Sa oled siin

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2000. aastal

Arengukoostöö on välispoliitika instrument, mida Eesti on asunud aktiivselt rakendama, et suunatud tegevuse kaudu aidata omalt poolt kaasa stabiilsuse ja heaolu tagamisele maailmas. Eesti ühiskonna areng on tänaseks jõudnud tasemeni, kus väljastpoolt toodud teadmiste ühildamine kohalike oludega annab põhjust jagada Eesti kogemusi teiste riikidega, s.t et Eesti on abisaavast riigist muutunud abiandvaks riigiks.

Eesti arengukoostöö lähtub Riigikogu 20. jaanuari 1999. aasta otsusest "Arengukoostöö põhimõtted aastateks 1999-2000", mille alusel on arengu- ja humanitaarabi Eesti välispoliitika üheks oluliseks osaks.

Alates 1998. aastast on Eesti riigieelarves ette nähtud eraldi vahendid riikliku arengu- ja humanitaarabi otstarbeks. 2000. aastal oli selle finantseerimiseks ette nähtud 7 miljonit krooni.

Välisminister Toomas Hendrik Ilves ütles 12. oktoobril 2000 Riigikogus peetud kõnes Eesti välispoliitika põhisuundadest, et kolmeaastane arengukoostöö praktika on toonud Eesti järk-järgult maailma doonorriikide hulka, mis on leidnud tunnusust ka rahvusvaheliste organisatsioonide poolt.

Oma kõnes tõstis välisminister 2000. aasta arengutest esile edukate kolmepoolsete projektide käivitamise, mis hõlmavad kahe doonorriigi – üks neist Eesti - ühist tegevust kolmandates riikides. “Niimoodi vastutust jagades ja võimalusi ühildades oleme suutelised efektiivsemalt oma eesmärke saavutama,” märkis välisminister Toomas Hendrik Ilves.

Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi tegevused 2000. aastal  
Piirivalvemissioon Albaanias 820 000 kr
Sertifitseerimise ja veterinaariaalane seminar Ukraina riigiametnikele (teostaja majandusministeerium) 43 320 kr
Erastamisalane seminar Ukraina riigiametnikele (teostaja majandusministeerium) 24 640 kr
Toetus Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) Balti regionaalprogrammile 370 000 kr
Suvelaager Tšernobõli katastroofis kannatanud Valgevene Gomeli oblasti Dobruši linna lastele 209 810 kr
Kanada, Eesti, Läti ja Leedu kolmeaastane ühisprogramm (CUBE) majanduse juhtimise koolituse alal Ukraina riigiametnike (teostaja Eesti Haldusjuhtide Instituut) 41 400 kr
Rahanduse ja panganduse alane seminar Ukraina riigiametnikele (teostaja rahandusministeerium) 64 000 kr
Integratsiooni ja keelepoliitika alane seminar Ukraina riigiametnikele (teostaja rahvastikuministri büroo) 79 200 kr
Pihkva regionaalarengu agentuuri projekt (teostaja Eesti Välispoliitika Instituut) 300 000 kr
Meedia eneseregulatsiooni alane seminar Bosnia ja Hertsegoviina pressinõukogu liikmetele (teostaja Avaliku Sõna Nõukogu) 195 000 kr
Gruusia kodanikuühiskonna projekti esimene etapp (teostaja Eesti Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogu) 260 000 kr
Humanitaarabi Jugoslaavia põgenikele ja pagulastele vastavalt ÜRO Põgenike Ülemkomissari (UNHCR) üleskutsele (Global Appeal 2001) 600 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Põlisrahvaste fondi ja Põlisrahvaste kümneaastaku fondi, 2000/2001 600 000 kr
Vabatahtlik annetus ÜRO Arenguprogrammile (UNDP) 2001 300 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus ÜRO Lastefondile (UNICEF), 2000/2001 600 000 kr
Iga-aastane vabatahtlik annetus Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele (ICRC), 2000/2001 600 000 kr
Vabatahtlik annetus Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) poolt loodud fondi Vene Föderatsiooni vägede ja relvastuse väljaviimiseks Moldovast 160 000 kr
Eesti Punase Risti vahendusel humanitaarabi Gruusiale põua tagajärjel tekkinud näljahäda leevendamiseks (vastavalt Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni üleskutsele) 1 500 000 kr
Vabatahtlik annetus ÜRO rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse vastase konverentsi korraldamiseks Inimõiguste Ülemkomissari poolt (UNHCHR) 200 000 kr
Kokku 6 967 370 kr

Albaania, 20.01.2000 eraldas valitsus 820 000 krooni Eesti Piirivalveametile Tallinna Reisisadama piiripunkti ülema asetäitja nooremleitnant Kalle Kandroo lähetamise kuludeks Lääne-Euroopa Liidu (WEU) MAPE missioonile Albaaniasse.

Ukraina, 10.05.2000 eraldati 43 320 krooni Eesti, Suurbritannia ja Ukraina kolmepoolse koostöö raames sertifitseerimise- ja veterinaariaalase seminari korraldamiseks Ukraina riigiametnikele. Seminar viidi läbi koostöös majandusministeeriumiga. Lähtudes Eesti poliitilisest ja majanduslikust huvist aidata kaasa Ukraina integreerumisele Euroopasse ning tulenevalt Ukraina valitsuse soovist tutvuda Eesti kogemustega Euroopa Liidu seadusandlusega ühildumisel, korraldati 2000. aastal mitmeid teisigi seminare Ukraina riigiametnikele (vt. p. 3, 8, 9).

Ukraina, 25.05.2000 eraldati 24 640 krooni Eesti, Suurbritannia ja Ukraina kolmepoolse koostöö raames erastamisalase seminari korraldamiseks Ukraina riigiametnikele. Seminar viidi läbi koostöös majandusministeeriumiga.

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), 20.06.2000 eraldati 370 000 krooni OECD Balti regionaalprogrammi (BRP) finantseerimiseks. BRP on 1998. aasta märtsis OECD poolt heaks kiidetud programm, mille eesmärk on Balti riikide integreerimine maailmamajandusse ning mis on oluline koostööinstrument regionaalses tähenduses.

Valgevene, 18.07.2000 eraldati 209 810 krooni Tšernobõli katastroofis kannatanud Valgevene Gomeli oblasti Dobruši linna 3. keskkooli 20 õpilasele suvelaagri korraldamiseks Eestis.

Ukraina, 18.10.2000 eraldati 41 400 krooni Kanada, Ukraina ja Balti riikide ühisprogrammi (CUBE) 2000. aasta kulude katteks. CUBE on 3-aastane programm (kestusega 01.10.2000-30.09.2003), mille eesmärk on Ukraina avaliku teenistuse arengu toetamine, pöörates põhitähelepanu kesk- ja vanemriigiteenistujate koolitamisele majanduse ning majanduspoliitika analüüsi vallas. Eestipoolseks teostajaks on Eesti Haldusjuhtide Instituut.

Moldova, 14.11.2000 eraldati 160 000 krooni vabatahtliku annetuse tegemiseks Euroopa Julgeoleku ja Koostöö Organisatsiooni (OSCE) loodud fondi Vene Föderatsiooni vägede ja relvastuse väljaviimiseks Moldova Vabariigist vastavalt OSCE 1999. aasta Istanbuli tippkohtumise otsustele. Vabatahtlik annetus on Eesti poliitiline toetusavaldus Moldova iseseisvusele ja demokraatlike protsesside arengule riigis.

Ukraina, 14.11.2000 eraldati 79 200 krooni integratsiooni ja keelepoliitika alase seminari korraldamiseks koostöös rahvastikuministri bürooga Ukraina riigiametnikele.

Ukraina, 14.11.2000 eraldati 64 000 krooni Eesti, Suurbritannia ja Ukraina kolmepoolse koostöö raames rahandusreformi ja panganduse alase seminari korraldamiseks Ukraina riigiametnikele. Seminar viidi läbi koostöös rahandusministeeriumiga.

Venemaa, 20.12.2000 eraldati 300 000 krooni Eesti Välispoliitika Instituudile Pihkva regionaalarengu agentuuri projekti toetuseks. Arenguagentuur hakkab kaasama nii Pihkva oblasti kui linna võime ning teisalt piirkonnas tegutsevaid ärimehi. Projekti eesmärk on Vene ametiisikute ja kolmanda sektori koolitus kodanikuühiskonnast ning see aitab kaasa regionaalse koostöö arendamisele Eesti ja Venemaa piiriäärsete alade vahel.

Bosnia ja Hertsegoviina, 20.12.2000 eraldati 195 000 krooni Bosnia ja Hertsegoviina pressinõukogu liikmetele meedia eneseregulatsioonialase seminari läbiviimiseks 2001. aasta alguses Eestis. Avaliku Sõna Nõukogu korraldatava seminari eesmärk on demokraatia tugevdamine Bosnia ja Hertsegoviinas läbi meedia eneseregulatsiooni. Seminar on jätkuks ÜRO Eriesindaja Büroo Sõltumatu Meedia Komisjoni 1999. aastal korraldatud samateemalisele seminarile.

Gruusia, 20.12.2000 eraldati 260 000 krooni Gruusia kodanikuühiskonna projekti esimese etapi toetuseks. Eesti Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogu poolt teostatava projekti eesmärk on Gruusia kodanikuühenduste kaasamine avaliku poliitika kujundamisse. Esimese etapi jooksul valmistatakse Gruusia-poolse partneriga ette vajalikud infomaterjalid, korraldatakse konverents Gruusia kodanikuühenduste ja riigi esindajatele ning koostatakse analüüs, milles kaardistatakse kõige problemaatilisemad küsimused. Selle alusel täpsustatakse teise etapi kava.

Jugoslaavia, 20.12.2000 eraldati 600 000 krooni Jugoslaavia Liitvabariigi, eelkõige sisepagulaste ja põgenike abistamiseks talve saabudes. Peamisteks vajadusteks on põgenike majutuse korraldamine (tekid, madratsid, voodid, ahjud, jms) ja toit. Rahaeraldus oli vastuseks ÜRO Põgenike Ülemkomissari (UNHCR) Büroo üleskutsele doonorriikidele abistada Jugoslaavia Liitvabariiki. Humanitaarabi andmise teostajaks on UNHCRi Eestis asuv esindaja.

Gruusia, 20.12.2000 eraldati 1 500 000 krooni Eesti Punasele Ristile vastusena Rahvusvahelise Punase Risti Föderatsiooni üleskutsele abistada Gruusiat 10 kuu jooksul, et leevendada suvise põua tagajärjel riigis tekkinud näljahäda.

ÜRO, 20.12.2000 eraldati 200 000 krooni ÜRO ülemaailmse rassismi, rassilise diskrimineerimise, ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse vastase konverentsi korraldamiseks, mis toimub 31.08.-07.09.2001 ning mis on järjekorras kolmas rassismivastane konverents. Konverentsi põhitegevus keskendub praktiliste rassismi kaotamise meetmete leidmisele, sealhulgas pööratakse tähelepanu rassismi ennetavale tegevusele ja vastavale koolitusele. Konverentsi korraldajaks on ÜRO Inimõiguste Ülemkomissari (UNHCHR) Büroo.

Vabatahtlikud annetused fondidele, 20.12.2000 eraldati
2 100 000 krooni

600 000 krooni ÜRO inimõiguste kaitsega seotud fondidele: 300 000 krooni Põlisrahvaste fondile (UN Voluntary Fund for Indigenous Populations) ja 300 000 krooni Põlisrahvaste kümneaastaku fondile (UN Voluntary Fund for the International Decade of the World's Indigenous People). Põlisrahvaste fondi eesmärk on toetada põlisrahvaste organisatsioonide ja kogukondade osalemist erinevate põlisrahvaste olukorda käsitlevate töögruppide töös. Põlisrahvaste kümneaastaku fondi eesmärk on rahastada põlisrahvaste õiguste kaitseks läbiviidavaid projekte. Käesolev annetus kujutab endast annetust võrdsetes osades 2000.aasta ja 2001.aasta eest.

600 000 krooni ÜRO Lastefondile (UNICEF). ÜRO Lastefond on ÜRO egiidi all tegutsev rahvusvaheline laste abistamist korraldav organisatsioon, mis toetab enam kui 130 riigis läbiviidavaid programme ning saab oma vahendid peamiselt vabatahtlikest annetustest. Annetusest 300 000 krooni on vastus UNICEFi regionaaldirektori üleskutsele toetada 2001. aastal toimuvat ÜRO eriistungit, kus käsitletakse laste olukorda järgmisel dekaadil. Teine 300 000 krooni on annetus 2000. aasta eest.

600 000 krooni Rahvusvahelise Punase Risti Komiteele. Eesti on Rahvusvahelise Punase Risti Komitee liige alates liitumisest vastavate Genfi konventsioonide ja nende lisaprotokollidega 1993. aastal. Rahvusvahelise Punase Risti Komitee rahalised vahendid põhinevad rangelt vabatahtlikel annetustel. Käesolev annetus kujutab endast annetust võrdsetes osades 2000. aasta ja 2001. aasta eest.

300 000 krooni ÜRO Arenguprogrammile (UNDP). 2000. aastal sulges ÜRO Arenguprogramm oma esinduse Eestis tegevuse ammendumise tõttu, sest Eesti on muutunud välisabi saavast riigist doonorriigiks. ÜRO Arenguprogrammi eesmärgiks on aga vahendite suunamine arenevatele riikidele, eesmärgiga leevendada nende riikide elanikkonna vaesust ja aidata infrastruktuuri ülesehitamist. Annetuse tegemise kaudu toetab ka Eesti arenevate riikide olukorra parandamist maailmas.

Jätkates arengu- ja humanitaarabi projektide elluviimist ja annetuste tegemist rahvusvaheliste organisatsioonide fondidesse, näitab Eesti, et lisaks poliitilisele tahtele astub riik ka reaalseid samme toetamaks hädasolijaid kriisikolletes ja parandamaks inimeste elujärge seal, kus rahvusvahelist abi kõige enam vajatakse.

Viimati uuendatud: 15. Oktoober 2010

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.