Sa oled siin

Kontrollsüsteem Eestis

Eestis on strateegilise kauba kontrolli süsteem toiminud juba 20 aastat, mille jooksul on Eesti ettevõtjatel tekkinud arusaam nendest kaupadest ja teenustest, mida Eestis kehtivad kontrollipiirangud võivad hõlmata. Märkimisväärse sõjatööstuse puudumise tõttu on kõige olulisemateks kontrolliartikliteks kahesuguse kasutusega kaubad, mida võib kasutada nii tsiviil- kui ka sõjaliseksotstarbeks ja mille hulka muuhulgas kuuluvad toormaterjalid, mis enamasti sissetooduna Venemaalt liiguvad lääneriikide turgudele. Kiiresti kasvab ka Eestis toodetavate strateegilist tähtsust omava kõrgtehnoloogia, materjalide, masinate ja seadmete väljavedu.

Strateegilise kauba sisse- ja väljaveoks ning selle läbi Eesti territooriumi kolmandatesse riikidesse transiidiks vajalike sisse- ja väljaveolitsentside ning transiidilubade väljastamist, pikendamist ning nende kehtetuks tunnistamist teostab Vabariigi Valitsuse korralduse alusel moodustatud ametkondadevaheline strateegilise kauba komisjon (edaspidi komisjon).

Kaupade kontrollitavaks klassifitseerimise aluseks on strateegiliste kaupade nimekiri, mis sisaldab:

  1. sõjaliste kaupade nimekiri (Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus nr 171);
  2. kaitseostatarbeliste toodete nimekiri (Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määrus nr 171);
  3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr (EL) 2019/125, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks (ELT L30 31.01.2019, lk 1-57) esitatud nimekiri
  4. Kahesuguse kasutusega kaupade nimekiri on kehtestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (EÜT L 134, 29.05.2009, lk 12−251).

Üldjuhul on eriluba vajalik nimekirja kuuluvate kaupade piiriülesel tarnel (va kahesuguse kasutusega kauba sissevedu), kuid eriluba on ka vaja kauba sisseveoks, väljaveoks ja transiidiks ning teenuse osutamiseks juhul, kui komisjon on kauba valdajat, omanikku või tollideklaratsiooni esitanud isikut teavitanud, et kaubal on strateegilise kauba tunnused, kuigi seda ei ole kantud strateegiliste kaupade nimekirja.

Strateegiliste kaupadega seonduva dokumendi saamiseks peab kauba eksportija, importija või printsipaal esitama komisjonile vormikohase taotluse, koos kõigi vajalike lisadokumentidega. Juhul, kui kaup, mille sisse-, väljaveoks või transiidiks luba taotleti, ei ole oma olemuselt või parameetrite poolest strateegilise tähtsusega, ei võta komisjon taotlust menetlusse ning tagastab taotluse esitanud isikule nii dokumendid kui ka riigilõivu.

Väljaveolitsentsi või transiidiloa taotluse läbivaatamisel võib komisjon nõuda eksportijalt või printsipaalilt riikliku lõppkasutuse järelevalve dokumenti rahvusvahelise impordisertifikaadi või lõppkasutaja sertifikaadi näol, mille väljastab kauba saaja asukohamaa vastav ametkond võttes sellega endale vastutuse tarnitavate kaupade edasise saatuse eest. Ka Eesti ettevõtjatelt võidakse strateegiliste kaupade ostul mõnest välisriigist nõuda riikliku lõppkasutuse järelevalve dokumenti, mille saamiseks peab ta esitama komisjonile vormikohase taotluse, koos vajalike dokumentidega. Rahvusvahelise impordisertifikaadi saamisel kohustub Eesti ettevõtja nimetatud kauba Eestisse sisse vedama ja kinnitama, et nimetatud kaupa ei veeta taas välja ilma komisjoni sellekohase litsentsita.

Siinkohal juhime Teie tähelepanu Strateegilise kauba seaduse paragrahvile 77, mis sätestab järgnevat:

Kui strateegilise kauba valdajal või kaubaga seotud teenuse osutajal on teave või kahtlus, et kaupa või selle osa kavatsetakse kasutada sõjalisel või mis tahes riigi julgeolekut ohustaval otstarbel, massihävitusrelva arendamiseks, tootmiseks, töötlemiseks, kasutamiseks, hooldamiseks, ladustamiseks, avastamiseks, identifitseerimiseks või levitamiseks või selliste relvade kanderakettide arendamiseks, tootmiseks, hooldamiseks või ladustamiseks, on ta kohustatud sellest viivitamata teavitama komisjoni, Kaitsepolitseiametit või Politsei- ja Piirivalveametit.

 

Viimati uuendatud: 29. Mai 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.