Sa oled siin

ÄRIKESKKOND

Viimati uuendatud: 23.03.2016

 

Investeerimine

Prantsusmaa on olnud välisinvestorite jaoks atraktiivne riik oma arenenud infrastruktuuri, kvalifitseeritud tööjõu ning efektiivse teadus- ja arendustegevusega. Investoreid meelitab ka Prantsusmaa kõrge elukvaliteet ning turu suurus.

Välisinvesteeringutele kehtivad mitmed maksusoodustused. Regionaalseid subsiidiume on võimalik saada ettevõtetel, kes rajavad ja arendavad ettevõtlust vähemsoodsates piirkondades vastavalt kohalikele reeglitele. Tööstus-, kaubandus- ja põllumajandusettevõtted, mis tegelevad uurimistegevusega, võivad saada ettevõtte tulumaksu arvelt krediiti. Krediit võrdub 5%-ga kuludest, pluss 45% kahe aasta jooksul keskmiselt teadustegevusele kulutatud summadest. Kulud ei tohi ületada 8 miljonit eurot ettevõtte kohta aastas. Maksupuhkust võimaldatakse ka uutele ettevõtetele, mis on esimese kahe tegevusaasta jooksul vabastatud ettevõtte tulumaksust, järgmisel aastal maksavad veerandi jne., jõudes täismaksumäärani 5 aastaga. Piiranguna ei tohi ettevõte rohkem kui 50% ulatuses olla teise ettevõtte omandis ning maksuvabastus ei tohi ületada 225 000 eurot 36-kuulise perioodi jooksul.

Soodustatud maksurežiim on välismaiste ettevõtete peakontoritele, mis tegutsevad Prantsusmaal (ettevõtte tulumaks määratakse kokkuleppel maksuametiga, tavaliselt jääb see 6% ning 10% vahele) ning logistikakeskustele.

Teatud investeeringute puhul on vajalik nendest teavitamine:

 • kui omandatakse enam kui 5% börsil oleva ettevõtte aktsiakapitalist tuleb tehingust teatada finantsturu järelvalveasutusele;
 • kui investeering ületab 1,5 miljonit eurot ning sellega luuakse uus ettevõte või omandatakse hääleõigus või enam kui kolmandik olemaoleva ettevõtte aktsiatest, on vajalik edastada vastav teatis majandusministeeriumile;
 • kui investeering puudutab riigikaitset, relvastust või võib mõjutada avalikku korda, on vajalik saada eelnev heakskiit majandusministeeriumist.

Täiendav info:
Prantsusmaa Investeeringute ja Ekspordi agentuur BUSINESS France - http://en.businessfrance.fr/

Maksusoodustus konkurentsivõime ja tööhõive - http://www.economie.gouv.fr/ma-competitivite/tax-credit-for-encouraging-competitiveness-and-jobs

Ettevõtte asutamine

Audiitorfirma KPMG uurigu kohaselt on Prantsusmaal Euroopa suurriikidest madalaimad ettevõtte asutamiskulud. Prantsusmaa eelisteks on madalad energia-, transpordi- ja kinnisvarakulud. Samuti on küllaltki soodsad tööjõukulud.

Prantsusmaal võib ettevõtlusega tegelda alates 18. eluaastast. EL liikmesriikide kodanikud võivad ettevõtteid asutada võrdsetel alustel kohalikega. Ettevõtte asutamise seisukohalt on olulisim seadus äriseadustik (Code du commerce).

Ettevõtlusvormid

Prantsuse äriõigus sätestab järgmised äriühingute vormid:

 • La Société Anonyme (SA) - aktsiaselts;
 • La Société à Responsabilité Limitée (SARL) - osaühing;
 • La Société par Actions Simplifiée (SAS) - usaldusühing;
 • La Société en Commandité Simple (SCS) - piiratud vastutusega usaldusühing;
 • L´Entreprise Unipersonelle à Responsabilité Limitée (EURL) - ühemehe osaühing;
 • La Société en nom Collectif (SNC) - täisühing.

Loetletud ettevõtlusvormidest on enimlevinud aktsiaselts ja osaühing.

Aktsiaselts

Aktsiaseltsi asutamiseks nõutav miinimumkapital on 37 000 eurot. Aktsiate börsil noteerimiseks peab miinimumkapital olema 225 000 eurot. Aktsiaselts on kohustatud koostama aastaaruanded vastavalt Prantsuse raamatupidamisseadusele ning laskma need auditeerida. Aktsiaseltsil peab olema vähemalt seitse aktsionäri, aktsionäriks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Juhatuse esimees, kelle nimetab/valib ettevõtte nõukogu, peab olema eraisikust aktsionär. Aktsionäridel on piiratud vastutus oma osaluse ulatuses.

Osaühing

Osaühingu puhul miinimumkapitali nõuet ei ole, kuid ettevõttel peab olema piisavalt kapitali pikaajaliste nõuete rahuldamiseks. Osanike arv peab olema vähemalt üks ja võib olla maksimaalselt 100. Osanike vastutus on määratletud iga osaniku poolt põhikapitali tehtud sissemakse suurusega. Osaühingu juht valitakse ettevõtte üldkoosolekul, mis peab toimuma vähemalt kord aastas. Ettevõtte osade avalik pakkumine ei ole lubatud.

Isikul on võimalus end registreerida ka üksikettevõtjana:
Entrepreneurs Individuels à Responsabilité Limitée (EIRL) Selle ettevõtlusvormi registreerimine on administratiivselt lihtne.

Rohkem infot: http://www.economie.gouv.fr/cedef/eirl; http://www.auto-entrepreneur.fr/

Registreerimine

Ettevõtete asutamist on Prantsusmaal aasta aastal tunduvalt lihtsustatud. Toimiku saab esitada portaalis Guichet Entreprises - https://www.guichet-entreprises.fr/article/comment-creer-une-entreprise/.

Ettevõtte registreerimiseks on vajalik esitada põhikiri (neli originaaleksemplari osanike allkirjadega, prantsuse keeles), milles peavad olema näidatud:

 • juriidiline vorm;
 • andmed kõikide põhikirjale alla kirjutanud isikute kohta;
 • lõpetamise tähtaeg (ettevõtet ei saa luua kauemaks kui 99 aastaks,
  tähtaega saab pikendada aktsionäride kollektiivse otsusega);
 • nimi (arusaamatuste vältimiseks pöörduda Tööstusomandi Rahvusliku Instituudi  (http://www.inpi.fr) poole);
 • asukoht;
 • algkapital ning iga osaniku panus, aktsiaseltsi puhul ka väljastatud aktsiate arv ja nende nominaalväärtus;
 • tegevusvaldkond;
 • likvideerimise kord;
 • audiitori nimi.

Põhikirjale peab olema lisatud panga tõend arve avamise ja algkapitali sissemakse kohta, tõendi väljastamiseks tuleb pangale esitada aktsiaseltsi põhikirja koopia.

Põhikiri tööstus- või kaubandussektorisse kuuluva aktsiaseltsi asutamiseks esitatakse asukohajärgsele Kaubandus-Tööstuskoja Ettevõtete Registreerimiskeskusele (CFE, Centre de Formalités des Entreprises).

Kaubanduskodade võrgu kodulehekülg on http://www.cci.fr/ ja Pariisi Kaubanduskoda http://www.cci-paris-idf.fr/.

CFE suunab registreerimistoimiku järgmistele asutustele:

 • kaubanduskohtu kantselei, kust väljastatakse ettevõtte asutamise sertifikaat ja peale registreerimist väljavõte registrist;
 • Rahvuslik Statistika- ja Majandusuuringute Instituut (INSEE), kus määratakse ettevõtte tegevusala kood (APE) ja väljastatakse töötajate palkamiseks vajalikud SIREN (ettevõtte identifitseerimine) ja SIRET (kohaliku haru identifitseerimine) koodid;
 • Äriregister (Registre du commerce et des sociétés - RSC) - ettevõtte registreerimiseks;
 • Ametlikud Teadanded – registreerimisteate avaldamiseks;
 • Maksuamet;
 • Sotsiaalkindlustusamet (URSAAF, täidab Haigekassa ja Pensionikassa funktsiooni);
 • Tööinspektsioon;
 • Ametikoda (erialaste oskustööde puhul).

Ettevõtte registreerimine maksab umbes 60 eurot, ametliku teadaande avaldamine 150 eurot.

Ettevõtte asutaja peab ise pöörduma järgmiste asutuste poole (CFE ei tegele):

 • Nn reglementeeritud tegevusega aktsiaseltside (arstid, notarid, arhitektid jt.) loomiseks tuleb pöörduda Ametikoja (Chambre des Métiers et de l’Artisanat, http://www.artisanat.fr) poole;
 • Litsentsi muretsemine;
 • Ametühingud;
 • Ettevõtte ärinime ja kaubamärkide registreerimine Prantsuse Tööstusomandi Instituudis (INPI - http://www.inpi.fr);
 • Fr lõpuga domeeninimede registreerimine Prantsuse Interenetinimede ja Koostöö Assotsiatsioonis (AFNIC - http://www.afnic.fr/);
 • Kindlustamine;
 • Töötajate pensioniplaanide registreerimine (tuleb teha kolme kuu jooksul peale ettevõtte registreerimist, seda ka juhul, kui on tegemist ühe-mehe-ettevõttega).


Täiendav info: https://www.guichet-entreprises.fr/article/comment-creer-une-entreprise/; http://www.apce.com; http://www.investinparis.com/en/setting-paris; http://www.ccip.fr.

Maksusüsteem

Prantsusmaa maksusüsteem on keeruline ja mahukas ning hõlmab üleriigilisi otseseid (üksikisiku ja ettevõtte tulumaks, varanduse/jõukusemaks) ja kaudseid (käibe- ja aktsiisimaks) makse. Samuti eksisteerivad kohalikud maksud (ettevõtlusmaks, maamaks, elukohamaks, jm).

Peamised juriidilise isiku poolt makstavad maksud:

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte tulumaks (l'impôt sur les sociétés) on Prantsusmaal 33,33%. Väikeettevõtte (st ettevõte, mille aastakäive on vähem kui 7 630 000 eurot) tulumaksu määr on 15% kuni 38 120 eurose tulu eest ja edasi on standardmäär 33,33%.

Ettevõtlusmaks

Ettevõtlusmaksu (taxe professionnelle) suurus määratakse iga-aastaselt kohaliku omavalitsuse poolt. Ettevõtlusmaksu arvutatakse lähtuvalt nii ettevõtte kinnisvara ja vallasvara suurusest kui palgasaajate arvust. Keskmine ettevõtlusmaksu määr on 7%.  Ettevõtlusmaksule lisandub Kaubandus-Tööstuskoja  või  Ametikoja liikmemaks (liikmeksolek on kohutuslik). Ettevõtlusmaksust on vabastatud valitsusvälised ja mittetulundusorganisatsioonid (ONG) ning ettevõtted, kes tegutsevad kultuuri, hariduse, spordi ja turismi alal või sotsiaalsfääris. Ettevõtlusmaksu ei maksa ka äriühingud, mis asutatakse või tegutsevad majanduslikult vähemarenenud või suure tööpuudusega piirkondades.

Käibemaks

Käibemaksu (TVA - taxe sur la valeur ajoutée) rakendatakse nii toodetele kui teenustele. Maksmine toimub kord kuus või kolme kuu tagant, vastavalt ettevõtte maksusüsteemile. Käibemaksu standardmäär on 20%.

Käibemaksu soodusmäärad:

 • transpordile, majutus- ja toitlustusteenusele, eluaseme hooldus- ja renoveerimistöödele, mitteretseptiravimitele, kino-, muuseumi- ja vaatamisväärsuste pääsmetele kehtib 10%-line maksumäär;
 • 5,5%-line maksumäär kehtib teatud toiduainetele, eakate või erivajadusega inimestele mõeldud toodetele või teenustele, eratarbimise elektri- ja gaaslepingutele, raamatutele ja kontserdi-ning teatrietendustele;

 • 2,1%ga maksustatakse retseptiravimeid ja ajakirjandusväljaandeid.

Peamised füüsiliste isikute makstavad maksud

Üksikisiku tulumaks

Üksikisiku tulumaks on progresseeruv ja sõltub lisaks sissetulekule ülalpeetavate hulgast, kooliskäivate laste arvust, elukohast jms. Alates 2016. aastast on Prantsusmaal tulumaksuastmed järgmised:

 • 0% (aastasissetulek kuni 9 700 eurot); 
 • 14% (aastasissetulek 9 700 - 26 791 eurot);
 • 30% (aastasissetulek 26 791 - 71 826 eurot);
 • 41% (aastasissetulek 71 826 - 152 108 eurot);
 • 45% (alates aastasissetulekust 152 108 eurot).

Mitteresidendist ettevõtja võib taotleda tulumaksu vabastamiseks eristaatust, kui Prantsusmaa ja ettevõtja päritoluriik on sõlminud topeltmaksustamise vältimise lepingu. Eesti ja Prantsusmaa vaheline leping jõustus 1. mail 2001. aastal.

Varandusmaks

Isikud, kelle varanduse koguväärtus (sissetulek, kinnisvara, aktsiad, võlakirjad, kunstiteosed, honorarid jne) ületab aruandlusaastal 800 000 eurot, maksustatakse varandusmaksuga. Maksu piirmäärad on 0,5-1,5 % vara koguväärtusest.

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaks (contribution sociale généralisée), mille laekumistest finantseeritakse riiklikku sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemi, on jagatud tööandja ja töövõtja vahel. Maksu suurus sõltub selle eesmärgist, ettevõtte suurusest, sissetuleku suurusest jne (ülevaatlik tabel asub aadressil http://vosdroits.service-public.fr/F2971.xhtml). Tööandjal lasub suurem maksukoormus.

Täiendav info: http://www.impots.gouv.fr

Tööturg

Töösuhteid reguleerivad peamiselt tööseadus (Code du travail), mis sätestab minimaalsed töötingimused (sh töönädala pikkuse, puhkuste pikkuse, ületöö eest tasustamise põhimõtted jne) ning tööstusharupõhised kollektiivlepingud (enam kui 200 erinevat kollektiivlepingut, mille nimekiri asub veebilehel http://www.convention-collective-fr.com/conventions/listeconventions-longue.php#A).

Tööaeg

Töönädala ametlikuks pikkuseks on 35 tundi. Tööandja ja töövõtja kokkuleppel on võimalik töönädala pikendamine. Lisatundide eest antakse kas puhkepäevi ja/või lisatasu. Vastavalt Prantsuse töökoodeksile peaksid esimesed kaheksa lisatundi olema tasustatud tavapalgast suurema lisatasuga ning järgnevad ületunnid 50% suurema määraga.

Prantsuse statistikaameti andmetel töötab prantslane aastas keskmiselt 39 tundi nädalas, mis ületab seaduses ettenähtud aastase töötundide arvu. Keskmisest enam töötavad restorani- ja hotellitöötajad, meditsiinitöötajad, politseinikud ja tuletõrjujad.

Kollektiivlepingud

Ettevõte võib sõlmida oma töötajatega eraldi kollektiivlepingu, mille tingimused ei tohi olla halvemad tööseadustes ettenähtust, kuid võivad olla madalamad tööstusharupõhises kollektiivlepingus ettenähtust, välja arvatud juhul, kui tööstusharupõhine leping selle keelab. Töötajatega sõlmitud lepingu tingimused ei tohi olla halvemad tööstusharupõhises lepingus sätestatust miinimumpalga, kollektiivsete lisasotsiaalgarantiide ning erialalise väljaõppe fondide osas.

Tööandja on kohustatud kord aastas töötajate esindajatega (tavaliselt ametühinguga) läbi rääkima palgatingimused, tööaja korralduse ning üle vaatama tööhõive olukorra ettevõttes.

Töötasu

Minimaalne tunnitasu (salaire minimum interprofessionel de croissance, SMIC) on alates 1. jaanuarist 2016. a 9,67 eurot ning minimaalseks kuutasuks 35 tundi nädalas töötavale inimesele on 1 466,62 eurot. Alampalka teenib Prantsusmaal ca 13% töötajatest. SMIC-i korrigeeritakse kord aastas. 2015. aastal oli prantslaste keskmine brutopalk 2 180 eurot kuus.

Ametiühingud

Ametühingutesse kuulumise tase Prantsusmaal on madal (ca 8%), kuid tänu seaduses ette nähtud töötajate esindamise süsteemile on sotsiaalne dialoog tugev ning ühtegi seadusemuudatust ei võeta vastu sotsiaalsete partneritega konsulteerimata. Streikimine, nii tööandja kui valitsuse vastu, on levinud ametühingute nõudmiste läbi surumise viis.

Ametühingute keskliite:


Täiendav info:
http://www.travail.gouv.fr/
http://www.invest-in-france.org/Medias/Publications/251/doing-business-2013-version-fr.pdf (PDF)

Sotsiaalkaitse

Garanteeritud minimaalne sissetulek (Revenu minimum d'insertion, RMI) on üksikule lasteta inimesele 514 eurot kuus. Seda makstakse kõigile kodanikele ja alalise elamisloaga välismaalastele alates 25 eluaastast, kellel muid sissetulekuid ei ole. RMI määratakse algselt kolmeks kuuks, vajadusel pikendatakse RMI maksmist kolme kuu kuni aasta võrra.

Tervishoiu baassüsteem laieneb kõikidele isikutele, kes on Prantsusmaal seaduslikult viibinud vähemalt kolm kuud. Sotsiaalkindlustuse tasumisest on vabastatud vähem kui 9 601 eurot teeniv leibkond.

Pensioni suurus sõltub ametist ja töökohast era-või riigisektoris. Erasektori pensionid on reeglina madalamad, moodustades 50% palgast, riigisektoris aga kõrgemad ulatudes 75%-ni palgast.

Pensionile siirdumise ametlik vanusemäär on 60 aastat. 2011. aastal jõustunud pensionireformiga tõuseb pensioniea algus 2017. aastaks 62. ning 2023. aastaks 67. eluaastani.

Täiendav info: http://www.sante.gouv.fr/

Viimati uuendatud: 12. Aprill 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.