Sa oled siin

Koroonaviirus 2019-nCoV

Korduma kippuvad küsimused

 

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

  • Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee: https://www.kriis.ee/et/reisimine-riigipiir.

  • Koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta on võimalik lisainformatsiooni küsida Häirekeskuse infotelefonilt 1247.

  Mis mind ootab, kui naasen riskiriigist?

  Negatiivse koroonaviiruse SARS-CoV-2 testitulemuse korral riskiriikidest (loe lähemalt) tulles on võimalus minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene vältima täielikult kontakte teiste isikutega. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata  ehk äärmise vajaduse korral võib käia küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumispiirang.

  Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 10 päeva oma liikumisvabadust piirama.

  Millistest Euroopa riikidest tulles kehtib liikumispiirang ja millistest mitte?

  Eestisse reisija liikumisvabaduse piiramise kohustus sõltub sellest, kas riigis, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 150. Kui suhtarv on väiksem, siis enda liikumist piirama ei pea, kui suurem, siis peab. Teave riikide ja liikumispiirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi veebilehel.

  10-päevane liikumispiirang on võimalik asendada kahe testiga. Juhul, kui nende riikide kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks, ületab riigipiiri korduvalt, peab ta tegema mõlemad testid Eestis.

  Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast. 

  Mis on liikumispiirang?

  See tähendab, et inimene võib Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks.

  Kelle poole peaksin pöörduma, kui mul on tekkinud liikumisvabaduse piirangu kohta küsimusi?

  Kõik liikumispiirangu kehtestamise, täitmise või vabastamisega seotud täiendavad küsimused tuleb esitada Terviseametile (e-posti aadress: info@terviseamet.ee; koduleht: https://www.terviseamet.ee/et).

  Juhul kui inimene soovib, et vaadataks üle liikumisvabaduse piirangu kehtestamine või soovib muuta kinnituslehele märgitud kontaktandmeid, tuleb ühendust võtta samuti Terviseametiga aadressil info@terviseamet.ee ning lisada enda kontaktandmed (ees- ja perekonna nimi, isikukood, telefoni number, aadress), piiriületuse aeg ja koht ning selgitus (nt erandi alla kuulumise põhjendus ning tõend või kontaktandmete muutus.

  Milline peab olema välismaal tehtud koroonatesti tõend?

   

  Liikumisvabaduse piirangu lühendamise alusena arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada. Väljavõte testi tulemusest peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sellele peab olema märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus. Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/patsiendile/reisilt-naasmine/.

  Milline peab olema läbipõdemise tõend?

   

  Isikud, kes on Eestis mitte varem kui kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbipõdenud, saavad ise oma andmetega tutvuda digilugu.ee portaalis uuringu saatekirja vastuse või ka asjakohase epikriisiga (analüüsitud isiku isikuandmed, analüüsi metoodika, selle tulemus, analüüsi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed) ning esitada vajadusel nimetatud andmed riigipiiri ületamisel.

  Isikud, kes on haiguse läbipõdenud välimaal olles, saavad seda tõestada esitades teise riigi arsti poolt väljastatud tõendi läbipõdemise kohta, millel kajastub ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed (nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

  Milline peab olema vaktsineerimise tõend?

   

  Isikud, kes on vaktsineeritud Eestis, saavad samuti vaktsineerimise andmetega tutvuda digilugu.ee portaalis ning esitada vajadusel nimetatud andmed riigipiiri ületamisel.

  Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muuhulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku isikuandmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi jm andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. Kolmandate riikide kodanike puhul aktsepteeritakse vaktsineeritust COVID-19 vaktsiinidega, mis on nende elukoha või lähteriigis müügiloa saanud või mida vastav riik tunnustab.
   

  Kas ma saan Eesti esindustes taas hakata viisat taotlema?

  Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi ja mis asuvad Euroopa Liidu Nõukogu erinimekirja kuuluvates riikides, on taas võimalik viisat taotleda Eesti külastamiseks kõikidel reisieesmärkidel, sh turism (vaata riikide nimekirja) (keri leheküljel alla).

  Teistes Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi, on võimalik viisat taotleda inimestel, kes tulevad Eestisse töö- või õppimise eesmärgil või kellel on lubatud Eestisse siseneda (Vaata nimekirja)

  Kellel on võimalik hetkel Eestisse reisida?

  Eestisse võivad reisida:

  • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
  • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid;
  • Austraalia, Jaapani, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Singapuri ja Uus-Meremaa elanikud, kui neil ei ole haigustunnuseid;
  • haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama. Saabujatele rakendub liikumispiirang, mis tähendab, et:
   * tööandja või õppeasutus tagab koostöös isikuga talle võimaluse viibida Eestisse saabumisest kuni 10 kalendripäeva jooksul oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
   * tööandja või õppeasutus tagab töötaja või õppija koroonaviiruse SARS-CoV-2 kahe testi tegemise. Üks tuleb teha saabumisel ja teine mitte enne kui 6. päeval peale saabumist; testimine ei vabasta liikumispiirangust;
   * töötaja ei tohi tööle asuda ega õppija õppima asuda esimese 10 päeva jooksul peale Eestisse saabumist;
   * töötaja võib tööle asuda ja õppija õppima asuda alates 11. päevast eeldusel, et tema teine koroonaviiruse SARS-CoV-2 test on negatiivne.

  Millistest riikidest on Eestisse võimalik tulla õppima või töötama?

  Vastavalt alates 05.04 kehtima hakanud muudatustele on piiriüleseks töötamiseks vajalik testimine, tulles Euroopa Liidu riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150. Euroopa Liidu riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150, Eestisse tulev inimene võib täita vältimatuid töökohustusi, kui tal on olemas tõend kuni 72 tundi tagasi tehtud COVID-19 testi negatiivse tulemuse kohta. Testi võib teha ka Eestisse sisenedes, kuid siis tuleb kuni tulemuse saamiseni liikumisvabadust piirata. Väljaspool vältimatuid töökohustusi tuleb likumisvabadust piirata. Samuti võib see inimene tagasi pöörduda riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et ta on kuni 72 tundi enne Eestist lahkumist teinud testi, mille tulemus on negatiivne.

  Euroopa Liitu kuuluvas naaberriigis, mille nakatumisnäitaja on üle 150, töötav Eesti elanik peab Eestisse saabudes oma liikumisvabadust piirama. Kui viimase 72 tunni jooksul on tehtud COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne, siis võib täita vältimatuid töökohustusi ja osaleda olulistel perekondlikel sündmustel. Samuti võib see inimene tagasi pöörduda riiki, kust ta Eestisse saabus, tingimusel, et 72 tunni jooksul on tehtud COVID-19 test, mille tulemus on negatiivne.

  Testi ei tule teha, kui COVID-19 haigus on läbi põetud ja arst on inimese terveks tunnistanud kuni kuus kuud enne saabumist või kui inimene on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimiskuuri ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

  Millistest kolmandatest riikidest on võimalik hetkel Eestisse reisida?

  Kolmandatest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu riikide erinimekirjas, ei ole välisriikide kodanikel (v.a neil, kellel on Eesti elamisluba) praegu võimalik Eestisse reisida turismi või mõnel muul eesmärgil, mis ei hõlma siin õppimist ega töötamist.

   

  Tahan puhkusereisile minna. Kas saan seda kohe teha? Kas peaksin ootama?

  Praegu ei ole aeg tavapäraseks reisimiseks ega puhkusereisideks.

  Paljudes riikides on kehtestatud eriolukord või erinevaid piiranguid. Vastavalt viiruse levikule võidakse neid meetmeid jätkuvalt kas leevendada või tugevdada. Meetmete leevendamine toimub erinevates riikides erineva tempoga ning leevendatud meetmeid võidakse uuesti kehtestada. Jätkuvalt on tõenäoline, et lende tühistatakse, puudub linnadevaheline transport ning restoranid, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud. Arvestama peab riikide erinevate reeglitega liikumisvabadust piirata, mis kindlasti ei võimalda puhkusereisi eesmärki täita.

  Kuna olukord võib muutuda kiiresti ning riigid võivad võtta rahvatervise huvides vastu täiendavaid piiranguid, tasuks kindlasti tähelepanu pöörata reisi tühistamise võimalustele, kuna reisile ei pruugi olla võimalik minna.

  Enne reisi broneerimist soovitame uurida reisiinfot lehelt ReisiTargalt ja sihtriigi ametiasutuste veebilehtedelt. Lisaks soovitame uurida reisija õiguste kohta Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti veebilehel.

  Mul on vaja välismaale minna, aga mitte puhkama, vaid tööle või külla. Kas ma saan seda teha?

  Välisministeerium ei soovita inimestel erareise ette võtta.

  Välisreisi planeerides tuleb valmis olla, et sihtriiki ei ole võimalik siseneda. Samuti on endiselt võimalik, et olukord muutub kiiresti, ning riigid võivad rahvatervise huvides kehtestada täiendavaid piiranguid, leevendatud meetmeid taas karmistada jmt.

  Seega soovitame enne välisriiki minekut tutvuda sihtriigi sisenemistingimustega ning teha kindlaks, et Teid riiki lubatakse. Kahtluste korral võtke ühendust antud riigi piirivalvega. Kui peate teel sihtkohta läbima veel mõne riigi, siis palume tutvuda ka selle riigi transiiditingimustega.

  Olen välismaal, otsustasin Eestisse tagasi pöörduda. Mida ma tegema pean? Kas ma saan seda üldse teha?

  Eesti piir on eestimaalastele alati avatud, kuid paneme inimestele südamele, et praegusel hetkel võib ka reis kodumaale osutuda keeruliseks.

  Sain lennupiletid tagasi Eestisse. Millega peaksin arvestama praegu reisides? Kas peaksin midagi tavalisest teistmoodi tegema?

  Soovitame kindlasti kontrollida, kas vahemaandumistega lennu puhul on nõutud eelneva testi tegemine (sh ka siis, kui vahemaandumistel transiittsoonist või lennujaamast ei väljuta). Nii mõneski riigis kehtib eelneva testimise nõue ka transiitreisijatele. Infot testimisnõuete kohta leiab Reisi Targalt lehelt (reisitargalt.vm.ee). Lisaks soovitame minna lennujaama varakult ning end pardale registreerida esimeste seas. Samuti tasub lennujaama ja lennufirma kodulehe kaudu või telefonitsi uurida, millised on täiendavad nõuded lennureisijatele nii lennujaamas kui ka lennu vältel (maski kandmise kohustus, tervisedeklaratsiooni täitmine enne lennule minekut vm). Juhul, kui Teie lend tühistatakse, peaksite esmajärjekorras otsima võimalikke lahendusi lennufirma või reisiteenuse pakkuja abil.

  Olen välismaal ja plaanin Eestisse tagasi tulla. Mul on olemas piletid, mida ei ole tühistatud. Kas võin olla kindel, et saan nendega tagasi lennata?

  Palume arvestada, et riigid võivad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiranguid taaskehtestada väga lühikese etteteatamisega. Mida pikem ja mida enamate vahemaandumistega on Teie plaanitud reis, seda suurem on tõenäosus, et mõni planeeritud lennuühendus ei pruugi toimida.

  Olen praegu välismaal, saan siin mõnda aega hakkama, aga veel mitu kuud küll ei taha ära olla. Millega peaksin arvestama ja millal lennud uuesti taastuvad?

  Kriisist on mõjutatud kogu rahvusvaheline lennuliiklus ja lennuliikluse täielikku taastumist on keeruline prognoosida. Mida kaugemal Euroopast olete, seda rohkem võtab tõenäoliselt aega tavapärase lennuliikluse taastumine.

  Välismaal viibides veenduge, et täidate kõiki nõudeid asukohariigis seaduslikuks viibimiseks (kontrollige, kas vajate viisat või viisapikendust, elamisluba, peate end registreerima immigratsiooniametis vms). Kui kohapeal on Eesti saatkond, võite pöörduda nõu saamiseks ka sinna.

  Kui otsustate Eestisse tagasi pöörduda, võtke ühendust mõne Eesti reisibürooga.

  Olen praegu välismaal, tahaksin tagasi tulla, aga raha ei ole. Piletid on ka kallid. Mis ma tegema pean?

  Esmajoones pöörduge oma sugulaste ja sõprade poole. Kui neil puudub võimalus Teid rahaliselt toetada, siis kohaliku omavalitsuse poole.

  Kui ka siis lahendust ei leia, helistage +372 5301 9999, kuid palun arvestage, et riigipoolne toetus on võimalik vaid äärmuslike hädajuhtumite korral.

  Olen Eesti kodanik ja viibin hetkel Eestis. Kas saan minna Venemaale sugulastele külla?

  Tavapäraseid puhkusereise hetkel Venemaale ette võtta ei saa – piirid on välismaalastele suletud. Erandina pääsevad Venemaale isikud, kes tulevad ravile või haigete sugulaste eest hoolitsema (viimasel juhul võimaldatakse ühekordne sissepääs). 

  Täpsem teave riiki sisenemise tingimuste ja muude nõuete kohta - https://reisitargalt.vm.ee/riigid/venemaa/.

  Viibin hetkel Venemaal, kuid elan Eestis, kas saan tagasi koju?

  Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse Venemaalt piiranguteta lahkuda. Kui olete topeltkodakondsusega või Vene kodanik, kellel on alaline elamisõigus Eestis, võimaldab Venemaa Teil ühel korral lahkuda alalisse elukohta liikumiseks või reisida mõjuval põhjusel välisriikidesse (õppimine, töö, sugulaste hooldamine).

  Mul on juba ostetud reis ja lennupiletid välismaale. Ettevõte neid hüvitada ei taha, kust saan edasist abi küsimuse lahendamiseks?

  Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehel on avaldatud ametlik info tarbijate õiguste kohta. Nende nõuandeliini number on +372 6201707.

  Kas piirangute tõttu peatub ka kaubavedu?

  Koroonaviiruse leviku takistamisega seotud tingimuste väljatöötamisel arvestatakse sellega, et jätkuksid kaupade vedu ja muu äritegevusega seotu. Täpsema info saamiseks palume pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

  Mul on veel mitmeid küsimusi koroonaviiruse ja reisimise kohta. Kuhu peaksin pöörduma?

  Helistage palun infonumbril 1247 või tutvuge lehega www.kriis.ee.

   

  Lähemalt viirusest ja ennetamisest saab lugeda Terviseameti veebilehelt. 

   

   

  Viimati uuendatud: 29. Aprill 2021

  Räägi kaasa
  riigivalitsemises

  Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.