teostatavad projektid on lühiajalised, kestvusega 1-5 päeva, ning toimuvad peamiselt töötubade, ekspertlähetuste ja õppevisiitidena. Viimasel ajal korraldadatkse üha enam ka veebiseminare. Korraldusliku poole eest kannab hoolt Euroopa Komisjon. TAIEX üritused eelnevad tihti mestimisprojektile. Ministeeriumide ja allasutuste eksperdid, kes on huvitatud osalemast TAIEX projektides, peaksid end registreerima Euroopa Komisjoni TAIEX andmebaasis.

TAIEX riiklik kontaktpunkt kinnitab eksperte TAIEX ekspertide andmebaasis ja vajadusel vahendab suhtlust ekspertide leidmisel. 

Miks on TAIEX üritused kasulikud?

 • Tugevdatakse riikide vastavust EL seadusandlusega ja seega suurendatakse riikide sidusust ja partnerlust nii EL sees kui ka kolmandates riikides.
 • TAIEX aitab riikidel ellu viia struktuurseid muutuseid, olles nõnda oluline reformide algatamisel.
 • Administratiiv- ja õiguskultuuri ühtlustamine lihtsustab asjaajamist ja kiirendab kandidaatriikide ühinemist ELiga.
 • Luuakse võrgustikud EL riikide ja kolmandate riikide kolleegidega. Need suhted jäävad kestma tihti ka pärast TAIEX üritusi – edeneb riikidevaheline koostöö ja usaldus.
 • Eksperdid omandavad uusi oskuseid ja saavad väärtusliku erialase kogemuse muuhulgas kasusaava sihtriigi õigussüsteemi, seadusandluse, pädevate asutuste ja praktikate osas. Eksperdid tutvustavad oma valdkondade parimaid praktikaid sihtriikide töötajatele. Selline töö annab võimaluse osaleda sihtriigi ekspertide teadmiste kaasajastamisel ja pikemas perspektiivis parema halduskultuuri juurutamises.

 

Koostööriigid TAIEX raames

 • Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia ja Türgi,
 • Küprose türgi kogukond Küprose põhjaosas,
 • Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Moldova, Maroko, Palestiina, Süüria, Tuneesia ja Ukraina,
 • Kõik partnerlusinstrumendiga (Partnership Instrument) seotud riigid,
 • EL liikmesriigid regionaalpoliitika ja linnapoliitika peadirektoraadi, keskkonna peadirektoraadi ja peadirektoraadi peasekretariaadi struktuurireformi tugiteenistusega halduskoostöö raames,
 • DG INTPA (end. DG DEVCO) riigid.

Lisainfo

 
Viimati uuendatud: 22. Aprill 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.