Sa oled siin

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

NB! Seoses uue koroonatüve Omikroni sissetoomise ohuga peavad alates 01.12.21 piiriületaja ankeedi täitma kõik Eestisse sisenejad. Piiriületaja ankeet tuleb täita kuni kolme päeva jooksul enne Eestisse saabumist. Ankeedis tuleb märkida nii reisi jooksul läbitud riigid kui ka riik, kust saabutakse. Ankeet tuleb täita elektrooniliselt, kuid vajaduse korral võib selle esitada paberil.

 

Alates 01.12.21 kehtib kõikidele SARS-CoV-2 omikrontüve riskiriikideks tunnistatud riikidest (Lõuna-Aafrika Vabariik, Botswana, Malawi, Lesotho, eSwatini (Svaasimaa), Namiibia, Mosambiik, Zimbabwe, Egiptus ja Türgi) Eestisse sisenevatele isikutele 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Vaktsineeritud ja läbipõdenud isikud ei pea eneseisolatsiooni jääma kui nad teevad viivitamata Eestisse saabumise järel SARS-CoV-2 RT-PCR testi ning testi tulemus on negatiivne.

Vaktsineerimata isikud saavad 10-päevast liikumisvabaduse piirangut lühendada, kui nad teevad viivitamata Eestisse saabumise järel SARS-CoV-2 testi ja selle tulemus on negatiivne ning kordustestimise tulemus SARS-CoV-2 RT-PCR testiga mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist on samuti negatiivne.

Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peavad kõik isikud viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

 

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid;
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse 2020/912 lisas 1 nimetatud riikide kodanikud kui neil ei ole haigustunnuseid;
 • Vaktsineeritud ja haigustunnusteta kolmandate riikide kodanikud, mistahes eesmärgil;
 • Haigustunnusteta kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ja kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test või 48 tundi enne SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend; 
 • Haigustunnusteta kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri, juhul kui nad läbivad Eesti territooriumi viivitamata oma elukohariiki jõudmiseks;
 • Kehtivad ka muud erandid, mille kohaselt võivad riiki siseneda näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed. 
 

Piiranguid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

 

 • isikutele, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • isikutele, kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast (vaata erinevate vaktsiinide maskimaalse kaitse saabumise aegu). Isikud, kellele on peale vaktsineerimiskuuri läbimist manustatud täiendav vaktsiinidoos, on piirangutest vabastatud ühe aasta vältel alates täiendava vaktsiinidoosi manustamisest;
 • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. (Erand ei kehti koos reisivatele alaealiste gruppidele, näiteks spordi- ja ekskursioonigrupid). Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid;
 • isikule, kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit);
 • isikule, kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass; kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames; kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 • isikule, kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • isikule, kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid; kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • isikule, kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe; kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;
 • Isik, kel on lubatud Eestisse siseneda, on testimise ja eneseisolatsiooni nõuetest vabastatud, juhul kui ta saabub Eestisse turismi eesmärgil kuni 24 tunniks ning tervishoiuteenuse osutaja on teinud talle kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi, mille tulemus on negatiivne, või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne, välja arvatud juhul, kui isik on testimise kohustusest vabastatud muul käesolevas korralduses sätestatud juhul.

NB! Immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise aeg

 

Immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste käesolevas punktis nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta (näiteks Sputnik V puhul 21 päeva pärast teist vaktsiinidoosi).

Lisainfo

 

Kellele piirangud kohalduvad? Vaata tabeleid seisuga 29.11.2021 perioodil 22.11-05.12.2021

 

Euroopa Liidu ja Schengeni riigid, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikan

 

 

Riigid ja territooriumid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)

 

 

Riigid, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I

 

 

Alaealistele kehtivad erisused

 

Juhul kui alaealised reisivad koos seadusliku esindajaga või nendega on kaasas volitatud saatja, kes on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kuna ta on vaktsineeritud või COVID-19 viiruse läbi põdenud:

 • On kuni 12-aastased lapsed eneseisolatsiooni ja testimise nõudest vabastatud;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud kui nad saabuvad esimeses tabelis nimetatud riigist, mille 14-päeva nakatumisnäitaja on üle 75 100 000 inimese kohta ja nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kui nad saabuvad Euroopa Liidu soovituse lisas 1 nimetatud riigist (vt teine tabel), mille 14-päeva nakatumisnäitaja on üle 75 100 000 inimese kohta ja nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud ja kes on Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mittekuuluvate kolmandate riikide kodanikud ning saabuvad nimetatud riikidest, võivad Eestisse siseneda, kui nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav teise SARS-CoV -2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab samuti olema negatiivne. Kuni vahetult peale saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud ja saabuvad Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mitte kuuluvatest kolmandatest riikidest ning on EL-i, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja -Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino või Vatikani kodanikud, võivad Eestisse siseneda. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav SARS-CoV -2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab olema negatiivne. Kuni peale saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;

Juhul kui alaealised reisivad koos seadusliku esindajaga või nendega on kaasas volitatud saatja, kes on vaktsineerimata või pole COVID-19 läbi põdenud.

 • Kui reisitakse riigist, millest saabujatele on ette nähtud 10-päevane eneseisolatsioon, on 12-18 aastastel alaealistel võimalus teha neljandal päeval peale saabumist SARS-CoV-2 RT-PCR test. Peale negatiivse testitulemuse teadasaamist on võimalik järgneva kuue eneseisolatsiooni päeva jooksul võtta osa üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või huvikoolis läbiviidavast õppe- ja kasvatustegevusest või noorsootööasutuses toimuvast tegevusest. Erand kehtib ka isikutele, kes saavad 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks.
 

Eelmiste perioodide andmed

 • Andmed 22.11-28.11 (tabel 1 (725.75 KB, PDF), tabel 2 (375.89 KB, PDF))
 • Andmed 15.11-21.11 (tabel 1 (725.77 KB, PDF), tabel 2 (375.47 KB, PDF))
 • Andmed 08.11-14.11 (tabel 1 (726.01 KB, PDF), tabel 2 (375.79 KB, PDF))
 • Andmed 01.11-07.11 (tabel 1 (726.24 KB, PDF), tabel 2 (375.77 KB, PDF))
Viimati uuendatud: 1. Detsember 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.