Sa oled siin

ÄRIKESKKOND

Viimati uuendatud: 05.11.2019

Õigussüsteem

Eesti õigussüsteemi alused pärinevad Saksa õigussüsteemist. Näiteks on Eesti asjaõigusseadus ja äriseadustik alguse saanud Saksa vastavatest õiguslikest alustest. Kuna Saksa õiguspraktika on oluliselt pikema ajalooga kui Eesti oma, siis on ka paljud õiguslikud küsimused Saksamaal täpsemini reguleeritud, mis reeglina annab ettevõtjale suurema kindluse tema tegevuses. Osaliselt võib see ka tähendada, et kehtivad regulatsioonid on ajale jalgu jäänud, kuid seda teadvustatakse kui parandamist vajavat kohta ning vastavad institutsioonid tegelevad mittevajalike regulatsioonide tühistamisega. Samal ajal on ühiskonnas aktiivne diskussioon süsteemide lihtsustamiseks ja reformimiseks nagu näiteks maksunduse vallas. Suuremate koostöölepingute sõlmimisel ja Saksamaal ettevõtte asutamisel on soovitatav kasutada kohalikku õigusteenust, kuna erinevates liidumaades võivad õiguslikud ja maksutingimused mõnevõrra erineda.

Sobiva advokaadibüroo leiab Saksamaa Advokatuuri kodulehelt või Saksamaa advokaatide ühenduse (ühendusse kuulumine on advokaatidele vabatahtlik) kaudu.

Saksa õigus ei tee põhimõtteliselt vahet välismaistel ja kohalikel investoritel, st et ettevõtte asutamisele ja investeerimisprojektide teostamisele kehtivad samad tingimused.

Õigusliku vormi järgi jagunevad Saksa ettevõtted:

  • täisühingu tüüpi ettevõteteks (Personenunternehmen);
  • kapitaliühinguteks (Kapitalgesellschaften);
  • välismaa äriühingu filiaalideks (Zweigniederlassungen).

Täisühingu tüüpi ettevõtted jagunevad füüsilisest isikust ettevõtja üksikettevõteteks (Einzelunternehmen) ja täisühinguteks (Personengesellschaftenen). Viimaste osas eristatakse omakorda nn tsiviilõiguslikke ühinguid (Gesellschaften bürgerlichen Rechts, GbR), avatud kaubandusühinguid (offene Handelsgesellschaften, OHG) ja usaldusühinguid (Kommanditgesellschaften, KG).

Kapitaliühingute osas eristatakse peamiselt aktsiaseltse (Aktiengesellschaften, AG) ja osaühinguid (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbH).

Füüsilisest isikust ettevõtja vastutab ettevõtluses tekkinud kohustuste eest kogu oma varaga. Kapitali alammäära kehtestatud ei ole.

Nii tsiviilõigusliku ühingu kui avatud kaubandusühingu asutamiseks on vaja vähemalt kahte osanikku, kes vastutavad ettevõtte kohustuste eest kogu oma varaga solidaarselt ja vahetult. Kapitali alammäär puudub. Vahe nende kahe ettevõttetüübi vahel seisneb selles, et kaubandusühingu tegutsemisvaldkond piirdub ainult kaubandusega.

Usaldusühingu võivad asutada kaks või enam inimest, kellest vähemalt üks on täisosanik ja vastutab ühingu kohustuste eest kogu oma varaga. Ülejäänud nn usaldusosanikud kannavad vastutust ainult oma sissemakse ulatuses. Täisosanikel puudub kohustuslik kapitali alammäär, usaldusosanikele kehtestatakse kindlad sissemaksed osanike endi poolt. Ettevõtet juhib täisosanik, usaldusosanikud teostavad kontrolli.

Aktsiaselts oma minimaalselt 50 000 euro suuruse algkapitaliga on suurettevõtete õiguslik vorm. Ühing vastutab kohustuste eest ühingu varanduse raames piiramatult, aktsionärid ainult sissemakse ulatuses.

Ettevõtluse levinuim vorm Saksamaal on osaühing, mille minimaalne algkapital on 25 000 eurot. Ka osaühingud vastutavad oma kohustuste eest ühingu varade ulatuses piiramatult. Väga palju kasutatakse ettevõtete segavorme näiteks GmbH & Co.KG.

Lisaks osaühingule on võimalik asutada ka nn miniosaühing (Unternehmergesellschaft ehk Mini-GmbH), mille puhul on tegemist osaühingu erivormiga ja mida iseloomustavad oluliselt leebemad asutamistingimused. Tegemist on osaühingule üleminekut võimaldava lahendusega. Miniosaühingu asutamiseks piisab esialgu algkapitalist suurusega 1 euro. Põhikapitali tuleb järk-järgult suurendada, eraldades selleks iga aasta vähemalt ühe neljandiku aastasest ülejäägist. Niipea kui vajalikud 25 000 eurot on koos, saab moodustada osaühingu.

Lisaks ettevõtte asutamisele Saksamaal on võimalik luua ka tütarettevõte, mis on emaettevõttest füüsiliselt eraldatud ja kuni teatud piirini sõltumatu ettevõte, või avada välismaa äriühingu filiaal. Tütarettevõtte ja filiaali vaheline erinevus on eriti oluline äriregistrisse kandmise ning välisriigi ees maksekohustuse tekkimise seisukohalt. Äriregistrisse tuleb kanda ainult tütarettevõtted. Filiaali asutamist kasutatakse eelkõige kui sobivat alternatiivi, et siseneda Saksa turule ja üles ehitada vajalikud kontaktid oma äripartneritega.

Saksa äriseadustik ei sisalda ühisettevõtete asutamise suhtes mingeid eriklausleid. Uus ettevõte, mille aktsionärideks on Saksa ja välismaa partnerid, tuleb üldistel alustel kanda äriregistrisse.

Ettevõtte registreerimine

Ettevõte tuleb Saksamaal enne äritegevusega alustamist kanda avalikesse registritesse.

Äriregistrisse tuleb kanda kõik äritegevust aktiivselt viljelevad ettevõtted. Selleks on kehtestatud kindlad kriteeriumid nagu ettevõtte aastakäibe ja kapitali suurus ning töötajate arv. Erandid kehtivad väikeettevõtjatele, tsiviilõiguslikele ühingutele, vabakutselistele (nagu arstid, apteekrid, arhitektid, maksunõustajad, notarid jne) ja välismaa äriühingu mitteiseseisvatele filiaalidele.

Ettevõtte registreerimiseks ja asutamisdokumentide tõestamiseks tuleb pöörduda Saksa notari poole. Infot notarite kohta on võimalik leida Saksamaa Notarite Koja kodulehelt. Info ettevõtte äriregistrisse kandmise kohta avalikustatakse ametlike teadaannete elektroonilises väljaandes.

Äriregistrisse kandmise kulud sõltuvad ettevõtlusvormist. Tavalise osaühingu asutamise ja registreerimisega seotud kulud on hinnanguliselt vähemalt 750 eurot lisaks nõutavale omakapitalile. Miniosaühingu puhul on kulud paarisaja euro võrra väiksemad. Nimetatud summadele võivad lisanduda õigusalase nõustamisteenuse kulud.

Ettevõtte registreerimiseks peab ettevõttel olema Saksamaal aadress ning lisaks äriregistrile tuleb ettevõte enne tegevusega alustamist registreerida ka kohalikus ettevõtlusametis (Gewerbeamt või Ordnungsamt). Teatud sektorites (nagu ehitus, hotellindus, pangandus jne) on vajalik tegevusloa või litsentsi olemasolu. Käsitöönduslike tegevusalade puhul (näiteks pagarid, puusepad jne) on vajalik kandmine käsitööregistrisse. Selleks tuleb pöörduda kohaliku käsitöönduskoja poole.

Kohalik ettevõtlusamet saadab koopia ettevõtte registreerimisest automaatselt edasi maksuametile ja teistele olulistele institutsioonidele nagu kutsekodadele, käsitöönduskojale ning tööstus- ja kaubanduskojale. Liikmelisus tööstus- ja kaubanduskojas on Saksamaal kohustuslik. Liikmetasu suurus sõltub ettevõtte käibest.

Maksud

Ettevõtete maksustamine. Ettevõtete keskmine maksukoormus on ligikaudu 30% ning see sõltub regioonist, kus ettevõte tegutseb.

Ettevõtete maksustamine Saksamaal toimub kahes osas. Esiteks tuleb kapitaliühingutel maksta ettevõtte tulumaksu ja täisühingutel või õigemini nende osanikel üksikisiku tulumaksu. Mõlema maksuliigi puhul on tegemist föderaalmaksudega. Ettevõtte tulumaksu (Körperschaftsteuer) määr moodustab 15% ettevõtte maksustatavast kasumist. Väljamakstavatelt dividendidelt peetakse üldjuhul kinni 25%, kuid riikidevaheliste lepingutega võivad olla sätestatud ka soodsamad tingimused.

Täisühinguid ei käsitleta iseseisvate juriidiliste isikutena, vaid osanikud ise on kõikide õiguste ja kohustuste kandjad. Seepärast ei maksustata mitte täisühingut, vaid selle osanikke. Maksustamisel on määravaks osaniku isiklik tulumaksu määr. Üksikisiku tulumaksu (Einkommensteuer) alammäär algab 14%st ja seda alates sissetulekust, mis ületab aastast tulumaksuvaba miinimumi. Vabastatud on üksikisikud, kelle tulu on aastas kuni 9 169 eurot ja abielupaarid, kelle tulu on 18 338 eurot. Sissetulekud üksikisikule, kelle tulu on kuni 14 225 eurot ja abielupaaridele, kelle tulu on kuni 28 150 eurot, maksustatakse progressiivse määraga vahemikus 14%-24%. Tulu üksikisikule alates 14 256 kuni 55 960 eurot ja abielupaaridele 28 512 kuni 111 920 eurot maksustatakse progressiivse määraga vahemikus 24%-42%. Tulu kuni 265 236 eurot üksikisikule ja 530 625 eurot paaridele maksustatakse 42% maksumääraga. Sellest suurem tulu maksustatakse 45% määraga. Tulumaksu kannab tööandja iga kuu 15. kuupäeval finantsameti arvele. Lisaks eelnevale on mitmeid maksuerisusi sõltuvalt sellest, kas inimesel on lapsed ja milline on tema perekonnaseis.

Nii ettevõtte tulumaksule kui ka üksikisiku tulumaksule lisandub veel nn solidaarsuse maks (Solidaritätszuschlag), mille näol on tegemist erimaksuga, mis viidi sisse 1995. aastal seoses vajadusega rahastada Saksamaa taasühinemisest tulenevaid kulusid. Solidaarsuse maks moodustab 5,5% vastavalt ettevõtlusvormile kas ettevõtte tulumaksu või üksikisiku tulumaksu määrast. Kapitaliühingute puhul teeb see 0,825%. Täisühingute puhul 5,5% konkreetsest üksikisiku tulumaksu määrast.

Teiseks maksavad nii kapitali- kui täisühingud ettevõtlusmaksu (Gewerbesteuer). Ettevõtlusmaks on maks, mille tulu läheb kohalikule omavalitsusele ja mida maksavad ettevõtted, kelle asukoht on Saksamaal. Maksumäära kehtestab iga kohalik omavalitsus individuaalselt. Praegu on ettevõtlusmaksu minimaalne määr 7% ja maksimaalne määr 17%.

Ettevõte peab esitama maksudeklaratsiooni iga aasta 31. maiks. Kuna Saksa maksusüsteem on mitmekülgne ja täis erisusi, siis on soovitav juba Saksamaale ettevõtet asutades ning maksudeklaratsiooni esitamisel pidada nõu maksunõustajaga. Sobiva maksunõustaja leiab Saksa Maksunõustajate Liidu kodulehelt.

Maksudeklaratsiooni palga- ja käibemaksu kohta saab esitada maksuametile elektrooniliselt.

Palgamaks (Lohnsteuer) on tulumaksu erivorm, mida makstakse töötaja palgalt. Palgamaksu võetakse reeglina igakordse palgast mahaarvamise teel. Ainult erandjuhtudel maksab töötaja tulumaksu kord aastas pärast kalendriaasta lõppu. Maksustatavast summast võib maha arvata teatud maksusoodustused ja maksuvabad summad.

Maamaks (Grundsteuer) on kohaliku omavalitsuse poolt võetav iga-aastane maks, mille aluseks on maa hinnatud väärtus ja mis sõltub ka maa kasutamise viisist ning nn munitsipaalkordajast, mis on erinevates kohaliku omavalitsuse üksustes erinev.

Käibemaksu (Umsatzsteuer) näol on tegemist föderaalse tarbimismaksuga nii kaupadele kui teenustele. Saksamaal on käibemaksu määr 19%. Alandatud käibemaksumäär 7% kehtib tarbekaupadele ja igapäevastele teenustele (toiduained, ajalehed, ühiskondlik transport). Teatud teenused nagu näiteks pangandus- ja tervishoiuteenused on täielikult käibemaksust vabastatud.

Kaubavahetuse korral EL piires rakendatakse nn ostumaksu (Erwerbsteuer). Ostumaksu määr vastab selle EL liikmesriigi käibemaksu määrale, kus asub kauba saaja. Saksamaal moodustab see 19% ning alandatud maksumäära korral 7%. Maksukohuslane on selle EL liikmesriigi ettevõte, mis kauba vastu võtab.

Maks kinnisvaratehingutelt. Maksukohustus tekib kinnisvara omandiõiguse üleminekul ja kinnisvaratehingute maksu (Grunderwerbsteuer) määr on 3,5% kuni 6,5% tehingu väärtusest.

Täiendav info maksude kohta.

Lepingud ja kohustused

Eesti on ühinenud ÜRO Viini konventsiooniga rahvusvahelistest ärilepingutest mitte rakendades klauslit “suulistest lepingutest”. Selle tulemusena on õiguskehtivad vaid Eesti ettevõtete sõlmitud kirjalikud lepingud, millele peab olema alla kirjutanud ka lepingupartner, seega antud juhul Saksa pool.

Tehingute sõlmimisel veenduda, et mõlemad pooled on kokkuleppest tõepoolest ühtmoodi aru saanud. Siin aitab vaid (pikaajaline) koostöökogemus ja usaldus.

Kuivõrd Eesti ja Saksamaa vahel puudub õigusabi leping, siis võib olla mõistlik sätestada vaidluste lahendamise asukohaks mõni vahekohus. Erimeelsuste ja vaidluste tekkimisel soovitame eelkõige püüda jõuda kohtuvälise lahenduseni ja äärmisel juhul kasutada “moraalse mõjutamise vahendeid”, st informeerida oma lepingulisi kohustusi mittetäitva Saksa ettevõtte asukohajärgset kaubandus- ja tööstuskoda, erialaliitu, kohaliku liidumaa majandusministeeriumi, saatkondi jne.

Viimati uuendatud: 6. Detsember 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.