Sa oled siin

Andmebaasid

Väliskaubandusega tegelejatele on Internetis kasutamiseks mitmeid andmebaase, mida on kõigil võimalik ilma lisakuludeta kasutada. Allolev annab infot, kuidas endale vajalikku informatsiooni võimalikult värskel kujul ja mugavalt kätte saada.

Import

Euroopa Liidu ühisest kaubanduspoliitikast tingituna kehtivad Euroopa Liidu territooriumil ühtsed kaubandusmeetmed, olgu nendeks siis imporditolli tariifid, kvoodid, tariifikvoodid, impordilitsentsid või Üldise soodustuste süsteemi (Generalized System of Preferences) soodustused. Kauba importimisel EL-i välistest riikidest ei sõltu kaubandustingimused sellest, kas kaupa toob EL-i sisse Portugali, Malta või Eesti ettevõtja.

Tollitariifid

Saamaks teada, milline on kehtiv tollitariif just teid huvitavale tootele, on võimalik kasutada kõigile kättesaadavat TARIC andmebaasi (TARIC on lühend prantsusekeelsest terminist Tarif Intégré de la Communauté – Ühenduse integreeritud tariif). Andmebaasi eestikeelne versioon asub Internetis järgmisel aadressil: ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

Nimetatud andmebaasist tollitariifide saamiseks on vaja teada kauba vähemalt 6-kohalist HS koodi[1] ja riiki, kust kavatsetakse kaupa importida. HS koodi mitteteadmisel võib kasutada ka sisukorda, kust on vajalikku koodi toote kirjelduse järgi lihtne leida.

EL-i tollitariifid võivad olla kauba tolliväärtuse alusel arvutatavad (ad valorem) või spetsiifilised. Ad valorem tariifide puhul on tollimaks määratud protsendina kauba väärtusest. Spetsiifilise tollitariifi puhul on tegu teatud summaga mingi kaubaühiku kohta (näiteks 100 EUR/tonn või 0,25 EUR/tk). Samuti on TARIC andmebaasist võimalik näha, kui kauba impordil kehtib mõni koguseline piirang, näiteks tariifikvoot, mida tähistab andmebaasis järjekorranumber. Sellest aga lähemalt allpool.

Tollitariifide alast infot on võimalik leida ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Tariifikvoodid

Tariifikvootide täitumise jälgimiseks on loodud eraldi andmebaas, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/qotquer?Lang=ET&Offset=1&ListOrd=0&OrdNumb=&Country=. Tariifikvoodid on kaubandust piiravad meetmed, mis kehtivad EL-is mitmetele põllumajandustoodetele. Nende sisu on selles, et teatud koguses kaupa on igal aastal võimalik EL-i tuua soodustariifiga. Selle kvoodi täitumisel hakkab aga kehtima juba kõrgem tollitariif. Seda, kas kvoot on juba täis või mitte, saabki vaadata nimetatud andmebaasist, otsides järjekorranumbri või päritolumaa järgi. Tariifikvootide kohta on võimalik näha, millist kaubaartiklit antud kvoot puudutab, millisest riigist pärit kauba kohta see kehtib, millise perioodi kohta on kvoot eraldatud ja milline on antud hetkel kvoodi jääk. Jääk näitab seda, kui palju on konkreetse päeva seisuga lubatud nimetatud kaupa veel EL-i soodustariifiga importida.

Kvoodid

Kaupade sisseveol Euroopa Liitu kehtivad teatud toodete osas ka tavalised koguselised piirangud ehk kvoodid. Kvoodi täitumisel antud perioodi jooksul enam nimetatud kaupa EL-i sisse vedada ei saa. Sellised piirangud kehtivad järgmistele toodetele:

  • Tekstiil ja rõivatooted: kvoote rakendatakse vastavalt kahepoolsetele lepingutele Hiina, Valgevene, Montenegro ja Põhja-Korea päritolu toodetele; lisainfot leiab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt järgmisel aadressil: http://www.mkm.ee/index.php?id=345811
  • Terasetooted: kvoote rakendatakse vastavalt kahepoolsetele lepingutele Venemaa, Ukraina ning Kasahstani päritolu toodetele; lisainfot leiab Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt järgmisel aadressil: http://www.mkm.ee/index.php?id=345807

Terase ja tekstiilitoodete kvootidesse puutuvat detailset infot leida ning reaalajas kvootide täitumist jälgida on võimalik järgmiselt Interneti aadressilt: http://trade.ec.europa.eu/sigl/

Kolmandate riikide impordi hõlbustamiseks EL-i, on Komisjon loonud Online-teenuse Export Helpdesk. Andmebaasist on võimalik otsida toote HS-koodi, päritoluriiki või sihtriiki sisestades järgmist infot:

Nõuded ja maksud osa annab infot EL-is ja liikmesriikides kehtivate impordinõuete ning siseriiklike maksude kohta.

Imporditariifide osa sisalda infot tariifide kohta, sh EL-i sooduskaubandusrežiimi kohta.

Tollidokumentide osast leiab info selle kohta, millised dokumendid on vajalikud, et kvalifitseeruda soodustariifide rakendamise saamiseks.

Päritolureeglite osas leiduvad tingimused, mille täitmine on vajalik, et kvalifitseeruda sooduskohtlemise saamiseks.

Statistika valikus on võimalik otsida EL-i ning liikmesriikide impordi- ja ekspordistatistikat.

Nn turukohas (Market place) on kolmanda riikide eksportööridel võimalik luua sidemeid EL-i importööridega, riputades üles nii erinevate toodete pakkumisi kui ka nõudmisi.

Eksport

Euroopa Liidu eksportööride abistamiseks on Euroopa Komisjon loonud Turulepääsu andmebaasi (Market Access Database), mis asub Internetis järgmisel aadressil: http://madb.europa.eu. Andmebaasile on juurdepääs kõigil EL-is asuvatel ettevõtjatel ja isikutel. Teenuse kasutamise eest tasu ei võeta.

NB! Turule Juurdepääsu Andmebaasi saab kasutada vaid Euroopa Liidu territooriumil asuvatest arvutitest. Kui asute väljaspool EL-i (näiteks Venemaal või Ukrainas), siis andmebaas ei avane!

Lähemalt pakutavast:

Tehniliste kaubandustõkete osa kirjeldab maailma riikides kasutusel olevaid kaubandust mõjutavaid meetmeid. Sellisteks võivad olla näiteks dumpinguvastased meetmed, sanitaar- ja fütosanitaarpiirangud, standardid, intellektuaalomandiga seotud reeglid jne. Andmebaas võimaldab saada infot nii riigi, kaubagrupi kui ka kaubandust piirava meetme tüübi järgi.

Riigi järgi otsides on võimalik saada põhjalik ülevaade konkreetse riigi kaubanduspoliitika põhisuundadest, põhilistest ekspordi ja impordiartiklitest, keskmistest tollitariifidest ning mittetariifsetest piirangutest nagu seda on mitmesugused litsentsid, mis on vajalikud kaupade sellesse riiki eksportimisel.

Sektorijärgset otsingut kasutades on võimalik saada infot vastavas sektoris üle maailma kehtivatest piirangutest. Otsingut on võimalik kitsendada ka konkreetsetele riikidele.

Meetmepõhine otsing pakub infot 30 erineva kaubandustõkke tüübi kohta nagu näiteks antidumpingu meetmed, subsiidiumid, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed jne. Saadaval on info kehtivate kaubandustõkete kohta koos lühiülevaatega meetme sisust ning mõjust kaubandusele.

Eksportööri abimees impordiformaalsustes on andmebaasi osa, kust on võimalik saada infot konkreetses riigis kauba sisseveol nõutavate dokumentide kohta. Võimalik on alla laadida ka erinevate blankettide näidiseid. Konkreetse kauba määratlemiseks saab kasutada nii HS koodi kui ka võimalust otsida märksõnade järgi.

Statistika rubriigis on võimalik vaadata andmeid EL-i kaubavahetuse kohta kolmandate riikidega alates 1996. aastast. Andmed on esitatud EL-i kohta tervikuna. Toodud on nii impordi- kui ka ekspordimahud eurodes ning andmeid saab sorteerida ning päringuid teostada 4- kuni 6-kohalise HS koodi alusel. Tulemusi on võimalik vormistada ka Microsoft Exceli tabelina.

Rakendatavate tariifide osa on ilmselt kõige suuremat igapäevast kasutamist leidev rubriik andmebaasis. Siit on võimalik leida teid huvitavatele kaupadele teid huvitavas riigis rakendatavaid tollitariifi määrasid. Otsinguks tuleb ära märkida riik ja kauba 4- kuni 6-kohaline HS kood. On võimalik otsida ka kauba kirjelduse järgi sisestades näiteks sõna “milk” või “cars” jne.

Võimalikest probleemidest taimset ja loomset päritolu toodete eksportimisel kolmandatesse riikidesse leiab ülevaate rubriigist Sanitaar- ja fütosanitaarekspordi andmebaas. Infot on võimalik otsida riigi, kauba, SPS-meetme järgi. Rubriigist leiab ka info lahendatud SPS-probleemide kohta.

Teadusuuringute osas pakub andmebaas huvilistele võimaluse tutvuda erinevate maailma kaubandusküsimusi puudutavate teadustöödega. Tööd on valminud autoriteetsetes Euroopa ülikoolides ja uurimisinstituutides. On ka rahvusvaheliste ettevõtete poolt tellitud analüüse (nt PriceWaterhouseCoopers). Kõiki uurimusi on võimalik andmebaasist tasuta alla laadida.

 

[1] Kaubaartiklite süstematiseerimiseks kasutatakse rahvusvaheliselt Harmoniseeritud Süsteemi (HS), mille kohaselt kõik kaubad klassifitseeritakse ning neile omistatakse numbriline kood. Mida pikem on see kood, seda spetsiifilisemalt on kaup defineeritud. Kui näiteks kood "72" tähistab üldiselt mustmetalle, siis "7204 21 10" tähistab konkreetse tootena “Roostevaba terast, niklisisaldusega 8% massist või enam”.

Viimati uuendatud: 22. Mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.