Sa oled siin

4. ÄRIKESKOND

Ärikeskkonna iseloomustus

Välisinvesteeringutele Hispaanias erilisi piiranguid ei ole. Üldine reegel on, et investeeringust peab teavitama pärast selle sooritamist, v.a juhtudel kui investeeringud pärinevad maksuparadiisidest või on suunatud ettevõtmistesse, mis otseselt seotud riikliku julgeolekuga. Mõned erandid puudutavad ka teatud sektoreid, nagu õhutranspordi ja raadiotööstus, telekommunikatsioonid, hasartmängud, televisioon, strateegiliste mineraal- ja toor-mineraalainetega seotud tööstused ning kaevandus, relvade ja lõhkeainete tootmise, turustamise ja kaubandusega seotud tööstused jne.

Välisinvesteeringutele on tagatud võrdne kohtlemine. Sõltuvalt investeeringu asukohast rakendatakse Hispaanias erinevaid riiklikke ja kohalikke soodustusi, mille jaoks on Invest in Spain lehel olemas eraldi otsingumootor (http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6286850_6278941_0,00.html) ja infoleht (http://www.investinspain.org/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4630560).

Hispaania kohtusüsteem on avatud ja läbipaistev, kuigi kohtumenetlus võib võtta väga kaua aega. Tagatud on intellektuaalse omandi kaitse – Hispaania süsteem on harmoniseeritud EL-i omaga ning Hispaania on ratifitseerinud kõik peamised rahvusvahelised lepped selles valdkonnas.

Vaata lisaks:

http://www.investinspain.org/

Elamis- ja tööload

Hispaania kaotas piirangud tööjõu vabale liikumisele alates 1. maist 2006.a. Eestlastest töövõtjaid koheldakse Hispaanias võrdselt kohalike ja teiste Euroopa Liidu kodanikega.

Ettevõtte asutamine

1. Ettevõtlusvormid

Peamised ettevõtlusvormid Hispaanias on järgmised:

 • Aktsiaselts (Sociedad Anónima – S.A.)
 • Euroopaühing (Sociedad Europea – S.E.)
 • Osaühing (Sociedad de Responsabilidad Limitada – S.L.)
 • Osaühing Uus Ettevõte (Sociedad de Responsabilidad Limitada Nueva Empresa – S.L.N.E.)
 • Füüsilisest isikust ettevõtja (EmpresarioAutónoma)

Vaata lisaks:http://www.investinspain.org/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4268480

Kõige levinumad ettevõtlusvormid on osaühing ja aktsiaselts. Osaühingu asutamis- ja tegutsemistingimused on aktsiaseltsi omadest paindlikumad, samas on osanike vabadus oma osade kasutamisel ja käsutamisel väiksem kui aktsiaseltsi puhul.

Vaata lisaks:http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261653_6278959_0,00.html

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261647_6278959_0,00.html

Euroopa ühing on ettevõtlusvorm, mis võimaldab neil ettevõtetel, mis tegutsevad mitmes erinevas Euroopa riigis registreeruda ühe ettevõttena. Ühingu miinimumkapital on 120 000 eurot.

Vaata lisaks: http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261650_6278959_0,00.html

Osaühing Uus Ettevõte - on uus versioon osaühingust, mille peamine eesmärk on lihtsustada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete loomist. Näiteks on selle vormi puhul võimalik ettevõte registreerida internetis, samuti saab interneti teel esitada raamatupidamist ja tasuda makse. Algkapital peab jääma 3 000 ja 120 000 euro vahele. Aktsionärideks on füüsilised isikud, kuid asutamishetkel ei tohi neid olla rohkem kui viis.

Vaata lisaks: http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261656_6278959_0,00.html

Lisaks ettevõtte asutamisele on võimalik äritegevust alustada ka Hispaania ettevõttega ühisettevõtte loomise või lihtsalt esinduslepingu sõlmimise teel.

Vaata lisaks: http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261662_6278959_0,00.html

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261665_6278959_0,00.html

2. Aktsiaseltsi ja osaühingu asutamine

Aktsiaseltsi ja osaühingu asutamise kord ja asutamiskulud on sarnased. Osaühingu miinimumkapital on 3 000 eurot, mis peab ühingu registreerimise hetkeks olema täielikult makstud. Aktsepteeritakse ka mitterahalisi, kuid konkreetselt hinnatava väärtusega sissemakseid. Kapital jaguneb osadeks, mille nimiväärtus ei pea olema võrdne ja mis pole vabalt kaubeldavad (võõrandamine teisele osanikule on lubatud).

Aktsiaseltsi miinimumkapital on 60 000 eurot ja registreerimishetkeks peab sellest olema tasutud 25%. Aktsepteeritakse ka mitterahalisi, kuid konkreetselt hinnatava väärtusega sissemakseid. Viimasel juhul peab kogu miinimumkapital olema sisse makstud hiljemalt 5 aastat pärast ettevõtte asutamist. Kapital jaguneb aktsiateks.

Aktsionäridele või osanikele ei rakendata kodakondsusest ega residentsusest sõltuvaid piiranguid.  Aktsionäride ja osanike arvule ei ole kehtestatud miinimum- ega maksimummäära.

Aktsiaseltsi/osaühingu asutamisleping tuleb notariaalselt tõestada ja selleks peavad asutajad või nende esindajad isiklikult notari juurde minema. Peale lepingu tuleb esitada panga dokument sissemakse tegemise kohta, Äriregistri tõend ettevõtte nime sobivuse kohta ja majandusministeeriumi juures asuva Välisinvesteeringute Registri tõend investeeringu registreerimise kohta.

Asutamisleping peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:

 • ettevõtte nimi;
 • tegevusvaldkonna kirjeldus;
 • ettevõtte tegutsemisaeg (kui seda on võimalik määratleda);
 • ettevõtte tegevuse alguskuupäev (mis ei saa olla varasem, kui asutamislepingu notariaalse tõestamise kuupäev);
 • ettevõtte aadress (mis peab olema Hispaanias);
 • põhikapitali suurus ja jagunemine aktsiateks;
 • juhtorgan, tema volitused ja valimise kord;
 • aktsiate võõrandamise piirangud (kui on);
 • eelarveaasta algus ja lõpp, mis ei tohi ületada 12 kuud (kui ei ole lepingus eelarveaastat eraldi välja toodud, rakendub ettevõttele üldine kohustuslik eelarveaasta alguse ning lõpukuupäevaga 31. detsember).

Pärast asutamislepingu notariaalset tõestamist muutub see dokument aluseks ettevõtte registreerimisele Äriregistris, mida tuleb teha kuu aja jooksul. Pärast Äriregistrisse kande tegemist omandab aktsiaselts juriidilise isiku staatuse. Enne tegutsema asumist tuleb ettevõte registreerida Maksuametis ja Sotsiaalkindlustusametis. Maksuamet väljastab ettevõttele maksumaksja identifitseerimisnumbri ning alles selle alusel on võimalik avada pangas arve.

Ettevõtte asutamiskulud (lõivud ja notaritasud) 100 000-eurose algkapitaliga aktsiaseltsi asutamisel oleksid ligikaudu 400 eurot.

3. Filiaali või esinduse avamine

Hispaania äriõigus teeb vahet tütarettevõttel ja filiaalil. Peamised erinevused on järgmised:

 • tütarettevõtte avamisel on nõutav põhikapitali miinimum vastavalt valitud ettevõtlusvormile, filiaali puhul miinimumkapitali nõuet ei ole;
 • tütarettevõte on juriidiline isik, filiaal kannab emaettevõtte juriidilist identiteeti;
 • tütarfirma osanike vastutus tuleneb üldisest vastutuse määrast vastavalt valitud ettevõtlusvormile. Filiaali vastutus ei ole piiritletud ning on tagatud emaettevõtte piiramatu vastutusega.

Nii tütarettevõtte kui ka filiaali asutamine on protseduuriliselt sarnane. Asutamiseks on vajalikud järgmised dokumendid ja juriidilised toimingud:

 • emaettevõtte pädeva juhtorgani notariaalselt tõestatud otsus asutamise kohta;
 • Maksuametist maksumaksja identifitseerimiskoodi taotlemine;
 • Riigilõivu maksmine;
 • Registreerimine äriregistris.

Esinduse asutamisel ei ole Äriregistrisse kandmine nõutav. Esindusel puudub tehingute tegemise õigus kolmandate osapooltega ja ta ei ole juriidiline isik.

Vaata lisaks:

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261662_6278959_0,00.html

http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5322992_6261665_6278959_0,00.html

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx

http://www.camerdata.es/php/Home/index.php

Maksud

Hispaanias on kolm maksustamistasandit: riiklik, autonoomse piirkonna ja kohalik tasand. Baskimaal, Navarras, Kanaari saartel, Ceutas ning Melillas kehtib maksustamise erirežiim, mille konkreetsete tingimustega tuleb eraldi tutvuda. Hispaania keskmine maksukoormus on 2010. aasta andmetel Euroopa Liidu keskmisest (40% SKP-st) madalam, moodustades umbes 33% SKP-st.

1. Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte tulumaksu rakendatakse ettevõtetele, mis on Hispaania residendid. Maksuseaduse järgi on resident ettevõte, mis täidab vähemalt ühte järgmistest tingimustest:

 • on asutatud Hispaania seaduste alusel;
 • ettevõte või selle filiaal asub Hispaanias;
 • ettevõtte tegevjuhtkonna büroo asub Hispaanias.

Maksustatav tulu on defineeritud kui kindla perioodi tulude ja kulude vahe. Üldine ettevõtte tulumaksu suurus on 30%. Erandeid üldisest maksumäärast rakendatakse näiteks kinnisvara investeerimisfondidele (1%), mõningatele ühistutele (20%) ja naftatoodetega tegelevatele ettevõtetele (35%).

Väikestele ja keskmisega suurusega ettevõtete puhul maksustatakse esimesed 300 000 eurot maksustatavast tulust 25%-lise ja seda ületav summa 30%-lise maksumääraga.

Maksusoodustusi on võimalik taotleda re-investeeringutelt, ekspordilt, investeeringutel teadusuuringutesse, tehnoloogiauuendustesse, keskkonnakaitsesse või töötajate kvalifikatsiooni tõstmisse, puuetega inimeste töölevõtmise kuludelt jms. Ettevõtted, mille müügitulu maksustamisperioodil jäi alla 10 miljoni euro võivad samuti taotleda teatud soodustusi. Erandid vaadatakse reeglina kord aastas üle.

Kanaari saartel kehtib eri maksurežiim – ettevõtetele pakutakse erinevaid maksusoodustusi kompenseerimaks saarte isoleeritust ja kaugust Hispaania põhiterritooriumist (mh eritsoon, kus maksumääraks vaid 4%).

2. Üksikisiku tulumaks

Üksikisiku tulumaksu kohuslased on järgmistele tingimustele vastavad isikud:

 • isikud kes viibivad Hispaania territooriumil vähemalt 183 päeva aastas;
 • isikud, kelle äri- või professionaalse tegevuse põhikeskus või majanduslikud huvid paiknevad Hispaania territooriumil.

Üksikisiku tulumaks on progresseeruv ning sõltub lisaks sissetulekule perekonnaseisust, laste arvust, ülalpeetavate hulgast jne. Vahemik, milles tulumaksumäär võib kõikuda, on 2013. aastal järgmine:

 • isikutele, kelle aastane sissetulek jääb alla 17 707,2 euro, rakendatakse 24,75% tulumaksumäära;
 • isikutele; kelle aastane sissetulek jääb 17 702,2 ja 33 007,2 euro vahele, rakendatakse 30% tulumaksumäära;
 • isikutele, kelle aastane sissetulek jääb 33 007,2 ja 53 407,2 euro vahele, rakendatakse 40% tulumaksumäära;
 • isikutele, kelle aastane sissetulek jääb 53 407,2 ja 120 000,2 euro vahele, rakendatakse 47% tulumaksumäära;
 • isikutele, kelle aastane sissetulek jääb 120 000,2 ja 175 000,2 euro vahele, rakendatakse 49% tulumaksumäära;
 • isikutele, kelle aastane sissetulek jääb 175 000,2 ja 300 000,2 euro vahele, rakendatakse 51% tulumaksumäära;
 • isikud, kelle aastane sissetulek on üle 300 000,2 euro, peavad maksma tulumaksu 52%.

3. Mitteresidendi tulumaks

Mitteresidendid on tulumaksukohuslased järgmistel juhtudel:

 • kui tulu on teenitud Hispaania residentide või Hispaania territooriumil asetseva alalise esinduse kaudu (oleneb ka Hispaania ja mitteresidendi koduriigi vahel kehtivast maksulepingust). Maksumäärad on samad kui residentide puhul;
 • kui tulu on teenitud kaudselt Hispaania residentide vahendusel ja alalise esinduse puudumisel Hispaania territooriumil (näiteks intressid, kinnisvara müügist või rentimisest saadudu tulu, Hispaania residendi poolt emiteeritud väärtpaberite müük, Hispaanias asuva vallasvara müügist saadudu tulu). Rakendatakse erinevaid maksumäärasid tulenevalt tulu saamise moodusest.

4. Käibemaks

Käibemaksu (lühend hispaania keeles: IVA) rakendatakse toodetele ja teenustele, mis on müüdud või osutatud Hispaania territooriumil.

 • Üldine käibemaksumäär Hispaanias on 21%.
 • Vähendatud käibemaksumäära 10% rakendatakse osadele toiduainetele, farmaatsiatoodetele, transpordi- ja hotelliteenustele ning uute elamute ehitusele.
 • Kõige madalamat 4%-list käibemaksumäära rakendatakse leivale, piimale, kanamunadele, juustule, puu- ja köögiviljadele, raamatutele, ajalehtedele, osadele farmaatsiatoodetele, invaliidisõidukitele ja proteesidele.

Käibemaksu ei kohaldata Kanaari saartel, kus kehtib käibemaksuga sarnane maks kolm korda madalama üldmääraga 7%, ning Ceutas ja Melillas.

5. Aktsiisimaksud

Aktsiisimaksu rakendatakse alkohoolsetele jookidele, õllele, mootorikütustele ja tubakatoodetele. Erandid aktsiisimaksude osas kehtivad Ceutas ja Melillas ning Kanaari saartel.

6. Sotsiaalmaks

Tööandja poolt makstav sotsiaalmaks on 29,9% ja töötaja poolt makstav sotsiaalmaks on 6,35% - kokku 36,25%.

7. Kohalikud maksud

Kohalikul tasandil on ette nähtud kinnisvaramaks, majandustegevuse maks ja mootorsõidukimaks.

Täpsem info: http://www.investinspain.org/guidetobusiness/index_en.htm
 

Viimati uuendatud: 29. Jaanuar 2013

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.