Sa oled siin

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele

Kõikidel Eestisse lennukiga saabuvatel reisijatel (sh lastel, kelle eest esitab andmed tema vanem) tuleb enne saabumist Eestisse täita piiriületaja ankeet. Seda saate teha kuni kolm päeva enne Eestisse saabumist. Piirivalve või lennufirma võib küsida e-mailile saadetud piiriületuse deklaratsiooni kinnituse esitamist kas elektroonselt või paberil. Laeva, bussi või autoga saabujatel on kohustuslik täita piiriületaja ankeet siis, kui saabutakse riikidest, mis ei ole Schengeni lepingu ja selle rakendamise konventsiooni järgi liikmesriigid.

 

Eestisse võivad siseneda: 

 • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
 • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid. 
 • Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirja riikide kodanikud.
 • Vaktsineeritud kolmandate riikide kodanikud, mistahes eesmärgil.
 • Kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole läbinud vaktsineerimiskuuri ja kes tulevad Eestisse tööle, õppima, pere juurde või eriloa alusel, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR test või 48 tundi enne SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend. 
 • Kehtima jäävad ka teised erandid, mille kohaselt ei pea testi tegema näiteks kauba ja tooraine transportijad, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud inimesed, Eestis tegutseva ettevõtte tehnoloogilise tööga seotud inimesed, tervishoiuteenuste osutajad, diplomaadid, rahvusvahelise sõjalise koostöö raames saabuvad inimesed ning sisenemiseks eriloa saanud inimesed. 
 

Piiranguid ei kohaldata (saabudes nii Euroopast kui ka väljastpoolt):

 

 • isikutele, kes on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja positiivse testi tulemusest või arsti poolt diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva;
 • isikutele, kes on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui üks aasta. Vaktsineerimiskuur loetakse lõpetatuks alates immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajast (vaata erinevate vaktsiinide maskimaalse kaitse saabumise aegu). Isikud, kellele on peale vaktsineerimiskuuri läbimist manustatud täiendav vaktsiinidoos, on piirangutest vabastatud ühe aasta vältel alates täiendava vaktsiinidoosi manustamisest;
 • alaealisele, kes reisib koos vanema/saatjaga, ei kohaldata 10-päevase liikumisvabaduse piirangu nõudeid, juhul kui neid ei kohaldata tema vanemale/saatjale. Alla 12 aastastele ei kohaldata testimise nõudeid.
 • isikule, kes läbib Eesti Vabariigi territooriumi viivitamata (transiit);
 • isikule, kes on välisriigi või Eesti Vabariigi diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötaja või tema perekonnaliige või kellel on Eesti Vabariigi diplomaatiline pass; kes saabub rahvusvahelise sõjalise koostöö raames; kes saabub välisdelegatsiooni liikmena riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuste kutsel tööülesannete täitmiseks;
 • isikule, kes on vahetult seotud kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • isikule, kes tuleb osutama tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid; kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev inimene, ja saabub Eestisse tööülesandeid täitma;
 • isikule, kes saabub vahetult reisijaveo teenust osutama ja kes teenindab reisigruppe; kelle saabumise eesmärk on tagada elutähtsa teenuse toimimine;
 • Isik, kel on lubatud Eestisse siseneda, on testimise ja eneseisolatsiooni nõuetest vabastatud, juhul kui ta saabub Eestisse turismi eesmärgil kuni 24 tunniks ning tervishoiuteenuse osutaja on teinud talle kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi, mille tulemus on negatiivne, või kuni 48 tundi enne Eestisse saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi, mille tulemus on negatiivne, välja arvatud juhul, kui isik on testimise kohustusest vabastatud muul käesolevas korralduses sätestatud juhul;

NB! Immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise aeg

 

Immuunsuse maksimaalse kaitse saabumise ajaks loetakse vastavalt tootja juhistele Pfizer/BioNTechi vaktsiini Comirnaty puhul 7 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, AstraZeneca vaktsiini Vaxzevria puhul 15 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi, Moderna COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast teist vaktsiinidoosi ja Janssen COVID-19 vaktsiini puhul 14 kalendripäeva pärast ühte vaktsiinidoosi. Teiste käesolevas punktis nimetamata COVID-19 vaktsiinide puhul tuleb lähtuda konkreetse tootja juhistest maksimaalse kaitse saabumise kohta (näiteks Sputniku puhul 21 päeva pärast teist vaktsiinidoosi).

Lisainfo

 

Kellele piirangud kohalduvad? Vaata tabeleid seisuga 22.10.2021 perioodil 25.10-31.10.2021

 

Euroopa Liidu ja Schengeni riigid, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikan

 

 

Riigid ja territooriumid väljastpoolt Euroopa Liitu, mille elanikel on lubatud Eestisse siseneda, muu hulgas turismi eesmärgil (vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 esitatud nimekirjale)

 

 

Riigid, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisas I

 

 

Alaealistele kehtivad erisused

 

Juhul kui alaealised reisivad koos seadusliku esindajaga või nendega on kaasas volitatud saatja, kes on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kuna ta on vaktsineeritud või COVID-19 viiruse läbi põdenud:

 • On kuni 12-aastased lapsed eneseisolatsiooni ja testimise nõudest vabastatud;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud kui nad saabuvad esimeses tabelis nimetatud riigist, mille 14-päeva nakatumisnäitaja on üle 75 100 000 inimese kohta ja nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud, on eneseisolatsiooni nõudest vabastatud, kui nad saabuvad Euroopa Liidu soovituse lisas 1 nimetatud riigist (vt teine tabel), mille 14-päeva nakatumisnäitaja on üle 75 100 000 inimese kohta ja nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti või teinud testi kohe pärast Eestisse saabumist ning testi tulemus on negatiivne. Kuni negatiivse testi tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud ja kes on Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mittekuuluvate kolmandate riikide kodanikud ning saabuvad nimetatud riikidest, võivad Eestisse siseneda, kui nad on teinud kuni 72 tundi enne Eestisse sisenemist koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR testi või kuni 48 tundi enne saabumist SARS-CoV-2 antigeen-RTD kiirtesti, mille tulemus on negatiivne. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav teise SARS-CoV -2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab samuti olema negatiivne. Kuni vahetult peale saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
 • 12–18-aastased lapsed, kes ei ole vaktsineeritud ja saabuvad Euroopa Liidu soovituse lisa 1 nimekirja mitte kuuluvatest kolmandatest riikidest ning on EL-i, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja -Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino või Vatikani kodanikud, võivad Eestisse siseneda. Eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks on nõutav SARS-CoV -2 testi tegemine kohe pärast Eestisse saabumist, mille tulemus peab olema negatiivne. Kuni peale saabumist tehtud testi negatiivse tulemuse teada saamiseni on nõutav viibida oma elukohas või püsivas viibimiskohas;

Juhul kui alaealised reisivad koos seadusliku esindajaga või nendega on kaasas volitatud saatja, kes on vaktsineerimata või pole COVID-19 läbi põdenud.

 • Saabudes EL Nõukogu soovituse lisa 1 välisest kolmandast riigist või riigist, mille 14 päeva nakatumisnäitaja on rohkem kui 75 100000 inimese kohta, tuleb alaealistel ja kuni 19-aastastel koolis käivatel noortel teha eneseisolatsiooni nõudest vabanemiseks kolmandal päeval peale saabumist COVID PCR test. Juhul, kui lapsel või noorel pole haigussümptomeid, tohib ta minna esimesel päeval pärast saabumist kooli, lasteaeda või lapsehoidu. Kui kolmandal päeval tehtud testi tulemus on negatiivne, saab ta jätkata osalemist lapsehoius, lasteaias või koolis. Kui testitulemus on positiivne, tuleb jääda eneseisolatsiooni.
 

Eelmiste perioodide andmed

 • Andmed 18.10-24.10 (tabel 1 (726.48 KB, PDF), tabel 2 (373.64 KB, PDF))
 • Andmed 11.10-17.10 (tabel 1 (726.62 KB, PDF), tabel 2 (373.61 KB, PDF))
 • Andmed 04.10-10.10 (tabel 1 (732.29 KB, PDF), tabel 2 (375.06 KB, PDF))
 • Andmed 27.09-03.10 (tabel 1 (726.16 KB, PDF), tabel 2 (372.32 KB, PDF))
Viimati uuendatud: 22. Oktoober 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.