Sa oled siin

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2001. aastal

TAUSTAINFO

Arengukoostöö on välispoliitika haru, mida Eesti on asunud aktiivselt rakendama aitamaks kaasa stabiilsuse ja heaolu tagamisele maailmas. Eesti ühiskonna areng on tänaseks jõudnud sellise tasemeni, mis annab võimaluse jagada oma kogemusi teiste sarnase taustaga riikidega. Eesti nelja-aastane arengukoostöö praktika, mida on tunnustanud ka rahvusvahelised organisatsioonid, on toonud meid järk-järgult maailma doonorriikide hulka. Seega on Eesti tänaseks muutunud abi saavast riigist abi andvaks riigiks.

Eesti arengukoostöö aluseks on Riigikogu 20. jaanuari 1999. aasta otsus "Arengukoostöö põhimõtted aastateks 1999-2000". Alates 1998. aastast on Eesti riigieelarves ette nähtud eraldi raha riikliku arengukoostöö poliitika elluviimiseks, st. teiste riikide ja rahvaste abistamiseks. Iga Eesti riigi elaniku kohta on see summa ligikaudu 5 krooni aastas.

Välisministeerium toetab aktiivselt valitsusväliste organisatsioonide suuremat osalemist Eesti arengukoostöö kujundamises ja elluviimises, samuti tehakse tihedat koostööd teiste doonorriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Eesti on muu hulgas aktiviseerinud oma osalust Maailmapanga Põhja-Balti valijaskonna kohtumistel, osalenud 2002.a. märtsis Mehhikos Monterrey’s toimuva ÜRO korraldatava Financing for Development tippkohtumise ettevalmistamises. Samuti korraldas välisministeerium 27.-28. septembril 2001 koostöös UNDP ning Eesti Mittetulundusorganisatsioonide ja Sihtasutuste Liiduga Kesk- ja Ida-Euroopa EL kandidaatriikidele seminari "Partnerlussuhted arengukoostöös", kus käsitleti riigi, rahvusvaheliste organisatsioonide ja mittetulundussektori koostöö küsimusi uute doonorriikide aspektist vaadates.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Eesti on 2001. aasta jooksul kinnistanud oma positsiooni doonorriikide hulgas.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2001. aastal Riiklik finantseerimine
1. Humanitaarabi Indiale 26.01.2001 maavärina tagajärgede leevendamiseks
(Eesti Punane Rist)
1 485 000 kr
2. WTO-teemaline seminar Usbekistani riigiametnikele
(Välisministeerium)
81 000 kr
3. Euroopa Nõukogu ekspertide kohaloleku toetamine Kalamanovi büroos Tšetšeenias inimõiguste olukorra monitoorimiseks ja parandamiseks Venemaal
(Välisministeerium)
32 000 kr
4. Euroopa Nõukogu tegevuse toetamine Jugoslaavias
(Välisministeerium)
16 000 kr
5. Jaan Tõnissoni Instituudi koostatud ja avaldatud arengukoostöö väljaande toetamine
(Jaan Tõnissoni Instituut)
50 000 kr
6. Kanada-Ukraina-Balti riikide majanduse juhtimise koolitusprogramm (CUBE), 2. aasta kulude katteks
(Eesti Haldusjuhtimise Instituut)
113 745 kr
7. WTO- teemaline seminar Ukraina riigiametnikele
(Välisministeerium)
123 900 kr
8. Sõprussuhete loomine Eesti ning Bosnia-Hertsegoviina ja Jugoslaavia koolide vahel, tõstmaks eesti noorte teadlikkust rahvusvahelistest konfliktidest, põgenike probleemidest, lisaks anda humanitaarabi
(Eesti Pagulasabi)
56 368 kr
9. Krimmi eestlaste lastele Eesti rahvusliku kultuuri ja käsitöö tutvustamine
(Muuga maanaisteselts "Eha")
16 910 kr
10. Humanitaarabi Poolale üleujutuste tagajärgede likvideerimiseks
(Eesti Punane Rist)
500 000 kr
11. OSCE Tšetšeenia sisepagulaste koolitusprojekt
(OSCE)
280 000 kr
12. Petseri eesti kooli ja Värska koolide ühisprojekt piiriülese koostöö toetamiseks
(Peipsi Koostöö Keskus)
265 000 kr
13. WTO-teemaline seminar Jugoslaavia riigiametnikele
(Välisministeerium)
196 000 kr
14. Infotehnoloogia seminar Armeenia riigiametnikele
(Teede- ja Sideministeerium)
40 000 kr
15. Moldovast Vene vägede väljaviimise toetamine OSCE fondi kaudu
(Välisministeerium)
170 000 kr
16. Infotehnoloogia seminar Ukraina riigiametnikele
(Teede-ja Sideministeerium, Eesti Informaatikakeskus)
50 000 kr
Kokku 3 475 923 kr
 1. Indias 26.01.2001.a. toimunud maavärina tagajärjel kannatanute abistamiseks eraldas valitsus 1 485 000 krooni (VV 20.02.2001 125-k, VV 16.10.2001 700-k), mille eest Välisministeerium koostöös Majandusministeeriumi ja Teede- ja Sideministeeriumiga hankis ja toimetas õnnetuspiirkonda telke ja tekke.
 2. Usbekistani 10-ne riigiametniku 3-päevaseks koolituseks WTO alal eraldas valitsus (VV 06.03.2001 169-k) 81 000 krooni. Koolituse viis läbi välisministeerium koostöös Suurbritanniaga, teemadest käsitleti tariifi- ja teenustepakkumise ettevalmistamist, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmeid ning tehnilisi barjääre puudutavaid nõudeid, Eesti kogemusi ühinemisläbirääkimistelt WTOga.
 3. Vene Föderatsioonis Tšetšeenias Euroopa Nõukogu tegevuse toetamiseks eraldas valitsus 16 000 krooni (VV 11.04.2001 232-k). Sellega toetati ENi ekspertide kohalolekut Vene Föderatsiooni presidendi inimõiguste eriesindaja Tšetšeenias Vladimir Kalamanovi büroo juures. Eksperdid tegelevad inimõiguste tagamise monitoorimisega. See on ainus rahvusvaheline kanal, mis tagab otsese juurdepääsu esmasele informatsioonile Tšetšeenias toimuva kohta.
 4. Jugoslaavias Euroopa Nõukogu tegevuse toetamiseks eraldas valitsus 32 000 krooni (VV 11.04.2001 232-k). Sellega toetati Jugoslaavia ja Serbia võimude koostööd rahvusvahelise üldsusega. Eesmärk oli Jugoslaavia abistamine reformide, inimõiguste kaitse, demokraatia ja seadusandluse arendamisel.
 5. Jaan Tõnissoni Instituudi poolt arengukoostöö-teemalise artiklikogu "Avarduv Maailm" koostamise ja välja andmise toetamiseks eraldas valitsus 50 000 krooni (VV 08.05.2001 304-k). Nimetatud väljaanne koondab erinevate arengukoostööga tegelevate inimeste artikleid. Seda levitatakse keskkoolides, avalikes raamatukogudes ja kõrgkoolides tasuta, eesmärgiga tõsta Eesti üldsuse teadlikkust arengukoostöö temaatikast.
 6. Ukraina avaliku teenistuse arengut soodustava Kanada, Ukraina ja Balti riikide ühisprogrammi (CUBE) 2001. aasta kulude katteks eraldas valitsus 113 745 krooni (VV 30.05.2001 343-k). CUBE on 4-aastane programm (kestusega 01.10.2000-30.04.2004), mille eesmärk on Ukraina kesk- ja vanemriigiteenistujate koolitamine majanduse ning majanduspoliitika analüüsi vallas. Eesti-poolseks läbiviijaks on Eesti Haldusjuhtide Instituut.
 7. Ukraina 10-ne riigiametniku 3-päevaseks koolituseks WTO -alal eraldas valitsus 123 900 krooni (VV 19.06.2001 424-k). Koolitusel käsitleti teemasid, nagu dokumentide koostamine kaupade ja teenuste turulepääsu tingimuste üle peetavateks läbirääkimisteks, intellektuaalse omandi kaitse, põllumajanduse toetamine ja seadusandluse kooskõlla viimine WTO reeglitega.
 8. Bosnia-Hertsegoviina, Jugoslaavia ja Eesti kooliõpilaste vaheliste sõprussuhete arendamiseks eraldas valitsus 56 368 krooni (VV 17.07.2001 531-k). Antud Eesti Pagulasabi projekti raames viidi Eesti koolides läbi temaatilisi infopäevi ja korraldati korjandus, mille tulemusena saadeti 60-le õpilasele Bosnia-Hertsegoviinas ja 30-le õpilasele Jugoslaavias koolivahendeid, hügieenitarbeid ja riideid sisaldavad abipakid.
 9. Ukraina Krimmi eestlaste laste toetamiseks eraldas valitsus 16 910 krooni (VV 17.07.2001 532-k). Muuga Maanaiste Seltsi projektiga tutvustati Krimmi eestlaste lastele eesti rahvuslikku kultuuri ja käsitööd, tugevdades seeläbi nende sidet Eesti eestlastega.
 10. Poolas 9 juunil 2001.a. alanud üleujutuste tagajärjel kannatanute abistamiseks eraldas valitsus 500 000 krooni (VV 15.08.2001 593-k), mille eest toimetas Eesti Punane Rist abivajajateni 650 magamiskomplekti (madrats, tekk, tekikott, voodilina, padjapüür) ja 300 esmaabikomplekti.
 11. Venemaa Tšetšeenia sisepagulaste koolitusprojekti finantseerimiseks OSCE Tšetšeenia abigrupi kaudu eraldas valitsus 280 000 krooni (VV 25.09.2001 655-k). Projekti raames viidi läbi ettevõtlust, raamatupidamist ja arvuti kasutamist tutvustavad kursused 80-le Nadterešny regioonis Znamenskoje laagrites asuvale sisepagulasele.
 12. Venemaa Petseri rajooni eesti kooli, Räpina ja Värska koolide koostööprojekti toetuseks eraldas valitsus 265 000 krooni (VV 11.12.2001 820-k). Projekti juhib Peipsi Koostöö Keskus ning selle raames viiakse koolides läbi koduloo-teemaliste loominguliste tööde konkurss. Konkursi parimad saavad auhinnaks eksursiooni Eestisse, partnerkoolide õpilastele ja õpetajatele korraldatakse ühine kodulooteemaline laager, mis aitab tugevdada regiooni piiriüleseid sidemeid.
 13. Jugoslaavia 10-ne riigiametniku 3-päevaseks koolituseks WTO- teemal eraldas valitsus 196 000 krooni (VV 11.12.2001 817-k). Käsitletud teemad olid tariifi- ja teenustepakkumise ettevalmistamine, põllumajandus, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, tollitemaatika, Eesti kogemused ühinemisläbirääkimistelt WTO-ga.
 14. Armeenia 3-le riigiametnikule korraldatud 3-päevase informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koolituse läbiviimiseks eraldas valitsus 40 000 krooni (VV 11.12.2001 820-k). Koostöös Teede- ja Sideministeeriumiga tutvusid Armeenia ametnikud Eesti riigi- ja kolmanda sektori infotehnoloogia-alase tööga ning kohtusid Eesti spetsialistidega Riigi Infosüsteemide osakonnast, IT kolledžist, Tiigrihüppe sihtasutusest ja mujalt.
 15. Moldovast Vene Föderatsiooni vägede ja relvastuse väljaviimise toetuseks loodud OSCE fondi vabatahtliku annetuse tegemiseks eraldas valitsus 170 000 krooni (VV 11.12.2001 820-k). Eesti toetas nimetatud fondi ka 2000. aastal, OSCE prognooside kohaselt suudetakse Vene väed Moldovast lõplikult välja viia 2002.a. lõpuks. Vabatahtlik annetus on Eesti poliitiline toetusavaldus Moldova iseseisvusele ja demokraatlike protsesside arengule riigis.
 16. Ukraina 5-le riigi-, era- ja kolmanda sektori esindajatele korraldatud 4-päevase informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiate koolituse läbiviimiseks eraldas valitsus 50 000 krooni (VV 11.12.2001 820-k). Seminari viisid läbi Teede- ja Sideministeeriumi Riigi Infosüsteemide osakond ja Eesti Informaatikakeskus ning lisaks loengutele toimusid kohtumised erinevate Eesti ametkondade ja firmade esindajatega.
Viimati uuendatud: 15. Oktoober 2010

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.