Sa oled siin

Eesti prioriteedid OECD-s

 • Eesti majandusele objektiivse hinnangu kindlustamine.
 • Eesti majanduspoliitiliste põhimõtete tutvustamine.
 • Teiste riikide parimate praktikate ja analüüside tundmaõppimine ning Eesti jaoks sobivate praktikate leidmine.
 • Eesti hindamine vastastikuse eksperthinnangu põhimõttel ning teiste riikide hindajaks olemine.
 • Õigusloome kvaliteedi tõstmine.
 • Rahvusvahelistes võrdlusuuringutes osalemine.
 • Ettepanekute tegemine Eestile huvi pakkuvate uuringute läbiviimiseks.
 • Eesti ekspertide ja ametnike OECD-s praktiseerimisele ja töötamisele kaasaaitamine uute teadmiste ja kogemuste saamiseks.
 • Osalemine heade tavade väljatöötamises.

Eesti tugevused ja kogemused, mille jagamisega oleme valmis OECD töösse panustama

 • Erapensionid, riikliku pensionisüsteemi arendamine
 • Infotehnoloogia
 • Majandus- ja fiskaalpoliitika
 • Maksundus
 • Roheline majanduskasv
 • Valitsemine
 • Haridus

Pikemalt lahti kirjutatud eesmärgid ministeeriumide kaupa, koos kommentaaridega:

Rahandusministeerium

 • Aktiivne osalemine OECD majandusarengu ja –ülevaate komitees, eelkõige Eesti majandusraportite koostamisel ning komitee soovitustega arvestamine meie majanduspoliitika arendamisel.
 • Eesti majanduspoliitika tutvustamine OECD riikidele, globaalsete majanduspoliitiliste arengute analüüsimisel ja suunamisel osalemine Eesti huvisid silmas pidades.
 • Eesti maksupoliitika-alase kogemuse levitamine, maksusüsteemide valikuvabaduse säilitamine, Eesti jaoks parimate praktikate tuvastamine.
 • Eesti pensionireformi kogemuste kasutamine pensionireformide edendamisel OECD juures. Kindlustusturu ja pensionisüsteemi arengute seire tõhustamisele ning pensionifondide jätkusuutlikkuse tagamisele ja finantskirjaoskuse edendamisele kaasa aitamine.
 • OECD liikmesriikide praktika kasutamine Eesti eelarvepoliitika kujundamisel ja finantsjuhtimise kvaliteedi tõstmisel.
 • Teadmiste omandamine ja planeerimisoskuste täiendamine territoriaalarengu ja -poliitika valdkonnas, mis on lähedalt seotud EL ühtekuuluvuspoliitikaga ning mis panustab 2014+ perioodi ühtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimisse.
 • Tulemusliku ja kuluefektiivse avaliku halduse arendamine ja parimate praktikate ülevõtmine.

Eesti Pank

 • Rahvusvaheliste heade tavade väljatöötamises osalemine, et kindlustada nende sobivus nii väikestele kui suurtele, avatud kui suletud, arenenud kui arenevatele riikidele.
 • Eesti/euroala majanduspoliitiliste põhimõtete selgitamine.
 • Konsultatsioonid Eesti majandusarengu ja selle analüüsi osas, majanduspoliitika alane diskussioon.
 • OECD vastutusvaldkonnas oleva statistika küsimustes Eesti Panga huvide esindamine.

Valdkonnapõhised eesmärgid:

 • Majanduspoliitika. Liikmesriikide majandus, eelarve- ja rahapoliitika hindamine, seire ja võimalik koordinatsioon, mh majandus- ja finantskriisist väljumise kontekstis, osalemine analüüsi diskussioonis. Majanduskasvu toetavate pikaajaliste (k.a struktuuripoliitiliste) tegurite analüüs ja võimalike järelduste tegemine Eesti majanduspoliitikale.
 • Finantssektori poliitika. Liikmesriikide finantsstabiilsuse ja finantssektori poliitika analüüs. Kohane poliitika finantsstabiilsuse kindlustamiseks integreeritud finantsturu tingimustes.
 • Maksebilansistatistika. Üleminek otseinvesteeringute statistika metoodika standardi 4. versiooni kasutamisele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 • Konkurentsipoliitika analüüs ja vastastikune koordinatsioon, täpsemalt kartellide ja muu konkurentsi kahjustava tegevuse menetlusega seotud küsimused.
 • Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete küsimustega seonduv, innovatsioonitemaatika ja ekspordi krediidid.
 • Rahvusvahelisel Transpordifoorumil ja turismikomitees osalemine.
 • Koostöö OECD liikmesriikidega parimate praktikate vahetamisel ning analüüside tulemuste kasutamine Eesti tarbijapoliitika kujundamisel eeskätt internetikaubanduse ja finantsteenuste valdkonnas.

Põllumajandusministeerium

 • OECD põllumajanduspoliitika jälgimise, prognoosimise ning ökonomeetriliste mudelite väljatöötamise kogemuste kasutamine ning Eesti ja ELi ühise põllumajanduspoliitika teemakohaste huvidega arvestamine tööprogrammide ning analüüside koostamisel.
 • Kalanduspoliitika uuendamine (sh tööturgude ja püügivõimsuse reguleerimine ning toetuspoliitika) ja kalapüügi globaliseerumise uurimine (sh vesiviljeluse kasv maailmas ja kaubandustõkete vähenemise mõju).
 • Kõrgekvaliteedilise seemne tootmine, kasutamine, märgistamine ja sertifitseerimine rahvusvahelises kaubanduses läbi seemneskeemide.
 • Põllumajandus- ja kalanduspoliitika ning arengupoliitikate ühtsuse tagamine ja arutelu arengumaade diferentseerimisest põllumajandustoodetega kauplemisel eesmärgiga tagada õiglane ja tasakaalus kaubandussüsteem.

Keskkonnaministeerium

 • Ressursitõhusus ehk loodusvarade säästlik kasutamine.
 • Jäätmed: jäätmekäitlus tervikuna kui järjest strateegilisemaks muutuv valdkond. Samuti paljude strateegiliselt oluliste materjalide kättesaadavuse mõju kriitilistele tootmisvaldkondadele.
 • Bioloogilise mitmekesisuse kaitsmine: elustiku liikide elujõuliste populatsioonide säilimiseks vajalike elupaikade säilimise tagamine.
 • Kliimamuutuste leevendamine: tõhusama ja säästvama energia tootmise ja tarbimise tagamine; raiejäätmete energeetilise potentsiaali rakendamine; transpordivahenditest tingitud täiendava õhusaaste vältimine; biokütuste osakaalu suurendamine.

Haridus- ja Teadusministeerium

 • Globaalsed väljakutsed teaduses ja innovatsioonis. Kuidas paremini seostada teadust, innovatsiooni, majandust ja tööturgu üleilmses konkurentsis toimetulekuks?
 • OECD Haridusindikaatorid ja –uuringud.
 • Ettevõtlusõpe. Tähelepanu pööramine oskusteabe kasutamisele ja levitamisele, ettevõtlike noorte kasvatamine, ettevõtlushariduse lõimimine mittemajanduserialade õppekavadesse.
 • Aktiivne osalemine hariduskomitee ning teadus- ja tehnoloogiapoliitika komitee töös.

Sotsiaalministeerium

Tööturupoliitika prioriteedid OECD-s:

 • Majanduskasvu ning kõrge tööhõives osalemise taastamine majanduskriisi järgselt (sh pikaajalise töötuse ja noorte töötuse vähendamine ning vanemealise tööjõu hõivatuse suurendamine).
 • Tööjõu väljaõppe vastavusse viimine kaasaegse tööturu vajadustega ning kutse- või kõrghariduse tasemel erialase haridusega inimeste osakaalu suurendamine.
 • Regionaalsete erinevuste vähendamine majanduses ja tööturul. Siseriikliku mobiilsuse edendamine.

Sotsiaalvaldkonna prioriteedid OECD-s:

 • Hoolekandesüsteemi jätkusuutlikkus: teiste riikide parimate praktikate ja analüüside tundmaõppimine.
 • Sotsiaalteenuste kvaliteet ja kättesaadavus suurendamaks sotsiaalmajanduslike probleemidega inimeste toimetulekuvõimet ja motivatsiooni. Teiste riikide parimad praktikad eakate toimetulekuks ja väärikaks vananemiseks paremate võimaluste tagamisel ning puuetega inimeste ühiskonnaelus osalemiseks suuremate võimaluste loomisel.
 • Pensionisüsteemide jätkusuutlikkus: OECD pikaajaliste prognooside tundmaõppimine ning Eesti parimate praktikate jagamine.
 • Rahvastiku eluea pikendamine ja elukvaliteedi tõstmine: teiste riikide parimate praktikate ja analüüside tundmaõppimine.
 • Jätkusuutliku tervishoiusüsteemi olemasolu tagamine Eestis ja selle pidev kohandamine muutuvate haiguste, võimaluste ja patsientide soovidega. Samuti konkreetsete tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine OECD liikmesriikide kogemusi arvesse võttes.

Siseministeerium

 • Regionaalareng ja regionaalpoliitika. Osalemine Territorial Development Policy Committee´s ja selle kolmes alatöörühmas.
 • Kohaliku ja regionaalse tasandi haldus ning fiskaalne detsentraliseerimine.
 • Kriisireguleerimine ja ennetustöö.
 • Kaupade ja inimeste piiriülene liikumine ja migratsioon. Transiidikoridoride ja kauba/rändevoogude alase informatsiooni kättesaadavus. Legaalse ja illegaalse rände trendid.

Justiitsministeerium

 • Korruptsioonivastane tegevus: rahvusvaheliste äritehingute ja altkäemaksu vastase töögrupi töös osalemine.
 • Parem õigusloome: õigusaktide mõjude analüüsimine Eesti õigusloome korraldamise tõhustamiseks.

Välisministeerium

 • Arengukoostöö. Vaatlejana osalemine DAC komitees.
 • Kaubandus. Kaubandusele ja investeeringutele seatud piirangute uurimine ja mõju analüüs. Uute valdkondade - näiteks uued tehnoloogiad, e-teenused, digitaalsed ühisturud, kliima- ja energiakaubad jne - kaubanduse mõju analüüs.
 • Investeeringud. OECD-st saadud info efektiivne kasutamine (andmed investeerimisvabaduse kohta, riikide investeerimispoliitikate ülevaated).

Riigikantselei

 • Roheline majanduskasv – kaasarääkimine rohelise majanduskasvu põhimõtete arendamises.
 • Valitsuste reageerimine majanduskriisile, valitsuste töö tulemusi mõjutavate sisendite ja tulemuste võrdlev analüüsimine, valitsuste otsustusprotsesside analüüsiga seotud küsimused.

 

Viimati uuendatud: 9. Veebruar 2011

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.