Taotlejale

Arengukoostöö toetuse taotlemine

 

Arengu- ja humanitaarabi toetust rahastatakse Välisministeeriumi eelarves olevatest arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Toetust saab taotleda kas avatud- või piiratud taotlusvoorus (vt allpool avatud taotlusvooru eriliike: Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide kaasrahastamine ja stipendiumite andmine prioriteetsete partnerriikide kodanikele).

 

 

 

Arengu- ja humanitaarabi toetuste üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele.

 

 
Toetuse liigid

 

Avatud taotlusvoor

 
Eriliik:
 • Avatud taotlusvoor stipendiumite eraldamiseks eelistatult prioriteetse partnerriigi kodanikele kõrghariduse omandamiseks, uurimistöö tegemiseks või täiendkoolituseks Eesti kõrgharidust andvas õppeasutuses, teadus-ja arendusasutuses või täiendkoolitusasutuses.

Piiratud taotlusvoor

 • Arengu- ja humanitaarabi andmiseks (arengukoostöö puhul erandjuhtudel spetsiifilise valdkonna puhul ning humanitaarabi puhul tavajuhtudel);

Mikrofinantseering

 • Eesti arengukoostöö sihtriikidele läbi nendes riikides asuvate Eesti välisesinduste.

Euroopa Komisjoni arengukoostööprojektide omafinantseeringu kaasrahastamine

 

Milliseid projekte toetatakse?

 

Arengukoostöö puhul antakse toetust Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavas 2016-2020 nimetatud prioriteetsetele partnerriikidele ja projektipartneritele ning arengukavas toodud valdkondades. Nendeks on inimarengu, rahu, inimõiguste tagamise, demokraatia, õigusriigi ja jätkusuutliku majandusarengu toetamine ning teavitamine ja maailmahariduse edendamine.

 

Kes saavad toetust taotleda?

 

Avatud taotlusvoorus saavad taotluse esitada:

 • valitsusasutused või selle hallatavad asutused;
 • kohaliku omavalitsuse asutused või selle hallatavad asutused;
 • Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused, sh maakondlikud või üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud;
 • Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.

Piiratud taotlusvoorus saavad toetust taotleda samad taotlejad kui avatud taotlusvoorus. Antud toetuse puhul esitab Välisministeerium taotluskutse koos lähteülesandega vähemalt kahele eespool nimetatud asutusele või isikule, kes on välja valitud objektiivsete ja mittediskrimineerivate kriteeriumite alusel (näiteks ekspertiis valdkonnas ja logistiline võimekus jms).

Mikrofinantseeringut saavad taotleda lisaks Eestis registreeritud ning püsivalt tegutsevatele juriidilistele isikutele ka prioriteetsete partnerriikide valitsus- ja kohalike omavalitsuste asutused, nende hallatavad asutused kui ka nendes riikides registreeritud ja püsivalt tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Euroopa Komisjoni arengukoostöö-ja humanitaarabiprojektide omafinantseeringu kaasrahastamise taotluse saavad esitada kohaliku omavalitsuse asutus ja selle hallatav asutus või Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused, sh maakondlikud või üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud.

 

Taotlemise tingimused

 

Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest taotletav toetus võib moodustada:

 • kuni 95% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest;
 • kuni 25% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest, kui toetust antakse Euroopa komisjoni arengukoostööprojektide rahastamiseks;
 • kuni 100% kui toetust antakse piiratud taotlusvoorus (nt humanitaarabi projektid), mikrofinantseeringuna või avalikkuse teavitamist käsitlevate projektide (sh vabatahtlike) taotlusvoorus.

 

Kaas- ja/või omafinantseering

 

Nõutav on taotlejapoolne omafinantseering vähemalt 5 % ulatuses projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest. Poole nõutavast omafinantseeringust võib moodustada mitterahaline sissemakse (projektis vabatahtliku töö, tasuta teenuse osutamine või ruumi, seadme, materjali või vahendi tasuta kasutamine). Mittetulundusühingutel või sihtasutustel on võimalik omafinantseeringu 5% nõue katta kaasfinantseeringu arvelt, kusjuures poole sellest võib moodustada mitterahaline sissemakse.

 

Toetuse piirmäärad

 

Toetuse minimaalne suurus taotlusvoorus taotlemisel on projekti kohta 10 000 eurot, välja arvatud projektid, mille eesmärgiks on teavitada avalikkust. Avalikkuse teavitamisele suunatud projekti toetuse minimaalne määr on 1000 eurot. Toetuse maksimaalset piirmäära pole kehtestatud (see oleneb projekti sisust ja taotlusvooru rahalistest vahenditest, sest projekti eelarve ei tohi ületada taotlusvooru eelarvet). Mikrofinantseeringu maksimaalmäär projekti kohta on 15 000 eurot.

 

Taotlusvormid ja juhendid

Veebikeskkonda ei saa kasutada taotluste esitamisel stipendiumiprogrammide, teavitusprojektide ja vabatahtlike lähetamise voorudesse.

 

 

Taotlusvormid

 

NB. 15.11 jõustusid välisministri määrusega uued taotlus-ja aruandevormid. Nüüdsest on kasutusel ühine taotlusvorm, olenemata millses taotlusvoorus või millist toetust taotletakse.

 

Taotluse hindamine

 

Kuidas toimub taotlusvoorus esitatud taotluste hindamine?

 

Taotluskutses toodud tähtajast alates on taotluste hindamiseks ettenähtud 60 tööpäeva. Kogu protsessi võib tinglikult jaotada kolme etappi:

 1. Vormiline hindamine - kus kõigepealt kontrollitakse taotleja ja taotluse vastavust nõuetele. Taotluste nõuetele mittevastavusest informeerib taotlejaid arengukoostöö büroo. Näiteks kui taotlejal ei ole õigust toetust taotleda või ei vasta taotlus taotluskutses toodud tingimustele, informeeritakse taotlejat sellest 10 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamist. Kui taotleja ja taotlus vastavad nõuetele, kuid sisuliseks hindamiseks vajab taotlus vormistuse korrastamist või täiendamist, saab taotleja vastavasisulise teate ning tal on 5 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks (vt taotlusvooru juhendit).
 2. Sisulisele hindamisele arengukoostöö komisjoni koosolekul, suunatakse edasi vormilise hindamise läbinud taotlused. Komisjonil on õigus küsida spetsiifilisemate projektitaotluste kohta ekspertarvamust. Hindamise tulemusena moodustub taotluste pingerida.
 3. Otsustamine - arengukoostöö komisjon esitab ettepanekud taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta välisministrile, kes teeb lõpliku otsuse toetatavate projektide ja eraldatavate summade osas. Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejaid 5 tööpäeva jooksul.

Välisministeerium sõlmib toetuse saajaga riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu.

Täpsemalt loe hindamisprotseduuri kohta arengukoostöö- ja humanitaartaotluse hindamise juhendist (99.77 KB, PDF) ja vaata hindamiskriteeriumeid.

 

Toetuse saajale

 

15.11.2017 jõustusid välisministri määrusega uued aruandevormid projektide aruannete koostamiseks. Finantsaruanne tuleb lisada nii vahe- kui ka lõpparuandele.

 

Teavitamine

 

Toetuse saaja on kohustatud viitama projekti toetajale järgmiselt: „Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest" ning lisama samasse kas Eesti arengukoostöö või humanitaarabi logo. Inglise keeles: The project is financed by Estonian Ministry of Foreign Affairs from the funds of development cooperation and humanitarian aid.

 
 
Trükistel, infomaterjalidel, sh digitaalsetel ja veebilehtedel peab olema esitatud sobivas asukohas Eesti arengukoostöö või humanitaarabi logo ja ülalolev teadaanne. Ürituste korraldamisel peavad korraldajad selgelt esile tooma ürituse seose Eesti arengu- ja humanitaarabi toetusega.

 

Lisainformatsioon

Välismajanduse ja arengukoostöö osakond
Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo
arenguabi@mfa.ee
tel: 6 377 200

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
24.08.2017 - 14:30Microsoft Office document icon arengukoostoo_auditi_juhendmaterjal_siseaudiitoritele.doc103 KBdoc
24.08.2017 - 14:30Microsoft Office document icon arengukoostoo_auditi_juhendmaterjal_vandeaudiitoritele.doc106.5 KBdoc
Viimati uuendatud: 28. Mai 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.