Sa oled siin

ÄRIKESKKOND

Viimati uuendatud: 24.07.2018

Elamis- ja tööload

Kuni Euroopa Liidu liikmestaatuse lõppemiseni ei ole Ühendkuningriigis Eesti kodanikele piiranguid töötamisel ja ettevõtjana tegutsemisel. Infot Ühendkuningriigis elavate EL kodanike ja nende perekonnaliikmete staatuse kohta läbirääkimisprotsessi ajal leiab valitsuse kodulehelt https://www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know. Infot leiab ka saatkonna kodulehelt: https://london.mfa.ee/et/kusimused-ja-vastused-seoses-brexitiga/.

Ühendkuningriigi valitsus on otsustanud, et isikute vaba liikumine EL-i ja Ühendkuningriigi vahel lõpeb riigi väljaastumisega ELi-st. Kui rakendub üleminekuperiood (30.03.2019-31.12.2020), saavad ELi-i kodanikud kasutada sel ajavahemikul isikute vaba liikumise õigust ja Ühendkuningriiki elama asuda. Pärast üleminekuperioodi lõppemist on Eesti kodanike staatus Ühendkuningriigis reguleeritud ÜK ja EL-i vahel sõlmitavad väljaastumislepinguga.

Riigis töötamiseks ja ettevõtjana tegutsemise alustamiseks leiab infot Piirivalve ning Maksu- ja tolliameti veebilehtedelt. Igal töövõtjal peab olema kindlustuskaart, mille hankimine on töövõtja kohustus. Kõik töötajatele laienevad sotsiaalsed tagatised hakkavad täielikult kehtima pärast 12-kuulist ÜK-s töötamist.

Töövõtja õigused ja kohustused on leitavad ÜK Valitsuse kodulehelt

Ettevõtte asutamine

ÜK rakendab võrdse kohtlemise põhimõtteid, s.t välismaistel ettevõtetel ja välismaalastel on investeerimisel ja ettevõtete loomisel samad õigused ja kohustused, mis ÜK ettevõtetel ja kodanikel. Ühendkuningriigi ettevõtted juhinduvad oma tegevuses ettevõtteseadusest (PDF).

ÜK-s on neli põhilist ettevõtte registreerimise vormi:

  • sole trader;
  • partnership;
  • limited liability partnership (LLP);
  • limited company.

Ettevõtjana tegutsemisel tuleb end registreerida ka Maksu- ja tolliametis. Hilinenud registreerimise eest karistatakse trahviga.

Kergeim on asutada füüsilisest isikust üksikettevõtet (sole trader) ja partnerlust (partnership) (vajalik vähemalt kaks füüsilist isikut), mõlema puhul on juriidilises mõttes asutava tähendusega alustamise fakt (nt esimene kauplemistehing). Partnerluse puhul on soovitav koostada partnerlusleping (Partnership Agreement), mis peab vastama Partnership Act 1890 nõuetele. Lepinguid ei saa aga eelnimetatud ettevõtlusvormide puhul sõlmida mitte ettevõtte nimel, vaid seda peab tegema füüsiliste isikute nimel.

Ettevõtte kui juriidilise isiku nimel saab lepinguid sõlmida alates limiteeritud vastutusega partnerlusest (LLP) ning alates sellest tasemest on kohustuslik Companies House registreering. Limiteeritud vastutusega ettevõtte (Limited company) puhul on vaja esitada taotlus Register of Companies-le. Keeruliseks osutada võiva asjaajamise vältimiseks on üsna levinud juba valmis vormistatud Limited company ostmine vastava teenuse pakkujalt. Limited company esitab raamatupidamisele täiendavaid nõudeid, vaja on auditeerimist jne. Neid ettevõtlusvorme, mille puhul saab lepinguid sõlmida juriidilise isiku nimel, s.t limiteeritud vastutusega ettevõtlusvorme, reguleerib Companies Act; valiku tegemisel kas Limited liability partnership (LLP) või Limited company kasuks on tark tutvuda mõlemat puudutava infoga Companies House veebilehel.

Kohustused: *) sole trader ning partnership liikmed vastutavad solidaarselt kohustuste täimise eest kogu oma isikliku varaga. *) Limited company puhul on osanike vastutus piiratud nende osalusega. *) Üldjoontes sama kehtib ka Limited Liability Partnership (LLP) puhul, ent kui on antud isiklikke garantiisid, siis laieneb vastavaid garantiisid andnud liikmete vastutus vastavalt garantiile.

Abi ettevõtte asutamisel

Ühendkuningriiki investeerimist (ettevõtte asutamist) planeerivate füüsiliste ja juriidiliste isikute teenindamisega tegeleb Department for International Trade. Täiendavat infot Ühendkuningriigi turule sisenemise praktiliste aspektide kohta on võimalik leida Oury Clark’i veebipõhises giidis. Ettevõtte asutamise ja käivitamisega seotud asjaajamiste kiireks ja probleemituks laabumiseks on soovitav kasutada kohalike õigusbüroode teenuseid.

Ettevõtte asutamisel võib professionaalse nõu saamiseks pöörduda järgmiste allikate poole:

Inglismaa ja Wales:

Šotimaa:

Põhja-Iirimaa:

Standardid, load ja litsentsid

Infot litsentse ja lubasid nõudvatest äritegevuse valdkondadest leiab ÜK Valitsuse veebilehelt.

Enamik standardeid on reguleeritud Euroopa Liidu tasandil, soovitav on tutvuda infoga Chartered Trading Standars Institute ja Food Standards Agency veebilehtedel. Tähelepanelikult tuleb jälgida intellektuaalse omandi kaitse nõudeid, mille reeglid on Ühendkuningriigi Patendiameti veebilehel. Toidukaupade märgistamise nõuetega saab tutvuda Food Standards Agency veebilehel.

Ühendkuningriigi valitsus paneb rõhku ettevõtete keskkonnasõbralikkusele ja on määranud ettevõtetele nö vabatahtlikud keskkonnaalased eesmärgid jätkusuutlikuks tegutsemiseks. Selle kohta asub täpsem info DEFRA (Department for Enironment Food & Rural Affairs) veebilehel,

Maksud

Maksumäärasid ja maksude kogumise korda võidakse muuta igal kevadel koos uue eelarve vastuvõtmisega. ÜK rahandusaasta kestab aprillist märtsini. Maksude ja nende erisuste ja soodustuste kohta leiab põhjalikku informatsiooni Ühendkuningriigi Maksu- ja tolliameti veebilehelt.

Üksikisiku tulumaks

Ühendkuningriigis kehtib astmeline tulumaks. Kui ÜK-s tegutsev Eesti ettevõte on palganud kohapealse müügiesindaja, siis tuleb Briti otseseid makse tasuda Ühendkuningriigis tööle võetud müügiesindaja palgalt. Kui müügiesindaja on saadetud Eestist, siis maksukohuslaseks muutub ta üldjuhul 183 päeva möödumisel. Soovitav on tutvuda täpsema infoga ÜK Maksu- ja tolliameti kodulehel.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte tulumaksuga (corporation tax) maksustatakse ettevõtte kasumit, kapitali kasvu. Alates 1. aprillist 2011 saavad ettevõtted tasuda maksu elektrooniliselt. Üldise reeglina müügiagendi või vahendaja kaudu toimunud müügitegevuse puhul Eesti ettevõtja Ühendkuningriigis teenitud kasumilt Ühendkuningriigis maksu maksma ei pea (see kasum maksustatakse Eestis). Alles ÜK-s püsiva esinduse loomisel tuleb hakata otseseid makse maksma ÜK-s.

Käibemaks

Käibemaks (VAT) on 20%, teatud kaupade puhul on võimalikud vähendatud määrad. Lisainfo Maksu- ja tolliameti veebilehelt.

Aktsiisid

Lisaks käibemaksule tuleb müügil Ühendkuningriigis arvestada võimalike aktiiside ja tehingutasudega (stamp duty) näiteks kinnisvara võõrandamisel. Aktsiisimäärad võivad muutuda igal aastal. Aktsiisimaksud on kehtestatud mootorikütusele, alkohoolsetele jookidele, sigarettidele ja tubakatoodetele. Autoomanikud peavad maksma iga-aastast autoaktsiisi.

Keskkonnamaksud

Kehtestatud on prügimaks, kliimamuutusmaks ja teised keskkonnamaksud teatud ettevõtetele (nt lennundusettevõtetele).

Sotsiaalmaks

Sotsiaalmaksu (NIC, National Insurance Contributions) maksavad nii töövõtja kui tööandja.

Kohalikud maksud

Kohaliku omavalitsuse maksu (Council tax), millest finantseeritakse kohaliku omavalitsuse vastutusalas olevaid üldkasutatavaid objekte (teede ja tänavate valgustus ja heakord, korrakaitse jms), maksavad kõik antud kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil kinnisvara omavad isikud, maksumäär sõltub kinnisvara hinnangulisest maksumusest.

Hasartmängumaksud

Hasartmängumaksud on kehtestatud kõikidele hasartmängudele. Täiendav info Maksu- ja tolliametist.

Tööturu regulatsioon

Tööturg on reguleeritud mitme õigusaktiga, millest üks tähtsamaid on Tööseadus (Employment Act).

Tööleping

Tööandja ja töövõtja vaheline leping ei pea olema kirjalik, et olla juriidiliselt siduv, piisab ka suulisest kokkuleppest. Tööandjal on siiski soovitatav kahe kuu jooksul pärast töötaja tööle asumist sõlmida töövõtjaga kirjalik tööleping, kus on fikseeritud peamised õigused ja kohustused. Töölepingus lepitakse muuhulgas kokku tööaeg, palk, puhkuse- ja haigustoetused, pensioni tingimused, samuti tehakse selle olemasolul viide töölepingut mõjutavale kollektiivlepingule. Esmase info töötaja õigustest ja staatusest annab ÜK valitsuse koduleht https://www.gov.uk/employment-status ,kus asuva kalkulaatori alusel saab välja arvutada kohustusliku miinimumpalga suuruse sõltuvalt töötaja vanusest, millest väiksemat töötasu ei tohi maksta.

Töötaja ja tööandaja ebakõlade korral võivad mõlemad pooled pöörduda töökohtusse (Employment Tribunal).

Kollektiivlepingud

Kollektiivleping on tööandja(te) ja ametiühingu vahel sõlmitud vastastikuse arusaamise memorandum. Kollektiivlepingud katavad tavaliselt palga, tööaja ja puhkusega seonduvat. Töölepingus peab olema viide kollektiivlepingule, kui soovitakse ennast sellega legaalselt siduda. Kollektiivlepinguga liitumine on vabatahtlik, nagu ka kuulumine ametiühingusse. Kollektiivlepingutega on kaetud u 35-36% töötajatest.

Töötasu

Töötasu kohta avaldab on-line infot Statistikaamet. 1999. aastal kehtestati riiklikult reguleeritud miinimumpalk.

Maksud

Tulumaks ning sotsiaal- ja ravikindlustusmaks (national insurance) on ainsad tööandja poolt töötaja palgast tehtavad maksu-mahaarvamised.

Sotsiaalkindlustusnumber

Igal töövõtjal peab olema sotsiaalkindlustusnumber (National Insurance Number), mis on vajalik sotsiaalkindlustuseks (ravikindlustus, sotsiaalhoolekanne, pension). Sotsiaalkindlustusnumbri hankimine on töövõtja kohustus.

Kinnisvara

Kinnisvara ostmisele või võõrandamisele Ühendkuningriigi kodakondsusest või residentsusest sõltuvalt piiranguid seatud ei ole. Seejuures tuleb teha vahet terminitel freehold ning leasehold. Silmas tuleb pidada, et kinnisvara haldajale rakenduvad kinnisvaramaksud.

Kinnisvara ost-müük-rent toimub tavaliselt läbi registreeritud kinnisvarafirmade. Ülevaate Ühendkuningriigi kinnisvaraturust ja kinnisvara teenust pakkuvatest ettevõtetest saab kinnisvarafirmade liidu veebilehelt.

Viimati uuendatud: 27. Juuli 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.