Sa oled siin

Moldova

Kahepoolne arengukoostöö

Moldova on üks Eesti arengukoostöö partnerriikidest. Eesti arengukoostöö on Moldovaga suunatud järgmistele prioriteetsetele valdkondadele: hariduse toetamine, hea valitsemistava, demokraatia arendamine ja majandus- ning keskkonnasäästliku arengu toetamine.

Eesti viib koostöös Moldovaga ellu mitmeid arengukoostöö projekte. Need hõlmavad koostööd erinevate ministeeriumidega, sh Moldova Haridus- Noorte- ja Spordiministeeriumiga, kellega seati eesmärgiks koolides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamise suurendamine. Samuti on Eesti projekti “Hüpe” raames kinkinud ühele Moldova koolile täissisustusega arvutiklassi. Arvutiklass võimaldab treenida õpetajaid ja teisi spetsialiste, kes on seotud IKT edasise kasutamisega Moldova nii koolides kui ka valitsusasutustes. AS Reaalsüsteemide poolt viidi edukalt läbi projekt Moldova vanglate infosüsteemi arendamiseks. Selle tulemusena valmis uus kvalitatiivne tase vangide üle arvestuse pidamises.

Teised kahepoolsed projektid Eesti ja Moldova vahel hõlmavad inter alia maksuspetsialistide, piirivalvurite jt. riigiteenistujate pädevuse tõstmist.

Selle raames võib edukaks pidada Maksu- ja Tolliameti projekti, millega tutvustati Moldova riigiametnikele Eesti kogemusi, aidates leida tõhusaid viise maksupoliitiliste otsuste rakendamiseks Projekti tulemusel valminud analüüs annab mh soovitusi klienditeeninduse, maksude sissenõudmise, karistusvahendite kasutamise ja maksupoliitika kujundamise kohta.

Mitmed projektid on seadnud eesmärgiks avaliku meediaruumi kujundamise. Eesti viis koostöös ÜRO Arenguprogrammiga (UNDP) läbi koolitusprojekti Moldova riigiametnikele eesmärgiga avardada teadmisi kommunikatsiooni ja avalike suhete rollist kaasaegses ühiskonnas. Eesti Rahvusringhääling lõpetas edukalt projekti, mille eesmärgiks oli toetada heal tehnilisel, ajakirjanduslikul, kunstilisel ning demokraatlikule ühiskonnale omasel tasemel meediaorganisatsiooni ülesehitamist.

Mitmed koostööprojektid hõlmavad lisaks Moldovale ka teisi partnerriike. Näiteks eraldab Eesti kolmeaastase programmi raames 24 Moldova, Gruusia ja Ukraina üliõpilasele ja teadlasele õppestipendiume, eesmärgiga aidata kaasa siirdeuuringute võrgustiku ülesehitamisele.

Eesti Diplomaatide Kooli projekti raames tutvustati Ukraina, Moldova ja Gruusia noortele diplomaatidele, riigiametnikele ja õppejõududele Eesti EL -ja NATO-integratsioonikogemust. Koolituse eesmärgiks oli toetada nimetatud riikide püüdlusi Euroopa Liidu ja NATOga liitumisel.

Piirivalveamet viis läbi projekti mille raames tutvustati Gruusia, Ukraina ja Moldova politsei ja piirivalve ametnikele uusimaid töövõtteid varastatud sõidukite salakaubanduse vastu võitlemisel.

Näited arengukoostöö projektidest:

  • Tõhusam vabaturu konkurentsi kaitse hariduse edendamise ja hea valitsemistava põhimõtete alusel. Käesoleva projekti eesmärgiks on 2013. aasta lõpuks idapartnerlussuhete tugevdamise ja Moldova demokraatia arengu toetamise kaudu parandada Moldova konkurentsipoliitikat ning seadusandlust viies seda lähemale Euroopa Liidu tasemele. Väliministeerium finatseerib TTÜ Õiguse Instituudi projekti 23 495 euroga.
  • Avatud valitsemise ning kaasamise edendamine koostöös UNDP-ga Moldovas ja Montenegros. Projekti eesmärgiks on toetada avatud valitsemise, avatud õigusloome ning kaasamise edendamist uute tehnoloogiate kaasabil Moldovas ja Montenegros. E-Riigi Akadeemia projekti toetatakse 2012-2013. aastal 73 373 euroga.
  • Peresuhete nõrgema osapoole õiguste tõhusam kaitse Moldova kohtutes. 2013. aastal lõppeva projekti eesmärk on Eesti ja Euroopa Liidu kogemuste jagamisel parandada sihtriigi kohtunike ja lastekaitsetöötajate võimekust tagada ka kõige nõrgemate kodanikke õiguste kaitse. Riigipoolne panus MTÜ Forum Academicum Inter Nationes projekti täitmisel on 15 275 eurot.
  • Interaktiivse teabe detsentraliseeritud võrk Moldovas. 2011. aasta augustis alanud 9 kuud kestev projekt nägi ette Eesti kogemuste edasi andmist infoühiskonna arendamiseks Moldova mittetulundusühingutes. Läbi õppevisiidi Eesti ja Moldova Vabariikides, seminaride, said Moldova mittetulundusühingud teavet ja parimaid praktikaid võrgustike ja e-teenuste arendamise kohta. DT Consultingu projekti toetati 28 728 euroga.
  • Kohtutäiturite infosüsteemi loomine Eesti Vabariigi kohtutäiturite infosüsteemi baasil. Süsteemi kohandamine, lokaliseerimine, koolitus ning installatsioon ning pilootkasutus. Projekti eesmärgiks oli 2012. aasta alguseks kaasaegse kohtutäiturite infosüsteemi pilootprojekti läbiviimine ja selle edasine kasutuselevõtt Moldova Vabariigis. Välisministeerium panustas AS Reaalsüsteemid projekti 46 194 eurot.
  • Moldova ravikindlustussüsteemi arengu toetamine. Projekti eesmärgiks oli 2011-2012. aasta jooksul edendada Moldova ravikindlustussüsteemi arengut läbi Eesti kogemuste jagamise. Eesti Haigekassa projekti toetas Välisministeerium 73 412 euroga.
  • Välisministeerium toetas kahe Moldova tudengi õpinguid Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži magistriprogrammis 7 514 euroga. Samuti tegi Tartu Ülikool 2010. a. oktoobrist kuni 2011. a. juunini toimuvat majanduspoliitika ja haridussüsteemi teemalist koolitust Moldova kõrgkoolidele ja ametnikele, mille maksumuseks oli 16 198 eurot.
  • Maksu- ja Tolliamet jätkas 2010. aastal Eesti kogemuste ja EL põhimõtete tutvustamist Moldova maksusüsteemi arendamiseks ja ajakohastamiseks. Riik finantseeris projekti 44 714 euroga.
  • E-Riigi Akadeemia Sihtasutuse projektina toetati Moldova valitsuse võime tõstmist e-valitsemise ja e-reformide valdkonnas. Projekti ühe tulemusena koostati Moldova e-valitsuse rakendusplaan aastateks 2011-2013. Programmi raames toimus Moldova kõrgemate riigiametnike ja poliitikute koolitusvisiit Eestisse. Riik finantseeris projekti 83 021 euroga.
  • Telefonipõhise esmatasandi tervishoiunõustamise kättesaadavuse laiendamine Moldovas. Projekti eesmärk on käivitada kogu Moldovat hõlmav telefoniteenus, mis pakub informatsiooni tervisekindlustuse ja Moldova tervisekindlustussüsteemi erinevate aspektide kohta; esmatasandi meditsiinilist nõustamist ja infot ravimite kohta. Projekti viivad ellu Moldova Tervisekindlustuse Fond, Eesti Haigekassa ja MTÜ Eesti Abikeskused tuginedes Eesti sarnasele edukale kogemusele. MTÜ Eesti Abikeskused saab Välisministeeriumilt toetust 65 894 euro väärtuses.

Idapartnerluse keskus

Alates 2010. aasta lõpust alustab Tallinnas tegutsemist Idapartnerluse keskus, mis hakkab tuginedes senisele Eesti Diplomaatide Kooli kogemusele korraldama idapartnerluse riikide sh Moldova ametnikele avaliku halduse reformi eri aspekte puudutavaid seminare ja täiendkoolitusi. Keskust hakatakse rahastama Välisministeerium arengukoostöö eelarvest. Ühe eeltegevusena viib Eesti Diplomaatide Kool 2010. aastal ellu projekti “EL Idapartnerluse seminarid ja konverents 2010”, mille riiklik finantseering on 31 969 eurot. Konverentsi käigus toimuvad Tallinnas kaks avaliku halduse reformi puudutavat seminari EL Idapartnerluse sihtriikide (Valgevene, Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia ja Aserbaidžaani) kõrgema ja keskmise astme riigiametnikele ning diplomaatidele.

Viimati uuendatud: 17. Detsember 2013

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.