Sa oled siin

Eesti humanitaarabi andjana

Humanitaarabi on inimestevahelise universaalse solidaarsuse põhiline väljendusvorm ja moraalne kohustus, mistõttu on humanitaarabi andmine, sealhulgas humanitaarabi missioonidel osalemine Eesti välispoliitika oluline osa. Humanitaarabi andmise ja selle koordineerimise eest vastutab Välisministeerium. Humanitaarabi missioonidel osalemisel teeb Välisministeerium tihedat koostööd Siseministeeriumi ja Päästeametiga.

Humanitaarabi andmist näevad ühe Eesti rahvusvahelise tegevusena ette Riigikogus 15. jaanuaril 2003 heaks kiidetud Eesti arengukoostöö põhimõtted. Eraldi tegevusvaldkonnana käsitleb humanitaarabi temaatikat põhjalikult ka Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava aastateks 2016-2020 (PDF). Kolm meedet humanitaarabi andmisel on:

  • Loodus- või inimtegevustest põhjustatud katastroofides kannatanute päästmine ja abistamine;
  • Esmane taastamistöö ja ülesehitus;
  • Katastroofide ennetamine ja nendeks valmisoleku suurendamine.

Humanitaarabi andmise õiguslik alus on Eestis sätestatud Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määruses nr 8 Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord [1] (vt §§-id 12 ja 13).  Humanitaarabi andmise viisi ja ulatuse otsustab eelmainitud korra § 13 alusel välisminister. Sama säte näeb ette, et ministeerium hindab  iga humanitaarabivajadust eraldi ja osutab abi viisil, mis on asjakohases olukorras kõige vajalikum ja kooskõlas ülejäänud abiosutajate tegevusega.  

Kui arengukoostöös on Eestil viis prioriteetset riiki, kellega koostööd tehakse (Gruusia, Moldova, Ukraina, Valgevene ja Afganistan), siis humanitaarabi puhul selline lähenemine mõistlik ei ole. Eesti lähtub abi andmisel abivajajate tegelikest vajadusest, tuginedes enamasti ÜRO, Euroopa Ühenduse Komisjoni või Punase Risti organisatsioonide analüüsile või riikide otsestele abipalvetele. 

2019. aastal ulatus Eesti poolne humanitaarabi toetus ligi 3,4 miljoni euroni, moodustades üle 10% ametlikust arenguabist ODA-st. Suurem osa sellest suunati Ida-Ukraina ja Süüria kriiside tagajärgede leevendamiseks. Pikaajalistest kriisidest jätkasime toetust ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsiooni (UNRWA) kaudu Gaza sektori elanike humanitaarolukorra leevendamiseks. Veel toetasime humanitaarkriiside leevendamist Jeemenis, Bangladeshis, Venetsueelas, Liibüas ja Malis ning looduskatastroofide tagajärgedega toimetulekut Mosambiigis ja Albaanias. Suurem osa toetusest anti ÜRO organisatsioonidele (OCHA, UNHCR, UNICEF, UNRWA, CERF, WHO, WEP) kaudu, järgnesid annetused ICRC-le ja teistele rahvusvahelistele abiorganisatsioonidele. Siseriiklikest partneritest olid peamised Päästeamet, MTÜ Kriisieksperdid, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Punane Rist, MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, MTÜ Mondo, MTÜ Eesti Pagulasabi. Viimased kaks on aktiivsed nii humanitaarabi andmisel Ukraina konfliktis kannatanutele kui tegelevad Süüria konflikti eest pagenud tsiviilelanikega Jordaanias, Liibanonis ja Türgis.

Humanitaarabi annetused rahvusvahelistele organisatsioonidele

1998. aastal tegi Eesti oma esimese vabatahtliku annetuse rahvusvahelisele humanitaarabi organisatsioonile, milleks oli erapooletu ja sõltumatu Rahvusvahelise Punase Risti Komitee (ICRC). Seda võib pidada hetkeks, mil Eesti hakkas doonorina teadlikult toetama globaalse humanitaarabisüsteemi toimimist.

Eesti on aastaid kasvatanud toetust ÜRO humanitaarabi organisatsioonidele ja Rahvusvahelisele Punasele Risti Komiteele kui globaalse humanitaarabisüsteemi kesksetele organisatsioonidele. Seda eelkõige põhjusel, et enamasti on need rahvusvahelised organisatsioonid katastroofi/kriisiolukorras kohapeal esindatud. Seetõttu tunnevad nad  kohalikke olusid, suutes abi tõhusalt ja kiiresi abivajajateni toimetada. Lisaks suudavad need organisatsioonid erinevate doonorite panuseid kohapeal kiiresti koordineerida.

Eesti toetab iga-aastaselt vabatahtlike annetustega järgmiste rahvusvaheliste humanitaarabiorganisatsioonide tegevusi:  ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR), ÜRO Lastefond (UNICEF), ÜRO humanitaarasjade koordineerimisbüroo (OCHA), ÜRO Hädaabi Keskfond (CERF), ÜRO kriiside hindamis- ja koordineerimismeeskond (UNDAC), ÜRO Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNRWA), Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) ja Rahvusvaheline Punase Risti Komitee (ICRC).

Eesti Päästemeeskond

Eesti on aastate jooksul saavutanud rahvusvahelistele standarditele vastava pääste- ja humanitaarabi osutamise võimekuse, mis lubab Eestil saata vajaduse korral katastroofipiirkonda Eesti Päästemeeskonna (Estonian Disaster Relief Team, EDRT).

Eesti Päästemeeskond on osa pääste- ja kriisireguleerimisvaldkonna väljaõppe, koolituse ja ettevalmistuse süsteemist, millel on Eesti välispoliitikas täita oluline roll: selle põhieesmärk on Eesti Vabariigi valmisoleku tagamine rahvusvahelistel pääste- ja  humanitaarabioperatsioonidel osalemiseks.

Tegemist on vabatahtlikkuse alusel moodustatud pidevas valmisolekus oleva meeskonnaga, mis reageerib vajaduse korral rahvusvahelistele suurõnnetustele. Eesti Päästemeeskonna lähetab missioonile Välisministeerium koostöös Päästeametiga ÜRO, ELi või kannatanud riigi esitatud abipalve alusel.

Iga üksiku missiooni tarbeks pannakse meeskond kokku konkreetsetest vajadustest lähtudes. Eesti Päästemeeskonda kuuluvad spetsialistid on peamiselt tuletõrje- ja päästeteenistusest, kuid liikmeid on ka piirivalvest, politseist, meditsiiniasutustes ja teistest valitsusasutustest. Operatiivsest võimekusest on moodustatud otsingu- ja päästerühm (USAR), meditsiinirühm (MED), pumbarühm (PUMP) ja keemiarühm(CHEM). Peale selle kuuluvad meeskonda ka toetusrühm (SUP) ja ekspertide grupp (EXP), mis toetavad ja korraldavad meeskonna tööd missioonil, õppusel ja igapäevategevuses.[2] Eesti Päästemeeskonna eksperdid on osalenud humanitaarabi missioonidel Namiibias, Pakistanis, Indoneesias, Haitil, Filipiinidel, Sierra Leones aga ka lähemal –  Bosnia ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Moldovas, Poolas ning Lätis, kus takistati Daugava jõel õlireostust.

Tänaseks on Eesti Päästemeeskond tõestanud end maailmatasandil arvestatava ja tõsiselt võetava professionaalide meeskonnana. Eesti on saatnud oma spetsialiste nii ÜRO (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) kui ka Euroopa Liidu (Union Civil Protection Expert Team, UCPT) katastroofide hindamis- ja koordineerimismeeskondadesse, millede peamisteks ülesanneteks on anda kriisikoldest esmane hinnang olukorrale ning vajadustele ja koordineerida rahvusvahelise abi saabumist. Aastate jooksul on eestlased ekspertidena osalenud missioonidel Kõrgõstanis, Gruusias, Iraanis, Sudaanis, Venemaal, Turkmeenias, Indoneersias, Pakistanis, Surinamis, Laoses, Namiibias, Tadzhikistanis, Ugandas, Jordaanias jm. UNDAC liikmed on osalenud alates 2000. aastast 20 missioonil. Eesti on arvestatav ka rahvusvaheliste õppuste ja koolituste läbiviijana. 2018. aastal korraldas Eesti rahvusvahelise ÜRO UNDAC ekspertide täiendkoolituse kursuse Väike-Maarjas ning 2019. aastal UNDAC ekspertide täiendkoolituse kursuse Tallinnas.

Eesti osalemine rahvusvahelises päästekoostöös

Humanitaarabi on sageli kõige tõhusam anda riikide ressursse ja teadmisi ühendades. Eesti Päästemeeskond osaleb ka rahvusvahelises päästekoostöös. Alates 2006. aastast on Eesti Rahvusvaheline Humanitaarpartnerluse  (International Humanitarian Partnership, IHP) liige. Tegemist on siduvate lepinguteta mitteametliku organisatsiooniga, mille põhieesmärk on teostada ühiselt humanitaarabi andmist – seda peamiselt läbi ÜRO ja selle allorganisatsioonide humanitaarabi missioonide toetamise. Lisaks korraldatakse ühiseid õppuseid. Ühiste jõudude rakendamisel kooskõlastatakse omavahel humanitaarabi andmine ja saavutatakse suurem abi andmise võimekus. IHP liikmete hulka kuuluvad lisaks Eestile ka Soome, Rootsi, Norra, Taani, Suurbritannia ja Saksamaa. IHP liikmena on Eestil võimalus osaleda ühiselt koos teiste partneritega erinevatel rahvusvahelistel päästeoperatsioonidel, kuna IHP liikmeid kutsutakse rahvusvaheliste õppuste planeerimis- ja hindamismeeskondadesse.

Rahvusvaheline humanitaarpartnerlus on Eestile olnud operatiivseks ja nähtavaks koostööformaadiks Päästemeeskonna ekspertide lähetamiseks humanitaarmissioonidele. EL liikmesriigina peab Eesti oluliseks abi koordineerimist Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kaudu ning toetab samaaegselt humanitaarkatastroofidele ühtsel reageerimisel ÜRO humanitaarasjade koordineerimisbüroo (OCHA) keskset rolli.

2019-2020 on Eesti Rahvusvahelise Humanitaarpartnerluse IHP eesistuja.


[1] Vabariigi Valitsuse 21. jaanuari 2010. a määrus nr 8 Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord. RT I 27.01.2010, 5, 15. https://www.riigiteataja.ee/akt/115022013004

[2] Maailmaparandaja Teejuht, lk. 66-67.

Viimati uuendatud: 27. Jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.