You are here

Dumpinguvastased meetmed (AD)

Dumpinguvastast tegevust reguleerib Euroopa Liidus Nõukogu 22. detsembri 1995 määrus No 384/96, viimati muudetud Nõukogu määrusega No 461/2004. Lisaks WTO lepinguga sätestatule sisaldab see määrus rangeid tähtaegu uurimuse läbiviimiseks ja otsuse tegemiseks.

Nimetatud määruse kohaselt on võimalik kehtestada dumpinguvastased meetmed juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

  1. avastatakse dumpinghinnaga import, st. aset on leidnud hinnadiskrimineerimine – kolmandate riikide tootjad müüvad oma tooteid Euroopa Liidus odavamalt kui kodumaistel turgudes või alla tootmise omahinna;
  2. see import on tekitanud märgatavale osale (substancial part) ELi tööstusest materiaalset kahju või on oht selle tekkimiseks;
  3. dumpinguvastane meede kehtestatakse vaid juhul, kui see ei ole vastuolus Ühenduse üldiste huvidega, st. arvesse võetakse kõikide osapoolte huvid (importijad, edasimüüjad, tarbijad jne).

Juurdluse käigus jälgitakse, et kõik tingimused oleksid täidetud. Uurimus baseerub nn sarnaste toodete (like products) kontseptsioonil, st. tooted ei pea olema identsed.

Otsustusprotsess:

Juurdluse algatamise aluseks on ELi tööstuse poolt Komisjonile esitatud kaebus. Kaebus võetakse juurdluse aluseks juhul, kui selle esitajad esindavad vähemalt 25% vastava toote toodangust Euroopa Liidus. Kaebuse esitab tööstus Komisjonile otse või läbi oma valitsuse. Juurdluse viib läbi Komisjon, konsulteerides liikmesriikidega. Komisjonil on õigus nii algatada juurdlust kui ka vajalike tõendite puudumisel sellest keelduda.

Juurdluse käik ja otsustamisprotsess: Esialgne kaebus vaadatakse läbi 45 päeva jooksul, mil tehakse kindlaks, kas kõik tingimused juurdluse algatamiseks on täidetud. Kogu protsess kestab tavaliselt aasta, maksimaalselt 15 kuud. Komisjon võib kehtestada 60 päevaks kuni 9 kuuks ajutised meetmed, olles konsulteerinud kõikide osapooltega ning veendunud nende vajalikkuses. Lõplikud meetmed kehtestab Ministrite Nõukogu, v.a. söe ja terase toodetele, 5 aastaks.

Vastavalt Nõukogu määrusele No 461/2004, millega muudeti Dumpinguvastaste meetmete põhimäärust No 384/96, kehtestatakse meetmed juhul, kui lihthäälteenamusega ei ole liikmed nende kehtestamise vastu, kusjuures erapooletud loetakse sellisel juhul meetme kehtestamise poolt olevaiks. Enne meetme kehtivuse lõppemist on võimalik taotleda selle läbivaatamist ning pikendamist.

Dumpinguvastased meetmed kehtestatakse kas:

  • maksudena (ad valorem, eripärane, miinimumhind või kombineeritud);
  • eksportöörid võivad omapoolse initsiatiivina teha ettepaneku (price undertaking) hinna tõstmiseks tasemele, mis kompenseerib dumpingu poolt tekitatud kahju.

Dumpinguvastaste meetmete osas on Euroopa Liidul kehtestatud veel mitmeid erireegleid, mille eesmärgiks on, et meetmeid kehtestataks vähem ning nende kehtestamise korral oleksid need võimalikult madalad.

Infot dumpinguvastaste meetmete kehtestamise alaste juurdluste, ajakava ja statistika kohta leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Last updated: 5. September 2011

About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Official Estonian Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.