Sa oled siin

Eesti liitumisläbirääkimiste struktuur

Võttes arvesse 16. juulil 1997. aastal avaldatud Euroopa Komisjoni arvamusi kandidaatriikide kohta, otsustati Euroopa Liidu Luksemburgi tippkohtumisel 13. detsembril 1997. aastal alustada kahepoolseid liitumisläbirääkimisi kuue riigiga, nende hulgas Eestiga. Luksemburgi Ülemkogu avalduses öeldakse järgmist: "Euroopa Liidu laienemine on ulatuslik ja pidev protsess, mis toimub etappidena." Liitumiskonverents Eesti ja ELi vahel avati Ühendkuningriigi eesistumisel Brüsselis 31. märtsil 1998. aastal. Sellest alates on Eesti osalenud aktiivselt laienemisprotsessis acquis' sõelumisel (mis põhiosas lõppes sügisel 1999), esitanud oma läbirääkimispositsioonid ELi liikmesriikidele ja osalenud liitumiskonverentsidel.


Läbirääkimiste struktuur

Läbirääkimisteks moodustati ametlik delegatsioon, kes informeeris pidevalt valitsust ning Riigikogu Euroopa asjade komisjoni (põllumajandusküsimustes ka maaelukomisjoni) läbirääkimiste käigust ning sai valitsuselt juhiseid.

Väljatöötatud läbirääkimiste struktuuris oli välisministeeriumil vastutav osa liitumiskõneluste üldisel koordineerimisel. Läbirääkimiste mandaadi kinnitas Vabariigi Valitsus. Abiks läbirääkimiste delegatsioonile ja selle juhile loodi välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonda liitumisläbirääkimiste büroo.

Siseriikliku koordinatsiooni eest vastutas peaministrile alluv Riigikantselei Eurointegratsiooni büroo (EIB). EIB pädevusse kuulus ka vastavalt liitumisläbirääkimiste käigule vajalike täienduste ja muudatuste tegemine Vabariigi Valitsuse tegevuskavasse.


Läbirääkimiste delegatsioon

Eesti läbirääkimiste delegatsiooni koosseisu kinnitas Vabariigi Valitsus 3. veebruaril 1998. aastal. 44-liikmelisse delegatsiooni kuulusid kõikide ministeeriumide (v.a. kaitseministeerium), Riigikantselei Eurointegratsiooni büroo ning Eesti alalise esinduse ELi juures esindajad. Läbirääkimiste delegatsioon tegutses kahetasandiliselt: põhidelegatsiooni ning töögruppide juhtide tasandil. Oluline nõuandev kogu oli välisministri poolt kokku kutsutud konsultatiivnõukogu.

Põhidelegatsioon

Põhidelegatsiooni kuulusid välisminister - delegatsiooni ametlik juht, välisministeeriumi asekantsler euroopa integratsiooni küsimustes - delegatsiooni asejuht, ministeeriumide vanemametnikud, Riigikantselei Eurointegratsiooni büroo juhataja ning Eesti alalise esinduse juht Euroopa Liidu juures. Põhidelegatsiooni liikmed suunasid ning koordineerisid oma haldusalasse kuuluvate töögruppide tegevust, vastutades seisukohtade väljatöötamise ja õigeaegse valmimise eest.

Välisministri konsultatiivnõukogu

Konsultatiivnõukogu oli nõuandev foorum, mille kutsus kokku välisminister kui Euroopa Liiduga liitumisläbirääkimisi pidava Eesti delegatsiooni juht. Esimese konsultatiivnõukogu koosseisu kutsus kokku välisminister Toomas Hendrik Ilves 16. novembril 1999 ning välisminister Kristiina Ojulandi ajal jätkas konsultatiivnõukogu oma tegevust. Tänaseks on nõukogu koos käinud 13 korda.

Konsultatiivnõukogu vahendas läbirääkimisdelegatsioonile ELiga liitumise aspektist ühiskondlikult kandvaid arvamusi. Ühtlasi andis nõukogu erinevate eluvaldkondade esindajatele teavet, kuidas olla paremini valmis Euroopa Liidus tegutsemiseks. Nõukogu koosseisu kuulusid Eesti valitsusväliste organisatsioonide, akadeemiliste ja äriringkondade esindajad ning tuntud ühiskonnategelased.

Konsultatiivnõukogu tegevuse eesmärk oli arutada ning kaasa aidata Eesti seisukohtade kujundamisele läbirääkimistel Euroopa Liiduga, analüüsida ja arutada Eesti ELiga liitumise võimalikke mõjusid erinevates tegevusvaldkondades ning tutvustada neid avalikkusele. Konsultatiivnõukogu koosolekutel esitatud seisukohad ja ettepanekud tehti teatavaks liitumisläbirääkimiste põhidelegatsioonile ning vajadusel edastati need ka valitsusele ja Riigikogule. Konsultatiivnõukogu jätkab oma tegevust kuni 2003. septembris toimuva rahvahääletuseni.

Töögrupid

Läbirääkimiste delegatsiooni teise tasandi moodustasid töögruppide juhid. Töögruppe oli kokku kolmkümmend kolm ning neid juhtisid ministeeriumide ametnikud, kes olid ühtlasi ka läbirääkimiste delegatsiooni ametlikud liikmed. Töögruppide tegevusvaldkonnad vastasid üldjoontes läbirääkimiste peatükkidele.

Töögrupid vastutasid läbirääkimiste ettevalmistamise eest Euroopa Liidu acquis communautaire'i (ELi poliitika, seadusaktide, ühisaktsioonide ja eesmärkide kogu = õigustik) osas oma töövaldkonna raames.

Töögruppidele toetusid nii põhidelegatsioon kui ka läbirääkimiste kulg tervikuna ning seda nii sisulises, vormilises kui ajalises kontekstis.

Töögruppidel lasus kaks peamist kohustust. Esiteks põhjalik acquis' (ELi õigustiku) ja Eesti seadusandluse võrdlev analüüs, mis tegi võimalikuks ettepanekute väljatöötamise läbirääkimiste lähtepositsioonide kujundamiseks. Teiseks osalesid töögrupid läbirääkimistel oma töövaldkonna piires nõustades, kommenteerides ning eksperthinnanguid andes, samuti vajaminevaid läbirääkimisdokumente ette valmistades. Töögrupid vastutasid ka läbirääkimistel võetud kohustuste elluviimise eest.

Välisministeeriumi liitumisläbirääkimiste büroo

Välisministeeriumi liitumisläbirääkimiste büroo ülesanne oli töögruppide ja läbirääkimisdelegatsiooni töö koordineerimine ning läbirääkimiste sisuline ja vormiline korraldamine, samuti valitsuse informatsiooni ettevalmistamine.


Eesti Vabariigi delegatsioon läbirääkimistel Euroopa Liiduga (viimati muudetud valitsuse korraldusega nr. 866-k, 17. detsembril 2002):

Delegatsiooni ametlik juht:

 1. Kristiina Ojuland, välisminister.

Delegatsiooni asejuht:

 1. Alar Streimann, Välisministeeriumi asekantsler (Euroopa integratsiooni küsimustes).

Põhidelegatsiooni liikmed:

 1. Allan Gromov, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;
 2. Henrik Hololei, Riigikantselei eurointegratsiooni büroo juhataja;
 3. Jana Järvik, Sotsiaalministeeriumi eurointegratsiooni nõunik, sotsiaal- ja tööpoliitika töögrupi juht;
 4. Väino Reinart, Eesti Vabariigi alaline esindaja Euroopa Liidu juures;
 5. Tõnu Naestema, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõuniku kohusetäitja;
 6. Einike Uri, Siseministeeriumi rahvastiku asekantsler, õigus- ja siseasjade koostöö töögrupi juht;
 7. Renaldo Mändmets, Rahandusministeeriumi asekantsler, finantsküsimuste tüügrupi juht;
 8. Priidu Pärna, Justiitsministeeriumi kantsler;
 9. Signe Ratso, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostööasekantsler;
 10. Tiia Raudma, Haridusministeeriumi poliitikaosakonna välisintegratsiooni nõunik, hariduse töögrupi juht;
 11. Katrin Saarsalu, Välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna peadirektor, institutsioonide töögrupi juht;
 12. Peeter Sookruus, Kultuuriministeeriumi meedia- ja autoriõiguse osakonna juhataja;
 13. Toomas Kevvai, Põllumajandusministeeriumi põllumajanduse ja maaelu asekantsler;


Töögruppide juhid:

 1. Rein Vaikmäe, Haridusministeeriumi teaduse ja kõrghariduse osakonna juhataja, teaduse ja teadusuuringute töögrupp;
 2. Martin Käerdi, Justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja kt, äriühinguõiguse töögrupp;
 3. Andres Jagor, Põllumajandusministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja kt, kalanduse töögrupp;
 4. Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi asekantsler, keskkonnapoliitika töögrupp;
 5. Reet Remmel, Kultuuriministeeriumi eurointegratsiooni ja välissuhete osakonna juhataja, kultuuri- ja audiovisuaalpoliitika töögrupp;
 6. Maria Hinrikus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete töögrupp;
 7. Merike Kompus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusosakonna juhataja, kaupade vaba liikumise töögupp;
 8. Paul Elberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaubandusosakonna väliskaubanduspoliitika talituse juhataja, teenuste vaba liikumise töögrupp;
 9. Einari Kisel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna juhataja kt, energeetika töögrupp;
 10. Raul Malmstein, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler, tööstuspoliitika töögrupp;
 11. Helle Aruniit, Tarbijakaitseameti peadirektor, tarbijakaitse töögrupp;
 12. Mai Talvik, Põllumajandusministeeriumi põllumajandusosakonna juhataja, põllumajanduspoliitika töögrupp;
 13. Krista Kõiv, Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja, põllumajanduse struktuuritoetuste töögrupp;
 14. Lemmi Oro, Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja, maksustamise töögrupp;
 15. Tiiu-Tatjana Reinbusch, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja, finantside ja eelarve töögrupp;
 16. Veiko Tali, Rahandusministeeriumi finantsteenuste osakonna juhataja, kapitali vaba liikumise töögrupp;
 17. Marek Uusküla, Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja, tolliliidu töögrupp;
 18. Madis Üürike, Rahandusministeeriumi nõunik, majandus- ja rahaliidu töögrupp;
 19. Peeter Tammistu, Konkurentsiameti peadirektor, konkurentsipoliitika töögrupp;
 20. Maie Nogelainen, Statistikaameti statistika arenduse teenistuse juhataja, statistika töögrupp;
 21. Apo Oja, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja kohusetäitja, finantskontrolli töögrupp;
 22. Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja, regionaalpoliitika ja struktuurivahendite töögrupp;
 23. Heino Lutsoja, Tervisekaitseinspektsiooni keskkonnatervise nõunik, tervisekaitse töögrupp;
 24. Piret Lilleväli, Sotsiaalministeeriumi asekantsler, isikute vaba liikumise töögrupp;
 25. Anti Moppel, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja logistika osakonna juhataja kohusetäitja, transpordi töögrupp;
 26. Jüri Jõema, Sideameti peadirektor, telekommunikatsiooni ja infotehnoloogia töögrupp;
 27. Tõnis Nirk, Välisministeeriumi välismajanduspoliitika asekantsler, välissuhete töögrupp;
 28. Märt Volmer, Välisministeeriumi poliitikaosakonna Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika büroo direktor, ühtse välis- ja julgeolekupoliitika töögrupp;
 29. Andres Oopkaup, Põllumajandusministeeriumi toidu ja kaubanduse asekantsler, veterinaaria ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse töögrupp;
 30. Marina Kaljurand, Välisministeeriumi asekantsler juriidilistes ja konsulaarküsimustes, liitumislepingu ettevalmistamise töögrupp;
 31. Karin Rannu, Välisministeeriumi Euroopa integratsiooni osakonna 2. büroo direktor, muude teemade töögrupp.

Eesti Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste struktuur

struktuur
 

 

Eesti lõpetas liitumisläbirääkimised 13. detsembril 2002 Kopenhaageni tippkohtumisel koos ülejäänud üheksa kandidaatriigiga. Liitumislepingu allakirjutamine on määratud 16. aprillile 2003 ja liitumiskuupäevaks on ette nähtud 1. mai 2004.

Viimati uuendatud: 21. Juuli 2009

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.