Sa oled siin

Andmekaitsetingimused

Ministeeriumi tegevus on avalik. Meie materjalidega saab tutvuda teabenõude alusel. Osa töötulemustest avaldame internetis.

Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmeteks loetakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mis väljendavad isiku füüsilisi, psüühilisi, füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid omadusi, suhteid ja kuuluvust.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega.

Isikuandmetele ligipääsu on seadusega kitsendatud. Püüame ka oma töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks.

Kui Teid huvitab, mida me teeme Teie isikuandmetega ning kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege allpool esitatud selgitusi. Neis käsitletakse olukordi, kui:

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Õigus tutvuda enda andmetega

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame esitada teabenõude, millele vastame esimesel võimalusel ja igal juhul ühe kuu jooksul. Teie kohta käivad andmed väljastame Teie soovi kohaselt kas paberil või elektrooniliselt.

Me keeldume Teie teabenõuet täitmast üksnes siis, kui see võib:

  1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

  2. kahjustada riiklikku julgeolekut;

  3. takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või kustutamist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega ministeeriumis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume kirjutada aadressil [email protected].

Teil on õigus esitada meie otsuste ja tegevuse peale kaebus järelevalveasutusele või pöörduda halduskohtusse.

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui sellega seoses tuleb esitada järelepärimisi teistele isikutele või asutustele, ei avaldata neile rohkem Teie andmeid kui vastuse koostamiseks vaja.

Kui olete saatnud meile märgukirja, selgitustaotluse või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.

Dokumendiregistris avaldatakse avaliku teabe seaduse kohaselt kirjavahetuse andmed, sealhulgas saatja või saaja andmed ning dokumendi pealkiri. Dokumendiregistri avalikus osas ei märgita Teie ees- ja perekonnanime, vaid üksnes eesnimi ja perekonnanime esitäht. Dokumendi pealkirjaks märgime kokkuvõtva märksõna või tundliku sisuga kirja puhul „Informatsiooni edastamine“, „Taotlus“ või „Teabenõue“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutusesiseselt. Teeme nii Teie eraelu kaitseks, kuna meile kirjutatakse sageli tundlikel teemadel.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi tahab Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis teabenõude saamisel hindame, kas Teie pöördumise (ja ka vastuse) osaline või täielik väljastamine kahjustab oluliselt Teie eraelu puutumatust või sisaldab Teie pöördumine ja vastus sellele muud juurdepääsupiiranguga teavet. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teie isiklikke kontaktandmeid – näiteks e-posti aadress, telefoninumber või elukoha aadress – ei väljastata (v.a juhul, kui esindate juriidilist isikut või asutust).

Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel (näiteks ajakirjandusväljaande heaks töötava ajakirjanikuna), siis palume kasutada mitte oma era-, vaid tööalaseid kontaktandmeid. Need kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus). Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta.

Pöördumine konsulaarteenuse või -abi saamiseks

Teie isikuandmeid kasutame Teile konsulaarteenuse või -abi tagamiseks. Kui sellega seoses tuleb meil pöörduda teiste isikute või asutuste poole või edastada neile Teie dokumente, võivad Teie andmed saada teatavaks ka kolmandatele isikutele. Me ei avalda neile Teie andmeid rohkem, kui on teenuse tagamiseks või abi korraldamiseks vajalik.

Esitatud isikuandmed on juurdepääsupiiranguga. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Mõnel juhul, näiteks konsulaarabi korraldamisel, võivad Teie andmed – eelkõige nimi ja sündmuse fakt – saada ka avalikuks. Me ei kinnita ega avalda neid andmeid ise ilma Teie nõusolekuta või kui selle saamine ei ole võimalik, siis ilma Teie lähedaste nõusolekuta.

Andmeid kasutatakse Teiega või vajaduse korral Teie lähedastega ühenduse võtmiseks ning operatiivse info vahendamiseks. Esitatud andmeid kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimine

Reisi registreerides annate vabatahtlikult teavet enda või oma reisikaaslaste viibimise asukohast ja kestusest välisriigis turistina või töölähetuses.

Registreerimisel Teie poolt või Teie kohta esitatud teavet kasutatakse juhul, kui piirkonnas on tekkinud kriisiolukord või on Teiega juhtunud midagi, mis muudab vajalikuks konsulaarabi korraldamise. Kui sellega seoses tuleb meil pöörduda teiste isikute või asutuste poole, võivad Teie andmed saada teatavaks ka kolmandatele isikutele. Me ei avalda neile Teie andmeid rohkem kui on abi korraldamiseks vaja.

Esitatud andmetele kehtib üldine juurdepääsupiirang. Juurdepääsupiirangu alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Mõnel juhul võivad Teie andmed – eelkõige nimi ja sündmuse fakt – saada ka avalikuks. Me ei kinnita ega avalda ise neid andmeid ilma Teie nõusolekuta või kui selle saamine ei ole võimalik, siis ilma Teie lähedaste nõusolekuta.

Andmeid kasutatakse Teiega või vajadusel Teie lähedastega ühenduse võtmiseks ning operatiivse info vahendamiseks. Esitatud andmeid kasutame ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse ilma nimedeta.

Võrgulehe külastamine, küsitlustel osalemine, nõuandetelefonile helistamine

Kui Te külastate ministeeriumi võrgulehte, piirduvad Teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

  • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga);

  • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;

  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega. Kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist võrgulehe osa külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal võrgulehte arendada ja muuta see kasutusmugavamaks. Andmeid säilitatakse seitse päeva.

Kui Te osalete küsitlustes, võime mõnel juhul küsida Teie nime ja kontaktandmeid, mida kasutatakse küsitluses näidatud juhtumitel Teiega ühenduse võtmiseks (näiteks Eesti-teemalises viktoriinis võidu kättesaamise korraldamiseks). Esitatud andmeid avaldame üksnes isikustamata kujul. Andmeid säilitatakse kuus kuud.

Nõuandetelefonile helistamistest avaldame kokkuvõtted isikustamata kujul. Telefonikõnesid salvestab ministeerium konsulaarseadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja kõnesid säilitatakse kolm kuud.

Välisministeeriumisse tööle ja praktikale kandideerimine

Ministeeriumisse tööle või praktikale kandideeriva isiku kohta kogutakse isikuandmeid. Lähtume isiku enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest saadud infost. Eeldame, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata.

Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud, tutvuda  kogutud andmetega ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Kandideerimisdokumentidega saavad tutvuda ainult värbamisprotsessis osalevad isikud. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kandideerimisel esitatud dokumente ja neis sisalduvaid andmeid kasutame konkursil olevale ametikohale vastavuse hindamiseks või  sobivaima praktikakoha välja selgitamiseks. Konkurssidega seotud teavet võime kasutada ka meie asutuse töö kvaliteedi hindamiseks ja statistika koostamiseks. Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse isikustamata kujul.

Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks  kuni nõude aegumiseni (üks aasta).

Välisministeeriumi hoone külastamine

Hoonesse sisenevaid külalisi võtab esimesena vastu külalispääslas töötav teenistuja või valvemeeskonna liige, kellel on õigus paluda Teilt isikut tõendavat dokumenti. Kõik külalised registreeritakse (nimi, isikukood ja külastuse aeg) ja lubatakse hoonesse vaid ministeeriumi töötaja saatel. Välisministeeriumi hoone ja selle ümbrus on ööpäevaringse videovalve all. Isikute liikumine hoones ja välisministeeriumi territooriumil (parklad, hoonega piirnevad alad) salvestatakse turvakaalutlustel.

Videosalvestuse käigus saadud isikuandmeid kasutatakse üksnes asutusesiseselt välisministeeriumi, selle töötajate ja külaliste turvalisuse tagamiseks. Neid isikuandmeid säilitatakse kolm kuud.

Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui ministeeriumis on tuvastatud isikuandmetega seotud rikkumine, mis tõenäoliselt kujutab endast ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele, peab andmekaitsespetsialist sellest teavitama Andmekaitse Inspektsiooni. Kindlasti rakendame meetmeid, et rikkumine kohe lõpetada.

Kui rikkumise tulemusena Teie õigusi ja vabadusi tõenäoliselt olulisel määral kahjustatakse, siis teavitame sellest ka Teid. Teavituse eesmärk on võimaldada Teil endal võtta tarvitusele vajalikke ettevaatusabinõusid olukorra leevendamiseks.

Teiega seotud digitaalse teabe kopeerimine ja erahuvides kasutamine

Osa Teiega seotud teabest on digitaalkujul. Meie võrgulehel avaldatud dokumendiregistris on eraisikute nimedest nähtavad vaid eesnimi ja perekonnanime esitäht. Ministeerium kogub teavet seadusega asutusele pandud ülesannete täitmiseks. Meie käes olevale infole kohaldatakse avaliku teabe seadust. See seadus näeb ette, et võrgulehel ja avalikes andmekogudes olevat juurdepääsupiiranguta teavet võib igaüks taaskasutada oma ärilistes või muudes erahuvides. Taaskasutamiseks saab teavet masinloetavana alla laadida ning liita mujalt kogutud teabega.

Ministeerium on otsustanud inimeste eraelu puutumatuse kaitseks MITTE avaldada avaandmetena taaskasutamiseks:

  1. dokumendihaldussüsteemis olevat teavet;

  2. Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi andmebaasis sisalduvat teavet.

Viimati uuendatud: 24. Mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.