Sa oled siin

3. Kasahstan - ÄRIKESKKOND

Äriühingu alustamine

Kõigepealt peab avama pangakonto ning olemas peab olema algkapital, samuti tuleb tasuda registreerimismaks Kasahstani Justiitsministeeriumi pangakontole.

Ettevõtte asutajad peavad tasuma riigilõivu, enne kui nad hakkavad end Riiklikus Registreerimiskeskuses registreerima.

Kogu põhikapital tuleb maksta kehtestatud tähtaja jooksul, mis on kindlaks määratud asutajate üldkoosolekul, kuid kindlasti peab see olema tasutud enne, kui äriühingu registreerimisest on möödas aasta.

Juriidilise isiku ja tulumaksu registreerimine Riiklikus Registreerimiskeskuses. Dokumendid, mis tuleb esitada registripidajale: taotluse vorm, põhikirja standard (kolm eksemplari), isikutunnistuse koopia; dokument, mis tõendab riigilõivu tasumist (3 024 tenget).

Kolmandaks – tuleb teha firma pitsat. Selle tegemiseks peavad asutajad:

 • täitma ära riigi äriühingu registreerimise sertifikaadi koopia;
 • koostama volikirja, kui isik ei ole juhataja;
 • esitama maksumaksja registreerimistunnistuse;
 • taotluse, et soovitakse pitsatit, mis sisaldab infot pitsati sisu kohta.

Notariaalne kinnitus riikliku registreerimise kohta ja kinnitused dokumentidest antakse välja taotlejale pärast registreerimist.

Arvelduskonto avamine pangas.

Arvelduskonto avamiseks peab ettevõtte asutaja esitama järgmised dokumendid:

 • kaardid allkirjanäidistega ja firma pitsati jäljendi;
 • dokumendi koopia riikliku ettevõtte registreerimisest Kasahstani Justiitsministeeriumi poolt;
 • isikuttõendavate dokumentide koopiad ettevõtte asutajatest ja inimestest, kes on allkirja kaardi nimekirjas;
 • taotlus pangakonto avamiseks.

Kasahstani Vabariigi Justiitsministeeriumi käskkiri nr 112, 12.04.2007

Juriidiliste isikute riikliku registreerimise ning filiaalide ja esinduste arvele võtmise juhendi

Kinnitamisest (paranduste ja täiendustega seisuga 30.03.2009)

 1. Käesolev käskkiri reglementeerib Kasahstani Vabariigi Justiitsministeeriumi registriteenistuse ja õigusabi osutamise Komitee, Kasahstani Vabariigi Justiitsministeeriumi usuasjade Komitee ja Kasahstani Vabariigi Justiitsministeeriumi territoriaalsete asutuste (edaspidi registreerimist korraldavad asutused) Kasahstani territooriumil loodavate, reorganiseeritavate ja likvideeritavate juriidiliste isikute ning arvele võetavate filiaalide ja esinduste, sh ka usuühenduste registreerimis-alast tegevust.
 2. Riiklik registreerimine annab subjektidele juriidilise isiku staatuse. Selle ametlikuks kinnituseks on juriidiliste isikute andmete sissekandmine ühtsesse riiklikku juriidiliste isikute registrisse ning omistatud äri-identifitseerimisnumbriga (бизнес-идентификационный номер, edaspidiБИН) tunnistus.
 3. Väljatoodud registreerimise eesmärgid.
 4. Registreerimise alla kuuluvad kõik Kasahstani territooriumil loodud juriidilised isikud olenemata nende loomise eesmärgist, tegutsemise iseloomust ja asutajatest. Registreerimisega tegelevad Kasahstani Vabariigi Justiitsministeeriumi territoriaalsed asutused, va Astanas ja Almatõs.
 5. Juriidiliste isikute registri ning filiaalide ja ühenduste nimekirja pidamine registreerimist korraldava asutuse poolt.
 6. Juriidilise isiku registreerimiseks esitatakse:

vormikohane avaldus vastavalt lisale 4 (14), füüsilisest isikust ettevõtjatel vastavalt lisadele 21, 25, 29 (33, 37, 41);

dokumentide loetelu vastavalt lisale 1;

juriidilise isiku juhataja ja asutajaliikmete isikut tõendavate dokumentide koopiad ning maksumaksja tunnistused.

Avaldus allkirjastatakse asutajaliikmete poolt.

Asutamisdokumendid esitatakse riigi- ja vene keeles, nööritult ja nummerdatult kolmes eksemplaris ja tõendatakse vastavalt Kasahstani Vabariigi seadustele.

Finantsteenuste asutajate registreerimisel nõutakse lisaks täiendavaid lube asjaomastelt asutustelt.

Monopoolses seisus ettevõtete registreerimisele kehtivad erinõuded.

Kui juriidilise isiku asutajate hulgas on mõni teine juriidiline isik, lisandub nõutavatele dokumentidele ka maksuameti tõend juriidilise isiku maksuvõla puudumise kohta, koopia riiklikust registreerimis- ja statistikatunnistusest ning maksumaksja tunnistus.

6-1 Poliitiliste parteide loomisele kehtivad lisanõuded. 

6-2 Poliitiliste parteide liikmete nimekirjade esitamisele kehtivate nõuete loetelu.

Välisosalusega juriidiliste isikute registreerimine toimub samas korras nagu Kasahstani Vabariigi juriidiliste isikute registreerimine.

Täiendavalt tuleb esitada:

1) välisriigi juriidilise isiku juriidilise isiku staatust tõendav dokument notariaalselt kinnitatud tõlkega riigi- ja vene keelde;

2) juriidilise isiku asutaja passi koopia notariaalselt kinnitatud tõlkega riigi- ja vene keelde.

Koos registreerimisdokumentidega tuleb esitada ka juriidilise isiku asukohatõend ning dokument või kviitung riigilõivu tasumise kohta.

Juriidilise isiku asukohta tõendavateks dokumentideks võivad olla:

üürileping, ostu-müügi leping, pitseriga varustatud kinnisvara omamist tõendav dokument või nende dokumentide notariaalselt tõendatud koopiad.

Kui ruumide valdajaks on füüsiline isik, tuleb esitada notariaalselt kinnitatud  kokkulepe selle kohta, et ruumid on antud kasutamiseks juriidilisele isikule.

Peale dokumentide esitamist Kasahstani Vabariigi juriidiliste isikute registreerimist korraldavad asutused:

 1. kontrollivad kõigi vajalike dokumentide olemasolu ja nende seadustele vastavust;
 2. annavad välja käskkirja juriidilise isiku registreerimise kohta;
 3. kannavad juriidilise isiku Registrisse ning juriidiliste isikute elektroonilisse registrisse;
 4. saadavad ühe tööpäeva jooksul statistika- ja maksuametisse teate juriidilise isiku registreerimise kohta äri-identifitseerimisnumbri äranäitamisega;
 5. registreerivad statistikakaardi väljastamise;
 6. saavad maksuametist maksumaksja tõendi;
 7. saadavad kolmanda eksemplari dokumentidest maksuametisse;
 8. annavad juriidilisele isikule välja registreerimist tõendava tunnistuse äri-identifitseerimisnumbri äranäitamisega;
 9. seavad sisse juriidilise isiku registreerimist puudutavate dokumentide kausta ning tagastavad originaaldokumendid asutajale.

Lisa 1

  Juriidilise isiku registreerimisel nõutavad dokumendid

 1. Aktsiaselts
 • registreerimisavaldus
 • põhikiri
 • asutamiskoosoleku protokoll
 • asukohatõend
 • riigilõivu maksmist tõendav kviitung või dokument

Lisas 1 on ära toodud ka järgmiste juriidiliste isikute registreerimiseks nõutavad dokumendid, mida siin lähemalt ei kirjeldata: 

 1. Riiklikud ettevõtted
 2. Riiklikud asutused
 3. Elamu-ehitus ja elamukooperatiivid
 4. Ühistud
 5. Korteriühistud
 6. Advokatuur
 7. Notariaat
 8. Fondid
 9. Ühiskondlikud ühendused
 10. Kaubanduspalat
 11. Assotsiatsioonid
 12. Maa tarbijate kooperatiivid
 13. Audiitorite kogu
 14. Täisühingud
 15. Tootmiskooperatiivid
 16. Tarbijate kooperatiivid
 17. Usulised ühendused
 18. Piiratud vastutusega ühingud
 19. Lisavastutusega ühingud
 20. Asutused
 21. Hindajate ühing

Lisainformtasioon: https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/kazakhstan#

Viisa

Eesti kodanikele on Kasahstani reisimine kuni 30 päeva viisavaba. Ettevõtluse ja töötamise alusel saab taotleda viisasid Kasahstani saatkonnast Tallinnas aadressil Tartu mnt 18 - vt http://mfa.gov.kz/et/tallin.

Piiripunktis saab iga üle 16-aastane välismaalane migratsioonikaardi, mis tuleb ära täita ja mille peab säilitama ning tagastama Kasahstanist väljudes.

Viimati uuendatud: 7. Oktoober 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.