You are here

Käimasolev Doha läbirääkimiste voor

9.–14. novembril 2001 Dohas (Katar) toimunud WTO IV ministrite konverentsil võeti vastu otsus alustada uut kaubandusläbirääkimiste vooru. Vooru ametlikuks nimeks on Doha arenguvoor (Doha Development Agenda – DDA). Läbirääkimised algasid 2002. a. alguses. Vastavalt Dohas vastuvõetud ministrite deklaratsioonile pidid läbirääkimised lõppema hiljemalt 1. jaanuaril 2005. a., mis aga ei õnnestunud. Vooru eesmärgiks on kaubanduse edasine liberaliseerimine, pöörates erilist rõhku arenguaspektidele (s.t. arenguriikide integreerimine maailma kaubandussüsteemi, toetades reegleid, mis aitaksid arenguriikidel vaesusega võidelda). Doha deklaratsiooni ning teiste Dohas vastuvõetud dokumentidega saab tutvuda WTO koduleheküljel.

Olulisemad valdkonnad, mida Doha läbirääkimistel käsitletakse, on järgmised: põllumajandus, teenused, intellektuaalomandi kaitse, tööstustoodete turulepääs, reeglid (dumpinguvastased meetmed, subsiidiumid, sh. kalandussubsiidiumid, tasakaalustusmeetmed ja regionaalsed kaubanduslepingud), kaubandusvaidluste lahendamine, kaubandus ja keskkond, kaubanduse lihtsustamine, arenguküsimused. Läbirääkimisvoor toimub ühtse terviku (single undertaking) põhimõttel s.t. midagi ei ole kokku lepitud enne, kui kõik on kokku lepitud. (v.a. kaubandusvaidluste lahendamine, mille alased läbirääkimised toimuvad väljaspool ühtseid ajaraame).

Dohas vastu võetud ministrite deklaratsiooni kohaselt oli läbirääkimiste vooru oluliseks vahetähtajaks WTO V ministrite konverents 2003. a. Cancúnis (Mehhiko), mille eesmärgiks oli muuhulgas teha vahekokkuvõtteid Doha arenguvoorust ja kiita heaks läbirääkimispõhimõtted mitmes olulises valdkonnas. Kokkuleppeid ei suudetud saavutada, võeti vastu vaid lühike ministrite avaldus, milles tõdeti liikmete pühendumust läbirääkimiste jätkamisele. Doha vooru vahekokkulepete suhtes jõuti konsensusele 2004. a. 1. augustil, mil WTO peanõukogu otsusega kiideti heaks nn. juulipakett. Pakett sisaldab läbirääkimispõhimõtete raamistikku põllumajanduse ja tööstustoodete turulepääsu osas, põhimõtteid kaubanduse lihtsustamise alaste läbirääkimiste alustamiseks ning suuniseid läbirääkimiste jätkamiseks teenuste ja arenguriikide erikohtlemise üle.

Järgmiseks Doha vooru oluliseks vaheetapiks oli 2005. a. detsembris Hongkongis toimunud WTO VI ministrite konverents, kus loodeti heaks kiita kokkulepe, mis annaks selged juhised läbirääkimiseesmärkide saavutamiseks. Kuid juba enne konverentsi algust puudus paljudes küsimustes konsensus liikmete seas. Keskseks teemaks oli kujunenud põllumajandus, mis on paljude WTO liikmete jaoks kõige olulisem, kuid samas ka kõige tundlikum valdkond. Hongkongi konverentsil suudeti siiski vältida täielikku läbikukkumist (nagu oli juhtunud Cancúnis 2 aastat varem) ning kiideti heaks ministrite deklaratsioon, milles kinnitati, et Doha voor lõpetatakse edukalt 2006. aastal. Seejärel keskendus töö Hongkongis vastu võetud ministrite deklaratsioonis sisalduvate tähtaegade saavutamisele. Vaatamata pingelistele läbirääkimistele ei suudetud siiski leida võimalusi kompromisside saavutamiseks ja 24. juulil 2006 otsustati läbirääkimised ajutiselt peatada. Järgnes nö vaikse diplomaatia etapp (mitteametlikud konsultatsioonid, liikmete kahepoolsed kohtumised), mille jooksul reaalseid edasiminekuid või seisukohtade lähenemist ei saavutatud.

31. jaanuaril 2007 toimus Genfis WTO kaubandusläbirääkimiste komitee mitteametlik istung, kus WTO peadirektor Pascal Lamy juhtimisel otsustati DDA läbirääkimised taaskäivitada. Uusi ametlikke tähtaegu läbirääkimiste edasiseks protsessiks enam ei sätestatud ja tegutseti sooviga jõuda tulemuseni nii kiiresti kui võimalik. Järgmine otsustav etapp algas 21. juulil 2008, mil Genfis algasid ministrite tasemel läbirääkimised eesmärgiga jõuda kokkuleppele DDA kahe olulisima valdkonna, st põllumajanduse ja tööstustoodete turulepääsu läbirääkimispõhimõtetes. Ületamatuks komistuskiviks sai seekord põllumajandusläbirääkimiste üks aspekt – erikaitsemehhanismi (SSM – Special Safeguard Mechanism) rakendamise lävi e. arenguriikidele võimaldatav turukaitse mehhanism impordi mahu olulise suurenemise korral. Tõsiste erimeelsuste tõttu ühelt poolt India ja Hiina ning teiselt poolt USA vahel otsustas WTO peadirektor Pascal Lamy 29. juuli õhtul läbirääkimised nn juuli 2008 paketi osas tulemuseta lõpetada. Tagasilöök ei tähendanud aga DDA vooru lõppemist, vaid mõneks ajaks seiskumist. Liikmed kinnitasid selgelt vajadust ja valmidust kõneluste jätkamiseks.

Sellest ajast alates on üritatud läbirääkimisi korduvalt taaselustada ning seatud mitmeid tähtaegu nende lõpetamiseks. 11.-12. novembril 2010. a. Seoulis toimunud tippkohtumisel kinnitasid G20 juhid oma pühendumist vooru edukale lõpetamisele 2011. aasta lõpuks (PDF). Jaanuaris alustasidki läbirääkimisgrupid uuesti aktiivseid kõnelusi, võttes aluseks 2008. aastal kokku lepitud tekstiversioonid. Suve alguseks oli selge, et kogu paketis ei suudeta ka sel aastal kokkuleppele jõuda. Peamiseks takistuseks on erimeelsused ühelt poolt USA ja teiselt poolt suurte arenevate majanduste vahel nagu Hiina, India, Brasiilia.

Ka WTO 8. ministrite kohtumisel Genfis ei tehtud DDA osas märkimisväärseid edusamme ning peadirektor Lamy iseloomustas Doha arenguvooru läbirääkimistel tekkinud olukorda kui tupikseisu, millele ei ole kiiret lahendust oodata. Ministrid olid sellise olukorrale antud hinnanguga nõus, kuid kõik kinnitasid omapoolselt valmisolekut edasi töötada, et vastavalt mandaadile DDA edukalt lõpule viia. Üldine arusaamine oli, et selleks, et paigalseis ületada, tuleb leida tasakaal arenevate ja arenguriikide panuse ja vastutuse vahel, samas olid eriarvamused selle osas, kuidas seda peaks saavutatama.

Läbirääkimistes loodetakse saavutada mõningaid uusi arenguid WTO 9. ministrite kohtumisel Balis 2013. aasta detsembris. Keskendutakse kaubanduse lihtsustamisele ja arenguriikidele soodsamatele tingimuste loomisele (näiteks põllumajandussektoris).

 

Last updated: 25. February 2013

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.