Sa oled siin

Ukraina

Ukraina on üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest vastavalt “Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavale aastateks 2011 – 2015” ning tänaseks on koostöö toiminud juba üle 10 aasta. Prioriteetseteks koostöövaldkondadeks on olnud: avaliku sektori ja tsiviilühiskonna võimekuse tõstmine; informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine riigihalduses; haridusalane koostöö; keskkonnasäästliku majandamise ja energiasäästlikkuse valdkonnad; regionaalareng. Hea valitsemistava valdkonnas on Ukrainale huvi pakkunud Eesti reformikogemus nii Euroopa Liiduga lõimumise valguses kui ka teiste reformide  osas (pensionireform, haigekassa). Regioonidest on arengukoostöö raames tihedaim koostöö tekkinud Tšernigovi ja Ivano-Frankivski oblastiga ning Dnepropetrovski piirkonnaga. Projekte on ellu viidud ka Luganskis ja Krimmis.

 Ukraina suunalise arengukoostöö lähtealused 2018 (1.31 MB, PDF)

2015. aastal keskenduti kahepoolses arengukoostöös peamiselt EL-Ukraina vahelise assotsieerimislepingu rakendamist toetavatele tegevustele. Eelisvaldkondadena on välja toodud demokraatlike riigistruktuuride tugevdamine, ettevõtluskeskkonna edendamine ja regionaalarengule kaasaaitamine.

EL-Ukraina vahelise assotsieerimislepinguga seotud arengutest loe siit.

 

Idapartnerluse keskus

Idapartnerluse keskus (EIPK) alustas Tallinnas tegutsemist 2011. aasta jaanuaris. Tuginedes senisele Eesti Diplomaatide Kooli kogemusele korraldab EIPK idapartnerluse riikide sh Ukraina ametnikele avaliku halduse reformi eri aspekte puudutavaid seminare ja täiendkoolitusi. Keskust rahastatakse suures osas välisministeerium arengukoostöö eelarvest. Keskus on tänini Eestis läbi viinud suurel hulgal lühikoolitusi riigiteenistujatele, diplomaatidele ja ajakirjanikele Idapartnerluse riikidest. Lisaks on keskus lähetanud Eesti riigiametnikke ekspertidena idapartnerlusriikidesse andmaks nõu riigivalitsemise kaasajastamise, haldussuutlikkuse tõstmise ning koostöö tihendamise osas Euroopa Liiduga. Teemadena on lisaks avaliku teenistuse reformile olnud huviorbiidis Eesti kogemus väga erinevates teemavaldkondades, olgu nimetatud e-riigi temaatika, valitsuskommunikatsioon, keskkond, põllumajandus, integratsioon jne. Näiteks 2014 aastal osales EIPK ühe- või mitmeosalistel koolitustel ligikaudu 300 inimest Idapartnerlusriikidest (sh 54 osalejat Ukrainast).

Loe lisa siit.

 

Näiteid arengukoostöö projektidest:

 

 • Juhtimis- ja ärikooli käivitamine Ternopili Riiklikus Majanduse Ülikoolis. Elluviijaks on Estonian Business School, kes toetab kaasaegse juhtimis- ja ärikooli loomist Ukrainas Ternopili Riiklikus Majanduse Ülikoolis (TRMÜ). TRMÜ on Lääne-Ukraina juhtiv ülikool majanduse, rahanduse ja nendega seotud õiguse vallas. Ülikooli rektoraadil on ambitsioon avada TRMÜ-s iseseisev juhtimis- ja ärikool, mille õppekavad vastaks tänapäevastele sisulistele nõuetele ja Ukraina ühiskonna vajadustele ning mille kvaliteedi kindlustamisel rakendataks Bologna protsessi raames kokku lepitud põhimõtteid. Projekti kestus on 01.06.15– 31.12.16 ja toetussumma 29 951 eurot.

 • E-valitsemise võimekuse kasvatamine  Ukrainas (eGCB) koostöös Emerging Donors Challenge Fund’iga. Elluviijaks E-Riigi Akadeemia. Projekti eesmärgiks on Ukrainas e-valitsemise võimekuse tõstmine, keskendudes e-valitsuse Riikliku Agentuuri võimekuse kasvatamisele. Projekt koosneb 3 komponendist: strateegiline kommunikatsioon ja avalikkuse teadlikkuse tõstmine, valitsuse-ülese koostöö arendamine, e-teenuste arendamine. Projekti kestus on 01.09.15-31.08.2016 ja toetussumma 136 500 eurot.

 • Ukraina Horisont 2020-s. Elluviija on Eesti Teadusagentuur. Projekti eesmärgiks on Ukraina erinevate TjaA tugistruktuuride  Euroopa integratsiooni alase tegevuse toetamine tõstes Ukraina teadlaste, innovatiivsete ettevõtjate ja teadusadministraatorite võimekust osaleda EL TjaA programmi Horisont 2020 erinevatel tasanditel võrdväärse partnerina. Projekti kestus on 01.05.15– 30.04.17 ja toetussumma 81 544 eurot.

 • Miksike – õppiva kogukonna kaasamine online ühisõppe projektidesse Ukrainas (Miksike Ukrainas). Jätkuprojekt aitab kaasa Ukraina hariduselu detsentraliseerimisele, regionaalsele arengule ning parandab suhtlust ja mõistmist erinevate piirkondade vahel. Projekt viib läbi lihtsaid online ühisõppe üritusi (viktoriinid, võistlused interaktiivsete harjutuste baasil, pranglimine jne). Projekti kestus: 15.09.15– 14.09.16 ja toetussumma 74 340 eurot.

 • Ukraina valitsuse võimekuse kasvatamine e-valitsemise arendamisel koostöös Rootsi Arengukoostöö Agentuuriga SIDA. Elluviijaks E-Riigi Akadeemia. Projektiga toetatakse Ukraina valitsuse tegevusi e-valitsemise juurutamisel: poliitikadokumentide väljatöötamisel, e-valitsuse tegevuste planeerimisel, seadusandluse arendamisel, võimekuse kasvatamisel, kaasamise edendamisel ning elanikele ja ettevõtetele suunatud e-teenuste arendamisel. Projekti koostööpartneriks on Ukraina Elektroonilise Valitsuse Agentuur. Projekti kestus on 01.03.15– 31.09.15 ja toetussumma 521 825 eurot.

 • Konkurentsivõimelise ja keskkonnasõbraliku piimakarja jätkusuutliku majandamismudeli rakendamine Tšernigovi oblasti põllumajandusettevõtetes. Elluviijaks Eesti Maaülikool. Projekti eesmärgiks on juurutada Ukrainas söödatootmise-, söötmise-, loomakasvatuse- ja veterinaariaalaseid teadmisi. Kavas on piimakarjakasvatuse piirkonnas välja valida (test)farmid, teostada nende põhjalik söödatootmise ja loomakasvatuse (sh veterinaariaalane) analüüs ning seeläbi anda konkreetsed soovitused. Projekti kestus on 15.07.15– 14.07.17 ja toetussumma 176 450 eurot.

 • Garage48 Ukraina regionaalsed arendusnädalavahetused start-up kogukonna aktiivsuse tõstmiseks. Elluviijaks SA Garage48. Projekt on suunatud Ukraina start-up firmade tugisüsteemi toetamisele ja arendamisele, võttes selleks kasutusele SA Garage48 rahvusvahelise kogemuse ja start-up ürituste korraldamise oskuse, et aidata ja toetada regionaalsel tasandil ettevõtlikkuse arendamist ja ettevõtlikkusaktiivsuse tõstmist. Projekti käigus viiakse läbi 4 start-up arendusnädalavahetust (Lvivis, Kiievis, Dnipropetrovskis ja Odessas), IT professionaalidele suunatud initsiatiiv, mis aitab jõuda ideest esmase töötava prototüübini vaid 48 tunniga. Projekti kestus on 11.11.15– 31.10.16 ja toetussumma 101 208 eurot.

 • Krimmitatarlaste inimõiguste eestkoste avaliku diplomaatia kaudu. Elluviijaks Inimõiguste Instituut. Projekt aitab kaasa krimmitatarlaste kui Krimmi ja Ukraina põlisrahva inimõiguste kaitsmisele läbi avaliku diplomaatia, st rahvusvahelise teadlikkuse tõstmise krimmitatarlaste ajaloost, kultuurist, poliitilisest olukorrast ja eesmärkidest. Projekti partneriks on Ukraina presidendi krimmitatari küsimuste voliniku büroo. Projekti kestus on 01.09.15 – 31.09.17 ja toetussumma 112 428 eurot.

 • Eesti kogemuse jagamine Ukraina kutsehariduse arengu toetamiseks, Lääne-Ukraina pilootprojekt. Elluviijaks Sihtasutus Innove. Projekti üldeesmärgiks on pakkuda kutsehariduse arendamisel tuge Lääne-Ukraina regioonis ning jagada Eesti kogemusi kutsehariduse reformide elluviimisel, õppekavade arendamisel, õpetajate koolitamisel, kutsehariduse populariseerimisel ning õppematerjalide loomisel. Projekti kestus on 01.10.15– 30.06.16  ja toetussumma 61 537 eurot.

 • Ukraina valitsuskommunikatsiooni arendamine. Eesti valitsuskommunikatsiooni parimate praktikate tutvustamine. Elluviijaks Peegel ja Partnerid OÜ. Koostöös Ukraina Kriisi Meediakeskusega valmistatakse ette ja viiakse läbi koolitusseminaride sari, mille käigus saavad Ukraina valitsuskommunikatsiooniametnikud ülevaate ja praktilise kogemuse Eesti valitsuskommunikatsiooni korraldusest, väärtustest ja parimatest praktikatest. Projekti kestus on 15.06.15– 15.12.15 ja toetussumma 42 000 eurot.

 • E-Riigi arengutugi koostöös SIDAga Ukrainas: 2. Etapp. Elluviijaks E-Riigi Akadeemia.  Ukraina E-valitsuse loomisel ja e-teenuste väljaarendamisel nõustab Ukraina valitsust Eesti e-Riigi Akadeemia (eGa). Koostöös SIDAga toetatakse Ukraina valitsuse tegevusi e-valitsemise juurutamisel. Lisaks viib eGa koostöös SIDAga  ellu arengukoostöö jätkuprojekti „e-Riigi arengutugi Ukrainas“. Projekti eesmärk on e-valitsuse rakenduste juurutamine Ukraina linnades ja oblastites (Ivano-Frankivski oblasti administratsioonis, Ivano-Frankivski, Kalushi, Dolyna ning Lvivi linnades) neljas valdkonnas: e-dokumendihaldussüsteem, kõnekeskus, geograafiline infosüsteem ning mobiillahendused. 2014. aastal alanud jätkuprojekti toetussumma 59 433 eurot.

 • Noor ja ettevõtlik. Elluviijaks Lääne-Viru Maavalitsus. Projekti  eesmärgiks on ettevõtluskeskkonna arendamine läbi ettevõtlikkuse õppe propageerimise ja on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. 2014. aastal alanud projekti toetuse summa 43 331 eurot.

 • Garage48 Ukraina regionaalsed arendusnädalavahetused start-up kogukonna aktiivsuse tõstmiseks. Elluviijaks  SA Garage48. Projekt on suunatud Ukraina start-up firmade tugisüsteemi  toetamisele ja arendamisele, võttes selleks kasutusele Garage48 SA rahvusvahelise kogemuse ja start-up ürituste korraldamise oskuse, et aidata ja toetada regionaalsel tasandil ettevõtlikkuse arendamist ja ettevõtlikkusaktiivsuse tõstmist. 2014. aastal alanud projekti toetus 41 772 eurot.

 • Digitaalse korruptsioonivastase platvormi loomine Ukrainas. Elluviijaks Tallinna Tehnikaülikooli Rahvusvaheliste suhete Instituut. Projekti eesmärgiks on tugevdada Ukraina meedia uurimus- ja monitooringuvõimet võitluses korruptsiooniga. 2014. aastal alanud projekti toetussumma on 18 001 eurot.

 • Ettevõtlik Lugansk. Elluviijaks MTÜ Ukraina Euroopa Integratsiooni ja Arengu Edendamise Keskus. Taotleja koos Luganski oblasti omavalitsusega valmistavad ette osapoolte poolt II kvartalis 2014 juurutamiseks mõeldud ettevõtlusaktiivsuse tõstmise programmi „Ettevõtlik Lugansk“. Toetuse summa 12 840 eurot.

 • Ukraina Siseministeeriumi ja Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusele suunatud inimressursside arendamine. Elluviijaks Politsei- ja Piirivalveamet. 2013. aastal käivitunud projekti eesmärk on Ukraina Siseministeeriumi Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ja 27 regionaalse büroo täiendav varustamine eriseadmete ja metoodiliste juhenditega võimaldamaks edukalt lõpetada alates 2007. aastast Ukrainale suunatud  inimressursside arendamise ja tehnilise võimekuse tõstmiseks elluviidud tegevusi võitluseks piiriülese varastatud sõidukite salakaubandusega. Toetussumma 49 968 eurot.

 • Eesti kogemus töös noortega: Noored muutuste jaoks. Elluviijaks MTÜ Eesti Noorsootöötajate Ühendus. 2013/14 ellukutsutud projekti eesmärgiks on Ukraina põhjapiirkonna Tšernigovi oblasti vaestes ja marginaalsetes rajoonides noorte liidrite kasvatamine; IKT ja massimeedia vahendite kasutamine koolitamises ning diskussiooni arendamises ja stimuleerimises; noorte demokraatlikest väärtustest ja kodanikuühiskonnast arusaamise süvendamine. Toetuse summaks 26 738 eurot.

 • Aktiivõppe meetodi Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsioon" (MICC) korraldajate ja koolitajate koolitamine. Sihtriikideks Ukraina, Gruusia, Moldova. Elluviija Sihtasutus Unitas. Projekti raames luuakse partneritel võimekus korraldada ja läbi viia noortele suunatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsiooni (MICC) kursuseid. MICC pakub osalejatele kaasava kohtusimulatsiooni raamistiku, mis loob tingimused arutamiseks lähiajaloo suurimate kuritegude üle. Kursustel käsitletakse interaktiivselt nende kuritegude ajaloolist konteksti, rahvusvahelist kriminaalõigust ja ICC-d kui üht võimalikku meedet selliste olukordade vältimiseks tulevikus. Toetussumma 59 577 eurot.

 • Eesti ja Ukraina e-valitsemise ja kohalike e-teenuste arendamise seminarid. Projekt viiakse läbi koostöös Ukraina Riikliku E-halduse Keskusega ja selle käigus toimub kaks vastastikku õppevisiiti Tallinnasse ja Kiievisse. Euroopa Uuringute Instituudi projekti toetati 2012. aastal 20 850 euroga.

 • Välisministeeriumi projekt „Ukraina seadusandluse harmoneerimine ÜRO Lapse õiguste konventsiooni laste müügi, lasteprostitutsiooni ja –pornograafiat käsitleva fakultatiivprotokolli nõuetega“. Projekti eesmärgiks oli viia läbi õiguslik analüüs Ukraina riigisisese seadusandluse ja rahvusvahelise õiguse vahel ning täiendada vastavalt karistusseadustikku ja teisi õigusakte. Riiklik finantseering projektile oli 94 088 eurot.

 • 2011-12Politsei- ja Piirivalveameti projekt „Ukraina Siseministeeriumi Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse majandusekspertiisi labori ja 38 regionaalse büroo tehnilise võimekuse parandamiseks“, mille käigus toetatakse võitlust piiriülese varastatud sõidukite salakaubandusega. Projekti maksumus on 73 378 eurot. Politsei- ja Piirivalveameti projekti eesmärk on Ukraina Siseministeeriumi Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse ja 27 regionaalse büroo täiendav varustamine eriseadmete ja metoodiliste juhenditega võimaldamaks edukalt lõpetada alates 2007. aastast Ukrainale suunatud  inimressursside arendamise ja tehnilise võimekuse tõstmiseks elluviidud tegevusi võitluseks piiriülese varastatud sõidukite salakaubandusega. Välisministeeriumi finantseering projektile on 49 968 eurot.

Viimati uuendatud: 4. Jaanuar 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.