Sa oled siin

Koroonaviirus 2019-nCoV

Korduma kippuvad küsimused

 

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Info teistesse riikidesse sisenemise tingimuste kohta leiad Reisi Targalt veebilehelt.

  • Eri ametkondadest kogutud ülevaatlik teave piiriületuse kohta asub lehel Kriis.ee: https://www.kriis.ee/et/reisimine-riigipiir.

  • Koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta on võimalik lisainformatsiooni küsida Häirekeskuse infotelefonilt 1247.

  Mis mind ootab, kui naasen riskiriigist?

  Negatiivse koroonaviiruse SARS-CoV-2 testitulemuse korral riskiriikidest (loe lähemalt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele) tulles on võimalus minna tööle juhul, kui see on vältimatult vajalik ning riiki saabumisel tehakse viivitamatult viiruse test ja testi tulemus on negatiivne. Kuni testi tulemuse teadasaamiseni peab inimene vältima täielikult kontakte teiste isikutega. Negatiivse testitulemuse korral tuleb seitse esimest päeva oma liikumisvabadust piirata  ehk äärmise vajaduse korral võib käia küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Mitte varem kui 7 päeva pärast esimese testi tulemuse saamist tuleb teha teine test ning kui ka see on negatiivne, saab jätkata tavapärast elu. See tähendab, et inimesele ei rakendu pärast kahte negatiivset testi 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

  Kui riskiriikidest tulija teste ei tee peab ta 10 päeva oma liikumisvabadust piirama.

  Millistest Euroopa riikidest tulles kehtib liikumisvabaduse piirang ja millistest mitte?

  Eestisse reisija eneseisolatsioonikohustus sõltub sellest, kas riigis, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 150. Kui suhtarv on väiksem, siis enda liikumisvabadust piirama ei pea, kui suurem, siis peab. Teave riikide ja liikumisvabaduse piirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele.

  Nimekirja uuendatakse igal reedel kehtivusega sellele järgnevast esmaspäevast.

  Kõik liikumispiirangu kehtestamise, täitmise või vabastamisega seotud täiendavad küsimused tuleb esitada Terviseametile (e-posti aadress: info@terviseamet.ee; koduleht: https://www.terviseamet.ee/et).

  Juhul, kui inimene soovib, et Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) vaataks üle liikumisvabaduse piirangu kehtestamise või soovib muuta kinnituslehele märgitud kontaktandmeid, tuleb ühendust võtta PPA-ga. Selleks tuleb saata aadressile ppa@politsei.ee:
  - enda kontaktandmed (ees- ja perekonna nimi, isikukood, telefoni number, aadress)
  - piiriületuse aeg ja koht
  - selgitus (nt erandi alla kuulumise põhjendus)

  10-päevane liikumisvabaduse piirang on võimalik asendada kahe testiga.

  Mis on liikumisvabaduse piirang?

  See tähendab, et inimene võib Eestisse saabumisest 10 kalendripäeva jooksul elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või inimese elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral või toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks.

  Milline peab olema välismaal tehtud koroonatesti tõend?

   

  Isolatsiooni lühendamise alusena arvestatakse vaid teste, mis on tehtud RNA määramisel PCR meetodil ning mille tegemist ning negatiivset tulemust suudab isik tõendada. Väljavõte testi tulemusest peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sellele peab olema märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus. Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/patsiendile/reisilt-naasmine/.

  Milline peab olema läbipõdemise tõend?

   

  Isikud, kes on Eestis mitte varem kui kuue kuu jooksul COVID-19 haiguse läbipõdenud, saavad ise oma andmetega tutvuda digilugu.ee portaalis uuringu saatekirja vastuse või ka asjakohase epikriisiga (analüüsitud isiku isikuandmed, analüüsi metoodika, selle tulemus, analüüsi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed) ning esitada vajadusel nimetatud andmed riigipiiri ületamisel.

  Isikud, kes on haiguse läbipõdenud välimaal olles, saavad seda tõestada esitades teise riigi arsti poolt väljastatud tõendi läbipõdemise kohta, millel kajastub ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed (nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed). Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

  Milline peab olema vaktsineerimise tõend?

   

  Isikud, kes on vaktsineeritud Eestis, saavad samuti vaktsineerimise andmetega tutvuda digilugu.ee portaalis ning esitada vajadusel nimetatud andmed riigipiiri ületamisel.

  Inimesed, kes on vaktsineeritud välimaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muuhulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku isikuandmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi jm andmed. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. Kolmandate riikide kodanike puhul aktsepteeritakse vaktsineeritust COVID-19 vaktsiinidega, mis on nende elukoha või lähteriigis müügiloa saanud või mida vastav riik tunnustab.
   

  Kas ma saan Eesti esindustes taas hakata viisat taotlema?

  Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi ja mis asuvad Euroopa Liidu Nõukogu erinimekirja kuuluvates riikides, on taas võimalik viisat taotleda Eesti külastamiseks kõikidel reisieesmärkidel, sh turism. Riikide nimekirja vaata siit: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele (keri leheküljel alla).

  Teistes Eesti välisesindustes, mis menetlevad viisataotlusi, on võimalik viisat taotleda inimestel, kes tulevad Eestisse töö- või õppimise eesmärgil või kellel on lubatud Eestisse siseneda. Nimekirja vaata siit: https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud

  Kellel on võimalik hetkel Eestisse reisida?

  Eestisse võivad reisida:

  • Eesti kodanikud ja elanikud ning nende perekonnaliikmed. Eesti kodanikud ja elanikud lubatakse riiki sõltumata sellest, kas neil on haigustunnused või mitte;
  • Euroopa Liidu, Schengeni riikide, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Andorra, Monaco, San Marino ja Vatikani kodanikud ja elanikud ning pikaajalise viisaga isikud ja nende perekonnaliikmed, kui neil ei ole haigustunnuseid;
  • Austraalia, Jaapani, Lõuna-Korea, Rwanda, Tai, Singapuri ja Uus-Meremaa elanikud, kui neil ei ole haigustunnuseid;
  • haigustunnusteta välisriikide kodanikud ja eelpool nimetamata välisriikide kodanikud, kes tulevad Eestisse õppima või töötama. Saabujatele rakendub liikumisvabaduse piirang, mis tähendab, et:
   * tööandja või õppeasutus tagab koostöös isikuga talle võimaluse viibida Eestisse saabumisest kuni 10 kalendripäeva jooksul oma elukohas või püsivas viibimiskohas;
   * tööandja või õppeasutus tagab töötaja või õppija koroonaviiruse SARS-CoV-2 kahe testi tegemise. Üks tuleb teha saabumisel ja teine mitte enne kui 6. päeval peale saabumist; testimine ei vabasta liikumisvabaduse piirangust;
   * töötaja ei tohi tööle asuda ega õppija õppima asuda esimese 10 päeva jooksul peale Eestisse saabumist;
   * töötaja võib tööle asuda ja õppija õppima asuda alates 11. päevast eeldusel, et tema teine koroonaviiruse SARS-CoV-2 test on negatiivne.

  Millistest riikidest on Eestisse võimalik tulla õppima või töötama?

  Eestisse on töötama ja õppima võimalik tulla kõigist maailma riikidest. Kuid ka siis tuleb arvestada, et teatud tingimustel laieneb liikumisvabaduse piirang. Liikumisvabadust peavad piirama:

  * Kõik Eestisse saabuvad Eesti kodanikud ja elanikud, kellel on haigustunnused.
  * Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riikidest tulijad, kes alustasid reisiteekonda selle ala riikidest või läbisid sellel alal riike sõltuvalt nakatumisnäitajast.
  * Kõik Eestisse saabuvad isikud, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu, Euroopa majanduspiirkonda ning Schengeni ala. Erandiks on Euroopa Liidu Nõukogu soovituse lisas 1 nimekirjas esitatud riikide elanikud, juhul kui nimetatud riikide nakatumisnäitaja on alla 16.

  Testimisega seotud vabastust ei ole võimalik saada EL-i ühtse nimekirja välisest kolmandast riigist töötamiseks ja õppimiseks tulnud inimestele. Nendest riikidest tulevad inimesed peavad 10 päeva oma liikumisvabadust piirama ja järgima teisi eraldi õppuritele ja töötajatele kehtestatud nõudeid (loe lähemalt: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabu...).

  Millistest kolmandatest riikidest on võimalik hetkel Eestisse reisida?

  Kolmandatest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu Nõukogu riikide erinimekirjas, ei ole välisriikide kodanikel (v.a neil, kellel on Eesti elamisluba) praegu võimalik Eestisse reisida turismi või mõnel muul eesmärgil, mis ei hõlma siin õppimist ega töötamist.

   

  Mida peab teadma Balti riikidest ja Soomest Eestisse tulles?

  Valitsus otsustas 15. oktoobrist 2020, et olukordades, kus riikide nakatumisnäitaja on suurem kui 150, ilma eneseisolatsiooni kohustuseta Eestisse tulla Lätist, Leedust või Soomest juhul, kui inimene on teinud 72 tundi enne Eestisse saabumist koroonaviiruse testi, mille tulemus on negatiivne. Seejuures tuleb arvestada, et inimene ei tohi olla viimasel kahel nädalal reisinud väljapoole Balti riike ja Soomet.

  Eestist Lätti, Leetu või Soome reisides ning riiki tagasi tulles, võib koroonaviiruse testi teha ka kodumaal ja negatiivse tulemuse korral võib naasta tavapärase elu juurde. Testi tulemuse teada saamiseni peab püsima eneseisolatsioonis.

  Lätist, Leedust ja Soomest tulles jääb endiselt kehtima ka erand, mille korral Eestisse reisimisel ei tule haigustunnusteta inimesel eneseisolatsiooni jääda ega testi teha viiel juhul: kui Eestisse tullakse töötama, õppima, tervishoiuasutusse, vältimatutel perekondlikel põhjustel või transiidi tõttu.

  Tahan puhkusereisile minna. Kas saan seda kohe teha? Kas peaksin ootama?

  Praegu ei ole aeg tavapäraseks reisimiseks ega puhkusereisideks.

  Paljudes riikides on kehtestatud eriolukord või erinevaid piiranguid. Vastavalt viiruse levikule võidakse neid meetmeid jätkuvalt kas leevendada või tugevdada. Meetmete leevendamine toimub erinevates riikides erineva tempoga ning leevendatud meetmeid võidakse uuesti kehtestada. Jätkuvalt on tõenäoline, et lende tühistatakse, puudub linnadevaheline transport ning restoranid, majutusasutused, vaatamisväärsused ja rannad on suletud. Arvestama peab riikide erinevate karantiinireeglitega, mis kindlasti ei võimalda puhkusereisi eesmärki täita.

  Kuna olukord võib muutuda kiiresti ning riigid võivad võtta rahvatervise huvides vastu täiendavaid piiranguid, tasuks kindlasti tähelepanu pöörata reisi tühistamise võimalustele, kuna reisile ei pruugi olla võimalik minna.

  Enne reisi broneerimist soovitame uurida reisiinfot lehelt ReisiTargalt ja sihtriigi ametiasutuste veebilehtedelt. Lisaks soovitame uurida reisija õiguste kohta Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti veebilehel.

  Mul on vaja välismaale minna, aga mitte puhkama, vaid tööle või külla. Kas ma saan seda teha?

  Välisministeerium ei soovita inimestel erareise ette võtta.

  Välisreisi planeerides tuleb valmis olla, et sihtriiki ei ole võimalik siseneda. Samuti on endiselt võimalik, et olukord muutub kiiresti, ning riigid võivad rahvatervise huvides kehtestada täiendavaid piiranguid, leevendatud meetmeid taas karmistada jmt.

  Seega soovitame enne välisriiki minekut tutvuda sihtriigi sisenemistingimustega ning teha kindlaks, et Teid riiki lubatakse. Kahtluste korral võtke ühendust antud riigi piirivalvega. Kui peate teel sihtkohta läbima veel mõne riigi, siis palume tutvuda ka selle riigi transiiditingimustega.

  Olen välismaal, otsustasin Eestisse tagasi pöörduda. Mida ma tegema pean? Kas ma saan seda üldse teha?

  Eesti piir on eestimaalastele alati avatud, kuid paneme inimestele südamele, et praegusel hetkel võib ka reis kodumaale osutuda keeruliseks.

  Sain lennupiletid tagasi Eestisse. Millega peaksin arvestama praegu reisides? Kas peaksin midagi tavalisest teistmoodi tegema?

  Soovitame kindlasti kontrollida, kas vahemaandumistega lennu puhul on nõutud eelneva testi tegemine (sh ka siis, kui vahemaandumistel transiittsoonist või lennujaamast ei väljuta). Nii mõneski riigis kehtib eelneva testimise nõue ka transiitreisijatele. Infot testimisnõuete kohta leiab Reisi Targalt lehelt (reisitargalt.vm.ee). Lisaks soovitame minna lennujaama varakult ning end pardale registreerida esimeste seas. Samuti tasub lennujaama ja lennufirma kodulehe kaudu või telefonitsi uurida, millised on täiendavad nõuded lennureisijatele nii lennujaamas kui ka lennu vältel (maski kandmise kohustus, tervisedeklaratsiooni täitmine enne lennule minekut vm). Juhul, kui Teie lend tühistatakse, peaksite esmajärjekorras otsima võimalikke lahendusi lennufirma või reisiteenuse pakkuja abil.

  Olen välismaal ja plaanin Eestisse tagasi tulla. Mul on olemas piletid, mida ei ole tühistatud. Kas võin olla kindel, et saan nendega tagasi lennata?

  Palume arvestada, et riigid võivad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks piiranguid taaskehtestada väga lühikese etteteatamisega. Mida pikem ja mida enamate vahemaandumistega on Teie plaanitud reis, seda suurem on tõenäosus, et mõni planeeritud lennuühendus ei pruugi toimida.

  Olen praegu välismaal, saan siin mõnda aega hakkama, aga veel mitu kuud küll ei taha ära olla. Millega peaksin arvestama ja millal lennud uuesti taastuvad?

  Kriisist on mõjutatud kogu rahvusvaheline lennuliiklus ja lennuliikluse täielikku taastumist on keeruline prognoosida. Mida kaugemal Euroopast olete, seda rohkem võtab tõenäoliselt aega tavapärase lennuliikluse taastumine.

  Välismaal viibides veenduge, et täidate kõiki nõudeid asukohariigis seaduslikuks viibimiseks (kontrollige, kas vajate viisat või viisapikendust, elamisluba, peate end registreerima immigratsiooniametis vms). Kui kohapeal on Eesti saatkond, võite pöörduda nõu saamiseks ka sinna.

  Kui otsustate Eestisse tagasi pöörduda, võtke ühendust mõne Eesti reisibürooga.

  Olen praegu välismaal, tahaksin tagasi tulla, aga raha ei ole. Piletid on ka kallid. Mis ma tegema pean?

  Esmajoones pöörduge oma sugulaste ja sõprade poole. Kui neil puudub võimalus Teid rahaliselt toetada, siis kohaliku omavalitsuse poole.

  Kui ka siis lahendust ei leia, helistage +372 5301 9999, kuid palun arvestage, et riigipoolne toetus on võimalik vaid äärmuslike hädajuhtumite korral.

  Olen Eesti kodanik ja viibin hetkel Eestis. Kas saan minna Venemaale sugulastele külla?

  Tavapäraseid puhkusereise hetkel Venemaale ette võtta ei saa – piirid on välismaalastele suletud. Erandina pääsevad Venemaale isikud, kes tulevad ravile või haigete sugulaste eest hoolitsema (viimasel juhul võimaldatakse ühekordne sissepääs). 

  Täpsem teave riiki sisenemise tingimuste ja muude nõuete kohta - https://reisitargalt.vm.ee/riigid/venemaa/.

  Viibin hetkel Venemaal, kuid elan Eestis, kas saan tagasi koju?

  Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse Venemaalt piiranguteta lahkuda. Kui olete topeltkodakondsusega või Vene kodanik, kellel on alaline elamisõigus Eestis, võimaldab Venemaa Teil ühel korral lahkuda alalisse elukohta liikumiseks või reisida mõjuval põhjusel välisriikidesse (õppimine, töö, sugulaste hooldamine).

  Mul on juba ostetud reis ja lennupiletid välismaale. Ettevõte neid hüvitada ei taha, kust saan edasist abi küsimuse lahendamiseks?

  Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti kodulehel on avaldatud ametlik info tarbijate õiguste kohta. Nende nõuandeliini number on +372 6201707.

  Kas piirangute tõttu peatub ka kaubavedu?

  Koroonaviiruse leviku takistamisega seotud tingimuste väljatöötamisel arvestatakse sellega, et jätkuksid kaupade vedu ja muu äritegevusega seotu. Täpsema info saamiseks palume pöörduda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse.

  Mul on veel mitmeid küsimusi koroonaviiruse ja reisimise kohta. Kuhu peaksin pöörduma?

  Helistage palun infonumbril 1247 või tutvuge lehega www.kriis.ee.

   

  Lähemalt viirusest ja ennetamisest saab lugeda Terviseameti veebilehelt. 

   

   

  Viimati uuendatud: 3. Veebruar 2021

  Räägi kaasa
  riigivalitsemises

  Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

  Eelnõude infosüsteem

  Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

  Osalusveeb

   

  Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.