Sa oled siin

Avaliku dokumendi legaliseerimine

Välisministeeriumi konsulaarosakonnas kodanike vastuvõttu ei toimu.

Palume saata dokumendid legaliseerimiseks posti teel.

 

Üldinfo

Ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis on vaja rahvusvaheliselt tunnustatud tõestust dokumendi ehtsuse kohtaSelleks tuleb dokument legaliseerida või kinnitada tunnistusega (apostille’ga), kui välislepinguga ei ole ette nähtud  teisiti.

Avalik dokument on: 
• haldusdokument (diplom, tunnistus, tõend, õiend, teatis vms);
• kohtu või kohtuga seotud ametiasutuse väljastatud dokument (kohtuotsuse ärakiri, väljavõte registrist, kohtutäituri dokument vms);
• notari või vandetõlgi dokument.

Avalik dokument tuleb legaliseerida juhul, kui seda soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut.

Konventsiooniga ühinenud riikide loetelu on kättesaadav internetiaadressilt: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41.

Eesti on sõlminud õigusabilepingud: 
Õigusabilepingu kohaselt tunnustatakse Eestis avalikku dokumenti, mis on koostatud või tõestatud ühes eespool loetletud riigis, ilma täiendava tõestamiseta. Eestis väljaantud või tõestatud dokumenti tunnustatakse nimetatud riikides ilma täiendava tõestamiseta ehk neis riikides kasutatavat dokumenti ei ole vaja täiendavalt legaliseerida ega apostille’ga kinnitada.
 

Perekonnaseisudokumendid EL liikmeriikide vahel

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EL 2016/1191, millega lihtsustatakse teatavate avalike dokumentide esitamise nõudeid. Nimetatud õigusakti kohaldamine tähendab, et Euroopa Liidus on määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad, mille on väljastanud ühe liikmesriigi ametiasutus ja mis esitatakse teise liikmesriigi ametiasutusele, vabastatud legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.

Vt. lisainfot perekonnasündmuse tõendamiseks esitatavate dokumentide kohta:
https://www.siseministeerium.ee/et/valisriigi-dokumendid

Vt. ülevaadet välisriigi dokumentide tunnustamisest:
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/usuasjad/30.08.16_valisriigi_dokumendid.pdf (PDF)

 

Avaliku dokumendi tunnistusega (apostille`ga) kinnitamine

Alates 1. jaanuarist 2010 kinnitavad Eesti avalikke dokumente apostille’ga notarid. Notarite nimed ja kontaktandmed on leitavad veebilehelt https://www.notar.ee/et/notarid/nimekiri

Apostille’ga kinnitamise korrast lugege täpsemalt: https://www.notar.ee/et/teabekeskus/apostillimine

Avaliku dokumendi legaliseerimine

Legaliseerimine on formaalsus, millega pädev ametiasutus kinnitab avaliku dokumendi allkirja ja dokumendil oleva pitseri või templi ehtsust või allakirjutanud isiku pädevust.

Legaliseerimine kui formaalsus ei tähenda muud, kui dokumendil oleva allkirja ja vajaduse korral pitseri või templi ehtsuse kinnitamist. Legaliseerimine ei kinnita dokumendi sisu ega õiguspärasust ning ei määra ette ära dokumendi kasutatavust Eesti õigusruumis.

Dokumendi legaliseerimine toimub dokumendi allkirjastanud isiku allkirja ja allkirjanäidise, samuti pitseri ja pitserinäidise või templi ja templinäidise võrdlemise teel.

Eesti avalik dokument, mida soovitakse kasutada riigis, mis ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise konventsiooniga ja samuti riigis, millega Eesti ei ole sõlminud õigusabilepingut, tuleb legaliseerida Eesti Vabariigi Välisministeeriumi konsulaarosakonnas või välisesinduses ning seejärel selle välisriigi välisesinduses ja/või välisministeeriumis, kus dokumenti soovitakse kasutada.

Välisriigi avalik dokument, mida soovitakse kasutada Eestis, tuleb legaliseerida selle välisriigi välisministeeriumis ja/või välisesinduses, kus dokument on välja antud ning seejärel Eesti Vabariigi välisesinduses või välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

Teatud välisriikide dokumendid vajavad täiendavat legaliseerimist välisesinduses enne nende esitamist välisministeeriumi konsulaarosakonnale.

Need riigid on:
Bangladesh – Bangladeshi Suursaatkond Kopenhaagenis
Nigeeria – Nigeeria Suursaatkond
Iraak – Iraagi Suursaatkond Helsingis
Saudi Araabia – Saudi Araabia Suursaatkond Helsingis
Kamerun – Kameruni Peakonsulaat Stockholmis
Taiwan – Taipei esindus Riias
Elevandiluurannik - Côte d'Ivoire Suuraatkond Kopenhaagenis
Vietnam – Vietnami Suursaatkond Helsingis
Kuveit – Kuveidi Suursaatkond Berliinis

Riikide loetelu ei ole lõplik ning võib muutuda.

Eesti territooriumil asuvate välisesinduste legaliseeritud dokumendid ei vaja täiendavat legaliseerimist välisministeeriumi konsulaarosakonnas.

Välisriikide legaliseerimisinfot saab täpsustada pöördudes sobiva riigi välisesinduse poole. 

Legaliseeritakse ainult originaaldokumenti, selle notariaalselt või ametlikult kinnitatud ärakirja, väljavõtet või väljatrükki, millel on sellele dokumendile allakirjutanud ametiisiku originaalallkiri, ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning dokumendi väljaandnud asutuse originaalpitser.

Vajaduse korral (kui välisriik nõuab) tuleb lisada legaliseeritud dokumendile tõlge. Dokumente, mille tõlge peab välisriigi õigusakti kohaselt olema ametlik või kinnitatud, tõlgib eesti keelest võõrkeelde üksnes vandetõlk. Välisministeerium tõlketeenust ei osuta.

Konventsiooni järgi on osalisriikide välisesinduste väljastatud dokumendid vabastatud legaliseerimisnõudest. Seega on Eestis esitatavad ilma lisaformaalsusteta dokumendid, mis on väljastatud järgmiste riikide kõigi välisesinduste poolt: Austria, Belgia, Küpros, Tšehhi, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Moldova, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia, Venemaa.

Londoni 1968. aasta konventsiooniga mitteühinenud riikide Eesti territooriumil asuvate välisesinduste välja antud dokumendid ei vaja legaliseerimist. Need riigid on: Ameerika Ühendriigid, Aserbaidžaan, Brasiilia, Gruusia, Hiina, Jaapan, Kanada (Kanada saatkonna Tallinna esindus), Kasahstan (Kasahstani konsulaat Tallinnas), Leedu, Läti, Soome, Taani, Ukraina, Ungari, Valgevene.

Välisministeerium legaliseerib nende Londoni konventsiooniga mitteühinenud riikide välisesinduste dokumente, kes on Eestisse akrediteeritud, st kelle konsulaarpiirkond on Eesti, kuid mis ei asu Eesti territooriumil. Need riigid on Albaania, Alžeeria, Angola, Andorra, Araabia Ühendemiraadid, Argentina, Armeenia, Austraalia, Bangladesh, Belgia, Benin, Boliivia, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Bulgaaria, Burkina Faso, Colombia, Ecuador, Egiptus, El Salvador, Etioopia, Filipiinid, Ghana, Guatemala, Guinea, Honduras, Horvaatia, Iisrael, India, Indoneesia, Iraak, Iraan, Island, Jordaania, Kambodža, Katar, Korea Vabariik, Kosovo, Kuuba, Kuveit, Laos,Liibanon, Lõuna-Aafrika, Põhja-Makedoonia, Malaisia, Malawi, Mali, Maroko, Mauritaania, Mehhiko, Mongoolia, Montenegro, Myanmar, Namiibia, Nepal, Nicaragua, Nigeeria, Omaan, Pakistan, Panama, Paraguay, Peruu, Rwanda, Sambia, San Marino, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Sri Lanka, Süüria, Tadžikistan, Tai, Tansaania, Togo, Tšiili, Tuneesia, Türkmenistan, Uruguay, Uus-Meremaa, Venezuela, Vietnam. Riikide loetelu ei ole lõplik ning võib muutuda. Ajakohastatud info Eestisse akrediteeritud välisesinduste kohta on kättesaadav internetiaadressilt: http://vm.ee/et/riigid/v%C3%A4lisriikide-saatkonnad-eestis.

Londoni konventsiooniga mitteühinenud riikide välisesinduste dokumente, mis on väljastatud kolmandates riikides, on Eestis esitamiseks kõlbmatud ja neid üldjuhul ei legaliseerita.

Taotluse esitamine

Dokumente on võimalik esitada legaliseerimiseks posti teel.
Kirjalik taotlus koos legaliseerimist vajava originaaldokumendiga tuleb saata: Välisministeerium, Konsulaarosakond, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn.

Taotlusvorm:

avaliku_dokumendi_legaliseerimise_taotlus.doc (DOC)

   

Dokumendi legaliseerimise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv. Riigilõivu saab tasuda pangaülekandega. Riigilõivu summa iga dokumendi kohta on 30 eurot.


Riigilõivu pangaülekandega tasumise rekvisiidid:

Saaja: Rahandusministeerium
Arvelduskonto number:

- SEB Pank  EE891010220034796011
  SWIFT: EEUHEE2X

- Swedbank  EE932200221023778606
  SWIFT: HABAEE2X

- Luminor Bank AS EE701700017001577198               
  SWIFT: RIKOEE22

- LHV Pank EE777700771003813400              
  SWIFT: LHVBEE22


Viitenumber: 2900073643

Kui välisriigi maksekorraldusel viitenumbri täitmise võimalus puudub, tuleb märkida viitenumber selgituse lahtrisse.
Selgitus, mille eest tasutakse: dokumendi legaliseerimine, taotleja nimi/nimetus

Dokumendi väljastamine

Dokument legaliseeritakse viie tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmise või allkirjanäidise saabumise päevast arvates.

Taotluse menetlusse võtmise eelduseks on riigilõivu laekumine Rahandusministeeriumi arvele.

Dokumendid tagastatakse taotlejale tähitud postiga taotluses märgitud Eesti aadressil.

Dokumendi legaliseerimisest keeldumine

Avalikku dokumenti ei legaliseerita kui:

 • välisriigis antud originaaldokument ei ole legaliseeritud rahvusvahelise tavaõiguse kohaselt;
 • avaliku dokumendi sisu ei vasta tõele;
 • avalik dokument on välislepingu kohaselt kehtiv ilma mingi muu tõestuseta;
 • asjaolud viitavad avaliku dokumendi esialgse sisu ebapädevale muutmisele;
 • avalik dokument on rikutud;
 • tähtajaline avalik dokument on kehtetu;
 • on alust arvata, et avaliku dokumendi kinnitanud isikul puudus pädevus avaliku dokumendi kinnitamiseks;
 • avalik dokument on legaliseeritud kasutamiseks teises riigis;
 • avaliku dokumendi on legaliseerinud teine Eesti konsulaarametnik.

 

Teavet legaliseerimise kohta saab järgmiselt:

 • Kirjalikult (postiaadress: Islandi väljak 1, 15049 Tallinn; faks: 637 7454) või e-posti aadressil [email protected]
 • Helistades konsulaarosakonda telefonil 637 7440.
Viimati uuendatud: 1. Märts 2022

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.