Sa oled siin

Eesti Euroopa Liidus

Alates 2004. aasta kevadest, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige, on Eesti suutnud end tõestada aktiivse ja konstruktiivse partnerina ning jätkab senist pragmaatilist hoiakut ka ELi edasises integratsioonis.

Eesti osa järgmise seitsme aasta Euroopa Liidu eelarves (2014-2020) on 5,89 miljardit eurot. Eesti maksab EL eelarvesse umbes 1,4 miljardit eurot. Seega Eesti saab järgmisel seitsmel aastal EList 4,5 miljardit enam kui sinna sisse maksab.

Vt. pikemalt: Eesti Euroopa Eelarveraamistik

EL-liikmelisus on hindamatu tegur Eesti poliitilise ja majandusliku profiili tõstmisel, seetõttu on meie huvides tugev ja toimiv Euroopa Liit, mis on poliitiliselt kaalukas ja rahvusvahelisel areenil konkurentsivõimeline. Seda eesmärki järgib ka "Eesti Euroopa Liidu poliitika aastateks 2015-2019 (PDF)" (PDF), mis pidades silmas Liidu üldisi huve ja arengut, esitab Eesti ettepanekud Euroopa Liidu ees seisvate väljakutsetega toimetulemiseks.

2015 aasta suve Euroopa Ülemkogu kohtumisel lepiti kokku viies üldises prioriteedis, mis suunavad Euroopa Liidu tööd järgmise viie aasta jooksul:
1) Töökohtade, majanduskasvu ja konkurentsivõime liit; 2) Kõiki kodanikke kaasav ja kaitsev liit; 3) Energialiidu väljakujundamine ja tulevikku vaatav kliimapoliitika; 4) Vabadusel, õiglusel ja julgeolekul rajanev liit; 5) Liit kui tugev ülemaailmne osaleja.

Vt. pikemalt ELi strateegiline tegevuskava

Alljärgnev annab põgusa ülevaate Eesti seisukohtadest ja küsimustest, millega Eesti Välisministeerium Euroopa Liidu strateegilise kava raames lähiajal seotud on.

 

Majandus- ja rahaliit

Euroopa Ülemkogu võttis majandus- ja rahaliidu (EMU) loomise otsuse vastu 1991. aasta detsembris ja see on sätestatud Euroopa Liidu lepingus (Maastrichti leping).

EMU on suur samm edasi ELi liikmesriikide majanduse lõimimisel. See tähendab liikmesriikide majandus- ja rahanduspoliitika koordineerimist ning ühisraha euro kasutuselevõttu. Majandusliitu kuuluvad kõik 28 ELi liikmesriiki. Ühisraha kasutusele võtnud riigid on lõimunud sügavamalt, moodustades euroala.

2015. a. lõpu seisuga kuulusid euroalasse järgmised 19 liikmesriiki:

Liitunud 1999

Austria, Belgia, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Portugal ja Hispaania

2001

Kreeka

2007

Sloveenia

2008

Küpros, Malta

2009

Slovakkia

2011

Eesti

2014

Läti

2015

Leedu

EMU ning ühisraha euro on ühise Euroopa alustalad, seda nii raha- ja majanduspoliitilistel kui ka üldpoliitilistel põhjustel. Suuresti ühisrahale tuginev ühtne finantsteenuste turg on Euroopa Liidu siseturu tõhusa toimimise ja tootmisressursside vaba liikumise peamisteks tagajateks ning seega ka ELi sotsiaalsete ja majanduslike eesmärkide saavutamise ühed kõige olulisemad eeldused. Sellest tulenevalt on tugev euroala ning Eesti kuulumine euroala tuumikusse Eesti arengu ja majandusliku julgeoleku peamine eeldus.

Euroala stabiilsuse ja usaldusväärsuse taastamiseks on viimastel aastatel tehtud olulisi samme ja nende tulemuslikkus on ennast tõestamas. Eesti eesmärk EMU arendamisel on täielikult välistada euroala mittepüsimise kahtlus, kindlustada stabiilne valuuta ning toetada ühtse finants- ja kapitalituru teket.

Pikemalt Eesti seisukohtadest ELi majandus- ja rahanduspoliitikas (PDF)

 

Euroopa Liidu energiajulgeolek

Energiajulgeolekul puudub siiani kindel kokkulepitud mõiste ja metoodika selle hindamiseks. Erinevad riigid ja organisatsioonid määratlevad energiajulgeolekut erinevalt, kuid üldjuhul mõistetakse seda mõnes alljärgnevas tähenduses,

  • varustuskindlus;
  • sõltumatus impordist;
  • infrastruktuuri julgeolek;
  • tarnijate stabiilsus ja paljusus;
  • energiaallikate mitmekesisus.

Energiajulgeolekut käsitletakse paljudes rahvusvahelistes organisatsioonides ja foorumitel. Eesti jaoks on olulisim energiajulgeolek kui ELi ühtse energiapoliitika osa.

EL-i energialiidu loomine on üks osa EL-i strateegilisest tegevuskavast, milles lepiti kokku 2014. a juuni Euroopa Ülemkogul. Energialiidu eesmärk on uuendada senist EL-i energiapoliitikat integreerides kliimapoliitika eesmärke ning energiadiplomaatiat. Energialiit keskendub EL-i varustuskindluse suurendamisele, konkurentsivõimelisele energia siseturule, energiatõhususele, energiaallikate dekarboniseerimisele ning teadus- ja arendustegevusele ja innovatsioonile. Olulisele kohale Euroopa Liidu energiapoliitikas on tõusnud tarnijate ja tarneallikate mitmekesistamine ning Venemaa maagaasist sõltuvuse vähendamine. Üheks peamiseks kontseptsiooniks Euroopa Liidu varustuskindluse suurendamisel on Lõunakoridor, mis peaks senistest suurtarnijatest sõltumatult tooma Euroopa Liitu gaasitarned Kaspia regioonist.

Euroopa Liidu energiajulgeoleku suurendamiseks ja toimiva siseturu väljaarendamiseks on vajalik täiendavate energiaühenduste rajamine. Eesti jaoks on siinkohal kõige olulisem 2009. a Euroopa Komisjoni ja kaheksa Läänemere äärse liikmesriigi poolt heaks kiidetud Läänemere energiaühenduste kava (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan).
Suurendamaks Balti regiooni energiajulgeolekut on vajalik nii uute energiaühenduste rajamine kui ka ühise Põhja-Balti elektrituru väljaarendamine. Isoleeritud „Balti energiasaare“ likvideerimiseks nägi BEMIP-i tegevuskava ette teise elektrikaabli rajamist Eesti ja Soome vahele. Estlink 2 avati veebruaris 2014. Leedu-Rootsi vaheline elektriühendus NordBalt ja Leedu-Poola elektriühendus LitPolLink 1 avati 2015. aasta lõpus.
Esimeseks sammuks ühise Põhja-Balti elektrituru loomisel oli Põhjamaade elektribörsi NordPoolSpot turupiirkonna käivitamine, kus Eesti hakkas kauplema alates 1. aprillist 2010. Tagamaks turu tõrgeteta toimimist tuleb jätkata elektrikaubanduse regulatsioonide harmoneerimist.

Üks võimalus Euroopa allikate mitmekesistamiseks on veeldatud maagasi (LNG) laialdasem kasutamine.  Järgmine samm regionaalse gaasituru arendamisel on füüsilise gaasiühenduse loomine Eesti ja Soome vahele ning regionaalse LNG terminali rajamine Soome lahe piirkonda. Eesti ja Soome vahel  on kokkulepe, mille kohaselt  kahe riigi koostöös rajatakse Balticconnectori gaasiühendus 2019. a ja terminal 2020. a. Mõlemad projektid on kantud EL-i prioriteetsete ühisprojektide nimekirja ning neile on taotletud EL-i kaasrahastust CEF (Connecting Europe Facility) fondist.

Eestile on oluline, et EL-is tähtsustatakse ka kodumaiste energiaallikate arendamist.

BEMIP programmi kohta on võimalik täpsemalt lugeda  Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Vt. lisaks ka:

Euroopa Komisjon

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Kaubandus- ja arengupoliitika

Vt. Kaubanduse ja arengu Välisministeeriumi lehekülg

 

Läänemere Strateegia

Vt. Euroopa Liidu Läänemere strateegia (LMS)

 

Laienemine

Euroopa Liidu laienemine on üks ELi võtmepoliitikatest, mis aitab kaasa rahu, demokraatia, heaolu, julgeoleku ja stabiilsuse tagamisele Euroopas. Hetkel hõlmab laienemispoliitika seitset riiki, kellest viis on kandidaatriigid (Türgi, Montenegro, Serbia, Põhja-Makedoonia ja Albaania) ning kaks on potentsiaalsed kandidaadid (Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo). Laienemisprotsessi keskmes reformid põhivaldkondades, nagu õigusriik, põhiõigused, majandusareng ja konkurentsivõime ning demokraatlikud institutsioonid ja avalik haldus. Samuti on olulised heanaaberlikud suhted ja regionaalne koostöö. EL toetab laienemispoliitika elluviimist ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu (IPA II), mille eelarve kogumahuks perioodil 2014–2020 on 11,7 miljardit eurot.

Eesti on jätkuvalt laienemispoliitika toetaja ja seisab selle eest, et laienemistingimused oleksid ranged, kuid õiglased ning riigid, kes on teinud edusamme, peavad saama võimaluse laienemisprotsessis edasi liikuda. Eesti ootab ka laienemisriikidelt järk-järgulist lõimumist ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga.

Euroopa Komisjoni poolt 2015. aasta novembris avaldatud iga-aastases laienemispaketis ning EL Nõukogu poolt 2015. aasta detsembris vastu võetud laienemisteemalistes järeldustes kinnitatakse, et EL pühendub Lääne-Balkani riikide integratsiooni toetamisele ja Türgi kui ühe EL võtmepartneriga suhete elavdamisele.

Türgi puhul tuuakse välja edusammud majandus- ja rahandusvaldkonnas, mis võimaldab avada asjakohase peatüki ühinemisläbirääkimistel, kuid samas rõhutatakse, et ikka on veel probleeme õigusriigi ja põhiõiguste valdkonnas, eelkõige justiitssüsteemi sõltumatuse ning ajakirjandus- ja kogunemisvabaduse tagamisel.

Serbia puhul tuuakse välja edukad riigisisesed reformid, mis võimaldavad veel 2015. aastal avada ühinemisläbirääkimiste esimese peatüki, kuid rõhutatakse vajadust jätkata konstruktiivset dialoogi Kosovoga ning viia ellu sõlmitud kahepoolsed kokkulepped.

Põhja-Makedoonia puhul rõhutatakse, et ühinemisläbirääkimiste avamise eeltingimus on 2015. aasta poliitiliste kokkulepete ja esmatähtsate reformide elluviimine, sealhulgas erakorraliste parlamendivalimiste demokraatlik ja õiguspärane korraldamine.

Montenegrot tunnustatakse ühinemisläbirääkimiste uute peatükkide avamise eest, samuti oma seisukohtade eeskujuliku ühtlustamise eest ELi välispoliitiliste seisukohtadega, kuid samas pööratakse tähelepanu puudujääkidele õigusriigi ja põhiõiguste valdkonnas ning võitluses korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega.

Albaaniat tunnustatakse järjepideva pühendumise eest viia viies prioriteetses valdkonnas ellu reforme, mis on seatud ühinemisläbirääkimiste alustamise eelduseks.

Bosniat ja Hertsegoviinat tunnustatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepinguga seotud reformikava vastuvõtmise eest, samas oodatakse riigilt püsivate tulemuste näitamist reformikava täitmisel.

Kosovot tunnustatakse stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule allakirjutamise eest, samas oodatakse selle peatset jõustumist ja elluviimist. Kosovolt oodatakse ka konstruktiivse dialoogi jätkamist Serbiaga ning sõlmitud kahepoolsete kokkulepete rakendamist.

Vt. lisaks Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat.

 

Euroopa Naabruspoliitika

Käesoleval poolaastal on kavas Euroopa Naabruspoliitika (ENP) ülevaatus.

ENP loodi 2004. a eesmärgiga kiirendada poliitilisi reforme, edasist majandusintegratsiooni ja õigusaktide ühtlustamist 16 Euroopa Liidu naaberriigis: Alžeerias, Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Egiptuses, Gruusias, Iisraelis, Jordaanias, Liibanonis, Liibüas, Moldovas, Marokos, Palestiinas, Süürias, Tuneesias ja Ukrainas.  Poliitikal on kaks geograafilist mõõdet – ida ja lõuna – ning mõlemas mõõtmes toimuvad tegevused omakorda kahes liinis: riikide kahepoolne koostöö ELiga ning ida- ja lõunanaabrite regionaalne koostöö ELiga (vastavalt idapartnerluse ja Vahemere Liidu raames).

Viimane ENP uuendamine toimus pärast araabia kevadet, mil EL tõi poliitikasse „enam enama eest“ printsiibi ja püüdis erinevate initsiatiivide kaudu pöörata senisest veelgi rohkem tähelepanu demokraatia ja majanduse arendamisele. Ka edaspidi on oluline, et ENP kui üks Euroopa Liidu võtmepoliitikaid suudaks kohaneda muutuvate oludega liidu naabruses ning leida uusi võimalusi, kuidas toetada partnerriikide arengut ning aidata neil toime tulla nende ees seisvate väljakutsetega.

Eesti on seisukohal, et ENP kui ühtne raamistik kahe mõõtme – ida ja lõuna – jaoks on hea ning seda tasub hoida, samas on vaja edaspidi süvendada eristamist vastavalt riikide ambitsioonile ja profiilile. Tuleb tõsta partnerite omalust ja ELi nähtavust, suur roll on siin partnerriikide kodanike jaoks oluliste tulemuste saavutamisel ning efektiivsel kommunikatsioonil. Mobiilsus on üks võtmevaldkondi, aga ka kaubandus ja energia. Vastastikustest huvidest lähtudes ei tohiks aga tahaplaanile jätta Euroopa Liidu jaoks olulisi väärtusi ning teatud tingimuslikkust, mis on „enam enama eest“ põhimõtte aluseks.

Idapartnerluse puhul peab Eesti oluliseks initsiatiivi edasiarendamist vastavalt idapartnerluse Vilniuse tippkohtumise ühisdeklaratsioonis sõnastatud ja Riia tippkohtumise ühisdeklaratsioonis ülekinnitatud eesmärkidele ning kahepoolsete suhete jätkuvat arendamist Euroopa Liidu ja idapartnerriikide vahel (Gruusia, Moldova, Ukraina, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene). Samas toonitame, et idapartnerlus peaks olema piisavalt paindlik, et võimaldada individuaalset lähenemist partnerriikidele ehk liikuda kiiremini edasi nende riikidega, kes selleks on valmis.

Idapartnerlusest peab Eesti hinnangul kujunema konkreetne ja kõikehõlmav poliitiline strateegia, mis oleks sihtriikide jaoks tõhusaks ja kaugeleulatuvaks vahendiks lähenemisel Euroopa Liidule, sisaldades Euroopa Liidu tuge ning vahendeid assotsieerimislepingute rakendamisel ja majandusliku koostöö tihendamisel, samuti sisulist koostööd energia- ja transpordiküsimustes ning mobiilsuspartnerlust ja viisadialoogi. Heaks meetmeks idapartnerluse kavatsuste rakendamisel on mitmepoolsed valdkondlikud platvormid. Mitmepoolse suhtluse mõõde liikmesriikide ja idapartnerite vahel aitab regiooni tervikuna Euroopa Liidule lähendada.

ELi idapartnerluspoliitika eesmärkide elluviimisele ning kahepoolsete suhete arendamisele partnerriikidega aitab kaasa Eesti Idapartnerluse Keskuse tegevus. Eesti Idapartnerluse Keskus on unikaalne asutus, mis ühendab endas nii ELi idapartneritele suunatud koolituskeskust kui idapartnerluse teemadega tegelevat mõttekoda.

Eesti peab oluliseks Euroopa Liidu poolse toetuse jätkamist ka lõunanaabruses aset leidvatele poliitilistele üleminekuprotsessidele ning näeb seejuures keskse vahendina just naabruspoliitikat. Euroopa Liidu ja kaheksa lõunapartneri (Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Palestiina Omavalitsus, Tuneesia) vahel on jõustunud kahepoolsed assotsiatsioonilepingud, Liibüaga on sõlmitud kahepoolne raamleping. Nimetatud riikidest seitsmega (v.a Liibüa ja Alžeeria) on jõus kahepoolsed tegevuskavad, milles on määratletud poliitiliste ja majanduslike reformidega seonduvad plaanid lühi- ja keskpikas perspektiivis. Eesti peab oluliseks tegevuskavade elluviimisel lähtumist universaalsetest väärtustest (demokraatia, õigusriik, inimõigused) ning paindlikkusest. Koostöö ulatuses on oluline lähtuda partnerriigi valmidusest edeneda demokraatlike reformidega ning arvestada lõunanaabrite vaheliste erinevustega.

Lõunapartnerluse juures on kesksele kohale tõusnud 43-liikmeline Vahemere Liit, millesse Eesti kuulub koos teiste Euroopa Liidu liikmesriikide ning 15 riigiga Põhja-Aafrikast, Lähis-Idast ja Kagu-Euroopast. Vahemere Liidul on oluline roll piirkondliku ja piirkonnaülese lõimumise edendamisel, mis täiendab Euroopa Liidu kahepoolset suhtlust lõunapartneritega.

 

Justiits- ja siseküsimused

Ränne

Euroopa Liit on rändeprobleemi lahendamisele lähenenud kompleksselt, pöörates tähelepanu EL välispiiri (sh Frontexi) tugevdamisele, Lääne-Balkani riikidega koostöö ja operatsiooni EUNAVFOR Med (Sophia) tõhustamisele. Teisalt tegeldakse jätkuvalt rände algpõhjustega päritoluriikides: abistatakse kriiside ja konfliktide lahendamisel, võideldakse vaesusega, antakse humanitaarabi, kaitstakse inimõigusi. Rändesurve haldamine on kogu EL-i probleem ning Eesti jätkab panustamist probleemide leevendamiseks. Eesti koos teiste EL liikmesriikidega on valmis aitama suurima rändesurve all olevaid riike.

Eesti prioriteediks on Schengeni ala probleemideta toimimine tagamaks isikute vaba liikumine ning samal ajal kõrge turvalisus. Rändekriisi leevendamisel on Eesti jaoks jätkuvalt oluline välispiirihalduse tõhustamine ning Frontexi rolli tugevdamine, samuti tagasisaatmis- ja tagasivõtupoliitika. EL-i välispiiride haldamisel tuleb arvestada geograafiliselt võimalikult laia lähenemist ja tugevdada maismaapiiride valvet.

Eesti jätkab kolderiikide toetamist ja rände algpõhjustega võitlemist peamiselt humanitaarabi ja multilateraalse arengukoostöö kaudu.

Rändekriisi ohjamise tähtis osa on inimkaubitsemise ja inimeste elu ohtu seadvate kuritegelike võrgustike tegevuse takistamine. Eesti toetab EL sõjalist operatsiooni Vahemere keskosas EUNAVFOR MED operatsioon Sophia.

Frontex on Eestile kui EL-i piiririigile üks olulisemaid agentuure ning Eesti on Frontexi töösse panustanud nii ekspertidega kui ka Frontexi operatsioonidesse, koolitustesse ja võimekuse arendamise meetmetesse.

 

Terrorismivastane võitlus

Eestile on terrorismivastases võitluses oluline radikaliseerumise ennetamist erinevate meetmete kaudu, muu hulgas abinõude kasutusele võtmist internetiradikaliseerumise peatamiseks. Liikmesriikide infovahetuse parandamiseks tuleks tõhusamalt rakendada Europoli, Eurojusti ning Interpoli vastavaid süsteeme. Toetame samuti Euroopa Liidu välispiiri tugevdamise meetmeid. Ühtlasi tuleb tõhustada kompensatsioonimeetmeid Schengeni piirkonnas. Esmaoluline on Euroopa Liidu PNR-süsteemi rakendamine. Toetame tõhusate regulatsioonide loomist ebaseadusliku relvakaubanduse tõkestamiseks, sealhulgas interneti kaudu, nt Europoli tulirelvade andmebaasi laiemat kasutamist.

 

Euroopa Liidu institutsioonid

Euroopa Liidu seadusloome protsessid osalevad peamiselt järgmised institutsioonid:

Euroopa Parlament– esindab ELi kodanikke

Euroopa Liidu Nõukogu – esindab liikmesriikide valitsusi

Euroopa Komisjon – esindab Euroopa Liidu kui terviku huve

Infot Euroopa Komisjoni kohta leiab ka Euroopa Komisjoni Esinduse Eestis koduleheküljelt

Oluline roll on ka neil institutsioonidel:

Euroopa Kohus – jälgib Euroopa õiguse täitmist

Kontrollikoda – kontrollib ELi tegevuse rahastamist

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteeon Euroopa Liidu institutsioonidele nõuandev organ, mis esindab kodanikuühiskonda ning kaitseb nende majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi huve

Regioonide Komiteeon piirkondade ja linnade häälekandja Euroopa Liidus. Komitees on 353 liiget, kelle esindajad on valitud kohalikest ja piirkondlikest omavalitsusest.

Vt. lisaks Euroopa Liidu ametlik infosait - Lehekülg annab põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu toimimisest, selle institutsioonidest ja aktuaalsetest teemadest.

 

Eesti EL nõukogu eesistumine 2017.aastal


Euroopa Liidu Nõukogu tööd juhivad kokkulepitud graafiku alusel kuuekuuliste perioodidena kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine toimus 2017. aasta II poolaastal. 

Eesistumine oli eeskätt väljakutse meie poliitikutele ja ametnikele end Euroopa liidu erinevates koostööformaatides kokkulepete sõlmijana proovile panna. Selle eelduseks on Euroopa Liidu otsustusprotsesside parem tundmine, et kaitsta edaspidi tõhusamalt Eesti huvisid ning kindlustada meie kuulumist Euroopa tuumikriikide hulka. Sellele lisandusid võimalused eesistujariiki laiemalt kogu Euroopas ning maailmas tutvustada, võõrustada kümneid tuhandeid külalisi Tallinnas ja selle ümbruses.
Eesistuja põhiline sisuline ülesanne on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana seadusloome suunamine ja poliitika kujundamine. Eesistuja räägib läbi ettepanekud Euroopa Parlamendiga ning esindab nõukogu suhetes teiste EL institutsioonide, kolmandate riikide ja avalikkusega. Alates Lissaboni lepingu jõustumisest on strateegilise teemade valiku ning poliitiliste prioriteetide ja ka läbirääkimiste tempo suunajaks Euroopa Ülemkogu, kus Eestit esindab peaminister. Välisministeeriumi haldusalas on neli valdkondlikku välisministrite nõukogu formaati: välisasjade-, üldasjade-, arenguküsimuste- ning kaubandusministrite nõukogud.  

Lisainfot eesistumise kohta vaata Nõukogu sekretariaadi kodulehelt. Eesti eesistumise ettevalmistuse kohta saab täpsemat teavet Riigikantselei kodulehelt, kus on leitavad põhidokumendid: tegevuskava, personalistrateegia ja koolituskava.

Viimati uuendatud: 18. Veebruar 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.