Sa oled siin

Ärikeskkond

Viimati uuendatud: 19.03.2018

Ametlikud toimingud riiki saabudes

Eesti Euroopa Liiduga Ühinemislepingust ning Euroopa Ühenduse Asutamislepingust tulenevalt võivad Eesti kodanikud alates 1. maist 2004 siseneda Iiri territooriumile nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel. Ilma lisaregistreerimiseta võib riigis viibida 90 päeva poolaastas.

Eesti kodanikel pole vaja Iirimaal elamiseks elamisluba ning töötamiseks ei ole vaja tööluba. Vajadusel leiate lisainfot Iirimaa Tööhõive-, Ettevõtlus- ja Innovatsiooniministeeriumi veebiportaalist: http://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Coming_to_Work_in_Ireland/. Küll on vajalik taotleda endale PPS (Personal Public Service) number kohalikust sotsiaalametist, mis annab õiguse maksusoodustusteks ning sotsiaalteenuste (tervishoid jms) taotlemiseks.

Tööturg ja tööseadusandlus

Tööpuudus Iirimaal on viimastel aastatel olnud pidevad langustrendis ning oli 2018. a alguses 6%. Pigem hakkab hea majandusseisuga riigis puudu olema töökätest.

Iirimaa seadusandluse järgi loetakse tööleping sõlmituks töötaja tööleasumisega tööandja juurde ning kirjalikku kahepoolset töölepingut üldjuhul ei sõlmita. 1994 ja 2001 aasta Töötingimuste seadus (Terms of Employment (Information) Act) sätestab, et tööandaja peab koostama kirjaliku dokumendi, kus on kirjas töötaja töötingimused. Seda ei kohaldata inimestele, kes töötavad tööandja juures alla ühe kuu. Tööandja peab kirjalikud töötingimused koostama kahe kuu jooksul alates töötaja tööle asumisest.

NB! Kogu info tööseadusandluse ja töötingimuste kohta on kättesaadav portaalis: http://www.workplacerelations.ie/en/, põhjalikum info on ka saatkonna kodulehel konsulaarinfo alateema all "Elamine ja töötamine Iirimaal".

Palgad

Tööandja on kohustatud maksma töötajale vähemalt miinimumpalka, alla selle maksta on ebaseaduslik. Iirimaal on riiklik miinimumtunnitasu 9,55 eurot tunnis, mis kehtib nii täis- kui osaajaga töötajatele. Kuid siin on ka mõned erandid. Näiteks alla 18 aastaste miinimumtunnitasu on 6,69 eurot. Üle 18 aastase töötaja 1. tööaasta miinimumtunnitasu on 7,64 eurot ja 2. tööaasta miinimumtunnitasu on 8,60 eurot. Mitmete sektorite ametühingud ja tööandjad on kokku leppinud riiklikust tasust kõrgemad miinimumtunnitasud ja seadusandluses kehtestatule lisaks omad töötingimused.

Kogu info tasustamise kohta on kättesaadav: http://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Wages_and_Methods_of_Payments/.

2017. a IV kvartali keskmine nädalapalk oli 735 eurot. Infot keskmiste palkade kohta Iirimaal valdkondade kaupa leiate portaalist: http://www.irishjobs.ie/careeradvice/salaries/.

Ettevõtte asutamine

Kõik ettevõtted peavad olema registreeritud äriregistris (Companies Registration Office) . Ettevõtte asutamist reguleerib Iirimaal Companies Acts, mille uus versioon Companies Act 2014 jõustus 01.06.2015 ja tõi kaasa muutusi ka juba registreeritud ettevõtete jaoks.

Lisainfo: https://www.cro.ie/New-Act-2014/Overview.

Ettevõtte registreerimine maksab 100 eurot (CRODisk elektroonilist süsteemi  kasutades 50 eurot), erinevate toimingute eest on väiksemad lisatasud, mille kohta saab infot siit: https://www.cro.ie/Publications/Fees. Üldjuhul peaks ettevõte saama registreeritud 10 tööpäeva jooksul (CRODiski kasutades 5 tööpäeva jooksul), kuid praktikas võtab see tavaliselt ca 15 päeva aega.

Ettevõtte asutamiseks Iirimaal tuleb täita äriregistri vorm A1 (äriregistri erinevad registreerimisvormid https://www.cro.ie/en-ie/Publications/CRO-Forms).


NB! Ka välisfirmadel lasub kohustus ennast 1 kuu jooksul esinduse loomise kuupäevast alates äriregistris registreerida.

Ettevõtlusvormid

Äritegevus on Iirimaal reguleeritud järgmiste ettevõtlusvormidega (Vt https://www.cro.ie/Registration/Company):

 • aktsiaseltsi/osaühingu (limited company) erinevad vormid (limited by shares, limited by guarantee jne);
 • täisvastutusega äriühing (unlimited company);
 • ühe osanikuga äriühing (single member company);
 • välisettevõtte filiaal (branch);
 • investeerimisfond (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities UCITS);
 • Euroopa majandushuviühing/ühistu (European Economic Interest Groupings EEIG);
 • Euroopa äriühing (Societas Europaea SE);
 • piiriülene ühinemine (Cross Border Merger).

Abi ettevõtte asutamisel

Ettevõtte asutamine Iirimaal on lihtne ja võimalik elektroonilisi kanaleid kasutades. Kogu praktiline info on koondatud veebilehele: http://www.pointofsinglecontact.ie/Starting-a-Business-in-Ireland/. Samuti saab põhjaliku info Äriregistri kodulehelt: https://www.cro.ie/Registration/Company.

Iirimaale investeerimist (ettevõtte asutamist) planeerivate füüsiliste ja juriidiliste isikute nõustamisega tegeleb Industrial Development Agency (IDA) http://www.idaireland.com/.

On ka mitmeid ettevõtete asutamisega tegelevaid erafirmasid ning regionaalseid inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskusi, kes pakuvad professionaalset nõustamisteenust. On võimalik kasutada ka internetipõhist ettevõtte asutamise teenust: https://www.companyformations.ie/.

Lisaks pakub ettevõtte asutamise teenust Law Society of Ireland ja raamatupidamisteenuseid Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Tõsisema huvi korral tasub kindlasti lugeda ka spetsiaalselt Iiri ärikeskkonna tutvustamisele ja ettevõtete asutamisele pühendatud kirjandust. Mõned näited: „Starting a Business in Ireland“, Brian O’Kane ja „Understanding Business in Ireland“, Dr. John J. Lynch, Dr. Frank W. Roche

Standardid, load ja litsentsid

Enamik standardeid on sarnased Eestiga. Täiendava info saamiseks tasub vaadata http://europa.eu/pol/enter/index_et.htm. Täpset infot leiab ka Iiri Standardiameti (National Standards Authority of Ireland) veebilehelt www.nsai.ie.

Tähelepanelikult tuleb jälgida intellektuaalse omandi kaitse nõudeid. Reeglitega saab tutvuda Iirimaa Patendiameti (Irish Patents Office) veebilehel http://www.patentsoffice.ie/.

Toidukaupade märgistamise nõuetega saab tutvuda Irish Food Safety Authority veebilehel www.fsai.ie.

Maksud

Iirimaa on üks madalaima maksubaasiga riike Euroopas. Iirimaa maksusüsteem on loonud soodsa pinnase välisinvesteeringute ligimeelitamiseks. Maksudega seotud info ettevõtja jaoks on kokku koondatud infoportaali: http://www.pointofsinglecontact.ie/tax/tax.html.

Ettevõtte asutamisel tuleb see ka maksumaksjana registreerida. Täpsemat infot saab Iiri maksuameti (Revenue Office) kodulehelt: http://www.revenue.ie/en/business/running/registering-tax.html. Ettevõtte maksude kohta on info kättesaadav samuti maksuameti kodulehel: https://www.revenue.ie/en/starting-a-business/paying-your-tax/index.aspx. Infot ja abi saab maksuameti regionaalsetest kontoritest: http://www.revenue.ie/en/business/paye/revenue-support-employers.html.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiv ettevõtte tulumaksumäär on Iirimaal 12,5% ning seda makstakse ettevõtte kasumilt. Lisaks on võimalik saada maksusoodustusi (tax credits) R&D valdkonnas. Iirimaal asutatud firma on koheselt Iirimaal täismaksukohuslane (mõningate üksikute eranditega). Iirimaa ja Eesti vahel on sõlmitud topeltmaksustamise vältimise leping: https://www.riigiteataja.ee/akt/24794.

Käibemaks

Käibemaks (Value Added Tax ehk VAT) on Iirimaal 23%, mida makstakse enamustelt toodetelt ja teenustelt.  Osadele kaupadele kohaldatakse soodusmaksumäära (13,5%, 9%, 4,8% või 0%). Üldjuhul tuleb käibemaksukohuslaseks registreerida ettevõtetel kui käive ületab teenuste müügi korral 37 000 eurot ning kaupade müügi korral 75 000 eurot. Üksikasjalik info käibemaksukohuslaseks registreerimise, maksumäärade ja maksu tasumise kohta on olemas maksuameti kodulehel: http://www.revenue.ie/en/tax/vat/index.html.

Aktsiisimaks

Aktsiisimaks (Excise Duty) on kehtestatud Iirimaal tubakale (Tobacco Excise), alkoholile (Alcohol Excise), alkoholimüügiga seotud litsentside tasudele (Excise Licensies), kütusele (Mineral Oil Tax on Petrol), kihlvedudele (Betting Duty) ja kõigile Iiri Vabariigist väljuvatele lendudele (Air Travel Tax).

Üksikisiku tulumaks

Üksikisiku sissetulekut maksustatakse vastavalt sissetuleku suurusele kas 20% või 40% määraga. Arvestatakse ka tulumaksuvaba miinimumi, perekonnaseisu ja erinevaid tulumaksusoodustusi. Individuaalse tulumaksu arvestuse (tax credit) iga töötaja jaoks teeb maksuamet. 2018. a maksumäärade kokkuvõte: https://www.revenue.ie/en/personal-tax-credits-reliefs-and-exemptions/tax-relief-charts/index.aspx.

Sellele lisandub üle 13 000 euro suuruse aastapalga puhul nn solidaarne sotsiaalmaks (Universal Social Charge, UCS), mille määrad on vastavalt sissetulekule järgmised:

 • kuni 12 012 eurot - 0,5%;
 • 12 012,01 kuni 19 372 eurot - 2%;
 • 19 372,01 kuni 70 044 eurot - 4,75%;
 • üle 70 044 eurot - 8%;
 • füüsilisest isikust ettevõtja üle 100 000 eurot - 11%.

Sotsiaalkindlustusmaks

Sotsiaalkindlustuse eest Iirimaal vastutab Sotsiaalministeerium. Tööandja on seaduse järgi vastutav palga pealt võetava sotsiaalmaksu (PRSI) korraldamise eest. Töövõtja tasub 4% ja tööandja olenevalt töötaja palgast 8,5 või 10,85%.

Maks ei kata aga paljusid meditsiini- ja hoolekandeteenuseid. Enamasti on kõik need teenused tasulised või põhinevad erakindlustusel, samuti täiendavad maksust kogutavat riigipensioni erapensioniskeemid.

Täpsem info: www.welfare.ie

Pangandus

Suuremad pangad Iirimaal on Bank of Ireland (BoI), Allied Irish Bank (AIB), EBS Limited, KBC Bank, Permanent TSB, Ulster Bank. Lisaks neile on veel palju välispankade esindusi – nimekirja leiab Iiri Panganduse Föderatsiooni (Irish Banking Federation) kodulehelt: http://www.bpfi.ie/about-bpfi/members-list/.   

Pangad on tavaliselt avatud tööpäevadel 10.00-16.00 v.a. neljapäeviti 10.00-17.00. Sularahaautomaadid (ATM) asuvad tavaliselt nii pangakontorite juures, kui ka avalikes kohtades ning aktsepteerivad ka rahvusvahelisi maksekaarte. Ka enamustes kauplustes ja söögikohtades aktsepteeritakse maksekaarte (probleeme võib olla mõnedes kauplustes väikeste summade kaardimaksetega). Maksmiseks kasutatakse ka tšekke ja rahakaarte (Postal Order), mida väljastatakse postkontorites. Internetipangandust (Online Banking) kasutatakse võrreldes Eestiga veel suhteliselt vähe ja see võib tunduda eestlase jaoks veidi kohmakas.

Viimati uuendatud: 19. Märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.