Sa oled siin

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2002. aastal

2002.a. jätkas Eesti varasemat arengukoostöö praktikat nii sihtriikide kui abi vormi osas.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2002. aastal
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Põlisrahvaste fondi ja Põlisrahvaste kümmeaastaku fondi, 2002/ 2003 600 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Arenguprogrammile (UNDP), 2002/2003 600 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Lastefondile (UNICEF), 2002/2003 600 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele (ICRC), 2002 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA), 2002 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Põgenike ülemkomissari büroo (UNCHR), 2002 300 000 kr
Vabatahtlik annetus ÜRO Rahvastikufondi (UNFPA), 2003 30 000 kr
Eesti Punase Risti vahendusel humanitaarabi Afganistani põgenikele 1 000 000 kr
Vabatahtlik annetus WTO tehnilise abi DOHA sihtfondi 110 000 kr
Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) liikmesriikides toimuvate valimiste korraldamise demokraatlikkust jälgiva OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste büroo (ODIHR) fondi tegevuse toetamine 160 000 kr
Vabatahtlik annetus Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) poolt loodud fondi Vene Föderatsiooni vägede ja relvastuse väljaviimiseks Moldovast 160 000 kr
E-valitsemise akadeemia pilootprojekt "Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Info ja kommunikatsioonitehnoloogia juhtimine avalikus sektoris. Rahvusvaheline ja Eesti kogemus" Kõrgõzstani, Aserbaidžaani ja Tadžikistani ametnikele koostöös Teede-ja sideministeeriumi, ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudiga (OSI) 146 700 kr
Venemaal, Murmanskis sihtasutuse Eestimaa Looduse Fondi läbiviidav üheaastane projekt "Koolasaami ökoloogilis-kultuuriliste keskuste planeerimine ja koolasaami organisatsioonide suutlikkuse arendamine" 225 000 kr
Kanada-Ukraina-Balti riikide majanduse juhtimise koolitusprogramm (CUBE), 3. aasta, Eesti Haldusjuhtide Instituut 95 248 kr
Tervishoiu- ja tervisekindlustussüsteemi alane seminar Armeenia riigiametnikele koostöös Sotsiaalministeeriumiga 111 510 kr
Koolitusseminar "Kodanikuühiskonna ülesehitamine "Partnerlus Rahu Nimel" (PfP) programmi raames" Jugoslaavia riigiametnikele koostöös Kaitseministeeriumiga 152 674 kr
Gruusia Ühendatud Sõjaväeakadeemias Interneti-ühendusega arvutiklassi rajamine koostöös Kaitseministeeriumiga 565 000 kr
Tervishoiu- ja tervisekindlustussüsteemi alane seminar Aserbaidžaani riigiametnikele koostöös Sotsiaalministeeriumiga 104 230 kr
Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) teemaline seminar Valgevene riigiametnikele 139 160 kr
Humanitaarabi Tšehhile üleujutuse tagajärgede likvideerimiseks 1 000 000 kr
Kokku 6 999 522 kr

* - Välisministeeriumi koordineeritud ja Vabariigi Valitsuse reservis paiknevatest arengukoostööks kavandatud vahenditest ellu viidud projektid. Teiste ministeeriumide arengukoostööna arvestatavaid tegevusi ei ole käesolevas ülevaates kajastatud.

Alljärgnevalt on ära toodud vabatahtlikud annetused fondidele üldsummas 3 030 000 krooni (Vabariigi Valitsuse (VV) 19.02 ja 10.12.2002 otsused): seletustega

 

  1. 600 000 krooni ÜRO inimõiguste kaitsega seotud fondidele: 300 000 krooni Põlisrahvaste fondile (UN Voluntary Fund for Indigenous Populations) ja 300 000 krooni Põlisrahvaste kümmeaastaku fondile (UN Voluntary Fund for the International Decade of the World's Indigenous People). ÜRO inimõiguste kaitsega seotud fondidele on Eesti teinud makseid alates 1996.aastast. Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös. Põlisrahvaste kümmeaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. On oluline märkida, et senini funktsioneerivad põlisrahvaste töögrupid ja esialgu ka uus, vast-loodud põlisrahvaste foorum, vabatahtlikest annetustest. Eelnevatel aastatel tehtud annetuste traditsiooniks muutumine on leidnud ka ÜRO poolset tunnustust. Käesolev vabatahtlik annetus on võrdsetes osades 2002. ja 2003. aastaks.

  2. 600 000 krooni ÜRO Lastefondile (UNICEF). ÜRO Lastefond on ÜRO egiidi all tegutsev rahvusvaheline laste abistamist korraldav organisatsioon, mis toetab enam kui 130 riigis läbiviidavaid programme. ÜRO Lastefond saab oma vahendid peamiselt vabatahtlikest annetustest. Eesti toetuse suuruseks oli 1999.aastal 300 000 krooni ning see oli suunatud Põhja-Kaukaasia laste olukorrale. Ka 2000. ja 2001. aasta ÜRO Lastefondi tegevust toetas Eesti sama summaga. ÜRO Lastefondile annetamine on oluline ka 11. septembri sündmuste valguses, sest just lapsed ja põgenikud kannatavad Afganistani kriisi tõttu kõige enam. Käesolev vabatahtlik annetus on võrdsetes osades 2002. ja 2003. aastaks.

  3. 300 000 krooni Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele. Eesti on Rahvusvahelise Punase Risti Komitee liige alates liitumisest vastavate Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollidega 1993.aastal. Sellega tunnustas Eesti Rahvusvahelise Punase Risti Komitee mandaati tsiviilelanike kaitsmisel ja abistamisel sõjalistes konfliktides. Rahvusvahelise Punase Risti Komitee rahalised vahendid põhinevad rangelt vabatahtlikel annetustel. Eesti tegi esmakordse annetuse 1998.aastal. Käesolev vabatahtlik annetus on 2002. aastaks.

  4. 600 000 krooni ÜRO Arenguprogrammile (UNDP. ÜRO Arenguprogrammi eesmärgiks on vahendite suunamine arenevatele riikidele, eesmärgiga leevendada nende riikide elanikkonna vaesust ja aidata kaasa infrastruktuuri ülesehitamisele. ÜRO Arenguprogrammi vabatahtliku annetuse tegemise kaudu toetab Eesti ka arenevate riikide olukorra parandamist maailmas. Käesolev vabatahtlik annetus on võrdsetes osades 2002. ja 2003. aastaks.

  5. 300 000 krooni ÜRO Humanitaarabi Koordineerimise Büroole (OCHA). Vajadus humanitaarabi järele on maailmas suurenenud seoses Afganistanis toimuva sõjategevusega. OCHA omab ÜRO kriisihaldamise tegevuses koordineerivat rolli, mis on määrav ÜRO tegevuse efektiivsel funktsioneerimisel. Samuti on Eestit asutud OCHA tegevusse aktiivsemalt kaasama (Päästeameti peadirektor Mati Raidma viibis 2001. aastal kahe-kuulisel hindamismissioonil Turkmenistanis). Käesolev vabatahtlik annetus on 2002. aastaks.

  6. 600 000 krooni ÜRO Põgenike Ülemkomissarile (UNHCR). ÜRO Põgenike Ülemkomissar on ÜRO allorganisatsioon, mille missiooniks on põgenike kindlustamine toidu, peavarju, joogivee ja arstiabiga, samuti toetatakse tagasipöördumist kodudesse ja uute kodude loomist. Eelmisel aastal toetas Eesti UNHCRi Jugoslaavia põgenike abistamisel 600 000 krooniga. Kuna sõjategevuse tagajärjel Afganistanis on põgenike arv maailmas järsult kasvanud, peab Välisministeerium Eesti kohustuseks toetada põgenikeprobleemiga võitlemist. Käesolev vabatahtlik annetus on võrdsetes osades 2002. ja 2003. aastaks.

  7. 30 000 krooni ÜRO Rahvastikufondile (UNFPA). UNFPA on suurim rahvastiku abistamisele keskenduv rahvusvaheline organisatsioon, töötades umbes 140 riigis. UNFPA eesmärkideks on saavutada aastaks 2015 või varem kõigile, eelkõige naistele ja lastele, juurdepääs tervishoiu- ja pereplaneerimisteenustele. Selle eesmärgi saavutamiseks tegeletakse aktiivselt rahvastikuküsimustega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. Arvestades HIV/AIDSi epideemilist levikut ning emadusega seonduvate surmade suurt arvu arengumaades on UNFPA roll oluline. Käesolev Eesti vabatahtlik annetus 2003. aastaks on erakorraline, tulenevalt UNFPA rahvusvaheliste annetuste ootamatust vähenemisest.

 

Afganistanile humanitaarabi eraldamine 1 000 000 krooni (VV 19.02.2002 otsus), vastusena mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas Rahvusvaheline Punase Risti Komitee ja ÜRO Humanitaarabi Koordineerimise büroo (OCHA) abipalvele.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tehnilise abi fondi Doha Development Agenda Global Trust Fund (DDAGTF) toetamine 110 000 krooniga (VV 05.03.2002 otsus). Fond koondab endas kõiki siiani eraldi eksisteerinud erinevaid WTO tehnilise abi sihtfonde (v.a. vähimarenenud riikidele mõelduid) ning  on loodud arenguriikidele ja üleminekumajandusega riikidele.

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) liikmesriikides toimuvate valimiste korraldamise demokraatlikkust jälgiva OSCE Demokraatlike Institutsioonide ja Inimõiguste büroo (ODIHR) fondi tegevuse toetamine 160 000 krooniga (VV 12.03.2002 otsus).

Moldova Vabariigist Vene Föderatsiooni vägede ja relvastuse väljaviimiseks Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) loodud fondi 160 000 krooni (VV 02.04.2002 otsus) vabatahtliku annetuse tegemiseks. Vabatahtlik annetus on Eesti poliitiline toetusavaldus Moldova iseseisvusele ja demokraatlike protsesside arengule riigis.

Kõrgõstani, Aserbaidžaani, Tadžikistani ametnikele suunatud pilootprojekti “Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Info ja kommunikatsioonitehnoloogia juhtimine avalikus sektoris. Rahvusvaheline ja Eesti kogemus” läbiviimiseks 146 700 krooni (VV 30.04.2002 otsus).

Vene Föderatsioonis Murmanskis Koola poolsaarel elavale põlisrahvusele, koolasaamidele, suunatud projekti läbiviimiseks 225 000 krooni (VV 14.05.2002 otsus). Projekti tegevuste eesmärkideks on Eesti kogemuste najal anda koolasaamidele koolitust kommunikatsiooni võimalustest ning organisatsioonidemokraatiast (sealhulgas kahe ökoloogilis-kultuurilise keskuse planeerimine ja ehituseks rahataotluse tegemine), samuti infot teadliku loodushoiu organiseerimisest ning kolmanda sektori kaasamisest sellesse.

Armeenia riigiametnikele suunatud Eesti tervishoiu- ja tervisekindlustussüsteemi reforme tutvustava seminari läbiviimiseks 111 510 krooni (VV 06.06.2002 otsus). Seminari eesmärgiks oli jagada Eesti reformikogemust teemadel nagu Eesti tervishoiusüsteemi restruktureerimine ja seadusandlus, Eesti tervishoiuprojekt ja haiglate arengukava 2015, Eesti tervisekindlustussüsteem ja vastav seadusandlus, tervishoiualase seadusandluse harmoniseerimine Euroopa Liidu seadusandlusega. Seminari läbiviijaks oli Välisministeerium koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Ukraina, Kanada, ja Balti riikide ühisprogrammi (CUBE) 2002. aasta kulude katteks eraldati 95 248,20 krooni (VV 06.08.2002 otsus). CUBE on 3-aastane programm (kestusega 01.10.2000-30.09.2003), mille eesmärk on Ukraina avaliku teenistuse arengu toetamine, pöörates põhitähelepanu kesk- ja vanemriigiteenistujate koolitamisele majanduse ning majanduspoliitika analüüsi vallas. Eestipoolseks teostajaks on Eesti Haldusjuhtide Instituut.

Jugoslaavia riigiametnikele suunatud koolitusseminari “Kodanikuühiskonna ülesehitamine “Partnerlus Rahu Nimel” (PfP) programmi raames” läbiviimiseks 152 674 krooni (VV 03.09.2002 otsus). Koolitusel osalesid 7 ametnikku Jugoslaavia Kaitseministeeriumist ja Välisministeeriumist. Koolituse eesmärgiks oli tõsta Jugoslaavias teadlikkust kodanikuühiskonna rollist rahupartnerlusprogrammi raames. Koolituse raames toimusid auditoorsed loengud, kus lektoriteks Kaitseministeeriumi ametnikud, samuti õppereisid Paldiskis asuvasse Rahuoperatsioonide Keskusesse ning Tartusse Balti Kaitsekolledžisse. Koolitusseminar viidi läbi koostöös Kaitseministeeriumiga.

Gruusia Ühendatud Sõjaväeakadeemiasse 11 arvutiga õppeklassi rajamiseks 565 000 krooni (VV 24.09.2002 otsus). Arvutid on varustatud Interneti-ühenduse ning vajaliku tarkvaraga, samuti paigaldati vajalik mööbel. Projekt viidi ellu koostöös Eesti Kaitseministeeriumiga.

Valgevene riigiametnikele suunatud koolitusseminari WTO läbirääkimiste teemal läbiviimiseks 139 160 krooni (VV 15.10.2002 otsus). Koolitusel osalesid 8 Valgevene ametnikku. Seminari kava pandi kokku vastavalt Valgevene esitatud teemade nimekirjale: kommertskaitse meetmed, põllumajandus, toetused tööstussektorile, standardiseerimine, tolliväärtuse määramine, kogemused Eesti ühinemisläbirääkimistelt WTO-ga.

Tšehhi Vabariigile 1 000 000 krooni humanitaarabi (VV 01.10.2002 otsus) üleujutuste kahjude likvideerimiseks.

Viimati uuendatud: 15. Oktoober 2010

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.