Sa oled siin

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Välisministeerium palub kõigil välismaale reisijatel põhjalikult tutvuda transiit- ja sihtriigi piiriületuse nõuetega ning hinnata oma reisi vajalikkust. Arvestada tuleb, et riigid võivad uute tüvede leviku piiramiseks lühikese etteteatamisega kehtestada haiguse levikut takistavaid meetmeid (sh otselendude katkestamine, piiriületustingimuste muutmine jms). Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt

Piiriületaja ankeet on vajalik täita enne saabumist Eestisse. Seda saate teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Piirivalve või lennufirma võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberil.

 

Vastavalt terviseameti peadirektori korraldusele ei pea alates 5. aprillist COVID-19 haiguse läbipõdenud, selle haiguse vastu vaktsineeritud ja teised isikud, kellele Vabariigi Valitsuse korralduse nr 282 kohaselt liikumispiirangud ei kohaldu (näiteks reisijad, kes saabuvad musta värviga tähistatud riikidest, vt nimekiri allpool), piiriületaja ankeeti esitama, kui nad läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad. Esitamisvalmis peavad olema läbipõdemist või vaktsineerimist tõendavad dokumendid, kuna neid võidakse piiril kontrollida.

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. (Vaata nimekirja);
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud.
 • Haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama; viisaga Eestisse tööle tuleva tippspetsialistina, iduettevõttesse või IKT valdkonda tööle tuleva välismaalase pereliikmed.
 • Erandid kehtivad ka näiteks kauba ja tooraine transportijatele, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimestele, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimestele, tervishoiuteenuste osutajatele, diplomaatidele, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvatele inimestele ning sisenemiseks eriloa saanud inimestele.
 

Kel on kohustus oma liikumisvabadust piirata?

 

Saabudes Euroopa Liidust, Euroopa majanduspiirkonnast või Schengeni alalt.

 • Eestisse saabumisel rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.
 

Viimase 14 päeva lisandunud nakatunud 100 000 elaniku kohta seisuga 11.06 ajavahemikul 14.06-20.06 (liikumisvabaduse piirang kehtib punastest riikidest saabujatele):

 

 • Andorra 220,54
 • Austria 60,70
 • Belgia 182,34
 • Bulgaaria 40,67
 • Hispaania 126,77
 • Holland 203,73
 • Horvaatia 87,43
 • Iirimaa 115,70
 • Island  15,38
 • Itaalia 67,48
 • Kreeka 182,52
 • Küpros 97,75
 • Leedu 181,70
 • Liechtenstein 51,62
 • Luksemburg 91,84
 • Läti 202,71*
 • Malta 12,63
 • Monaco 17,84
 • Norra 82,81
 • Poola 24,10
 • Portugal 73,51
 • Prantsusmaa 162,04
 • Rootsi 165,73
 • Rumeenia 16,45
 • Saksamaa 59,73
 • San Marino 2,90
 • Slovakkia 60,72
 • Sloveenia 174,58
 • Soome 30,08
 • Šveits 95,60
 • Taani 215,28
 • Tšehhi 51,57
 • Ungari 38,31
 • Vatikan 0,0
 • Ühendkuningriik 79,86

Vabariigi Valitsus on 30. aprilli korraldusega leevendanud piiriülese liikumise korda haigustunnusteta inimestele, kes ületavad Eesti ja Läti vahelist riigipiiri vähemalt kaks korda nädalas vältimatuks piiriüleseks töötamiseks või õppimiseks. See tähendab, et alates 3. maist ei kehti 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile inimestele siis, kui nad on teinud viimase seitsme päeva jooksul vähemalt ühe COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse testi ning selle testi tulemus on olnud negatiivne või kui nad on viimase kuue kuu jooksul COVID-19 viiruse läbi põdenud ja arst on tunnistanud nad nakkusohutuks või kui nad on läbinud vaktsineerimiskuuri.

Liikumisvabaduse piirang ei kehti ka siis, kui Eestis Valga või Lätis Valka omavalitsusüksuse haldusterritooriumil elav inimene ületab Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelist riigipiiri, väljumata Valga või Valka omavalitsuste haldusterritooriumidelt.

Piiril peab tõendama nii töötamist (nt tööandja kirjaga) kui ka testi negatiivset tulemust või vaktsineerimist/läbipõdemist.

 

Saabudes väljastpoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala

 

Väljaspoolt Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda või Schengeni ala võib muu hulgas turismi eesmärgil Eestisse siseneda vaid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 esitatud riikidest. Liikumisvabaduse piirang kehtib siis, kui lisas 1 toodud riigi nakatumisnäitaja on üle 16.

 

Riigid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)
 • Austraalia
 • Iisrael
 • Jaapan
 • Lõuna-Korea
 • Singapur

 • Tai

 • Rwanda

 • Uus-Meremaa

Info koondatud ECDC ametlike andmete alusel.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I, kehtib 10-päevane liikumisvabaduse piirang neile, kellel on lubatud Eestisse siseneda.

Kolmandate riikide elanikele, saabudes töötamise või Eestis registreeritud õppeasutuses õppimise eesmärgil kolmandast riigist, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisa 1 nimekirjas, rakendub 10-päevane liikumisvabaduse piirang ning tuleb viivitamata Eestisse saabumise järel teha koroonaviiruse test ning kordustestimine mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist. 

 

Liikumisvabaduse piirangu aja lühendamiseks kehtib järgnev kord (saabudes nii Euroopa riikidest kui ka väljaspoolt Euroopat:

 

1. inimesed, kes ei soovi pärast Eestisse saabumist 10-päevast liikumisvabaduse piirangut, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist. Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Inimene vabaneb 10-päevasest liikumisvabaduse piirangust ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed;

2. inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad teha Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. 10-päevase liikumisvabaduse piirangu saab lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.


Testi tõendi nõuded leiad koroonatestimise veebilehelt. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000). Testimise üksikasjadega saab tutvuda samuti koroonatestimise lehel.

Pärast esimest negatiivset testi on lubatud näiteks:

 • täita edasilükkamatuid ja vältimatuid töökohustusi;
 • osaleda vältimatul perekondlikul sündmusel;
 • naasta riiki, kust Eestisse siseneti, juhul kui reisimise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Loe liikumisvabaduse piirangu tingimuste kohta terviseameti lehelt.

 

10-päevase liikumisvabaduse piirangu ja COVID-19 testimise nõudeid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt) isikutele, kes

 1. on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud;
 2. on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.
 3. kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass;
 4. kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;
 5. kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 6. kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 7. kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 8. kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 9. kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe;
 10. kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;
 11. kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit).

Täpsemat info vajalike tõendite kohta leiad kriis.ee veebilehelt.

 

Eelmiste perioodide andmed

 

Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee

Liikumisvabadust puudutavat teavet (sh reisile minekul ja sealt naasmisel) jagab riigi infotelefon 1247. Soovitame jälgida reisiinfot ka välisministeeriumi Reisi Targalt lehel, kuhu on lisatud reisijale oluline teave liikumispiirangute, isolatsiooninõuete jm kohta riikides, kus Eestil on saatkond.

 
Viimati uuendatud: 14. Juuni 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.